Omorganisering av helserefusjonsområdet

Forvaltningsansvaret for helserefusjoner skal flyttes ut av Arbeids- og velferdsetaten innen 2010 og organiseres som en del av sosial- og helseforvaltningen under Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er besluttet at forvaltningsansvaret for helserefusjoner skal flyttes ut av Arbeids- og velferdsetaten senest innen 2010 og organiseres som en del av sosial- og helseforvaltningen i direkte styringslinje under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), jf St. prp. nr. 66 (2005-2006) og Innst S nr 205 (2005-2006). En mer detaljert organisasjonsmodell skal utredes og sendes på bred høring første kvartal 2007.
 

Utgangspunkt for omorganisering av feltet

Oppgaver og ansvar skal være organisert på en måte som:

• Tilfredsstiller krav til brukervennlighet, herunder rask og enkel utbetaling, samt muligheten til å gi råd og veiledning
• Sikrer effektiv ressursutnyttelse og faglig forsvarlig oppgaveløsning
• Forenkler og i større grad digitaliserer saksbehandlingen
• Sikrer god forvaltning og gode økonomiske styringsdata.

Prosjektorganisasjon og styringsgruppe


Det er etablert en prosjektorganisasjon i Arbeids- og velferdsdirektoratet som utarbeidet forslag til organisasjonsmodell og vil planlegge og gjennomføre utfasingen av helserefusjonsområdet fra Arbeids- og velferdsetaten. Det er etablert en styringsgruppe under ledelse av HOD og med deltakelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og berørte etater (Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet).

Samarbeid med tjenestemansorganisasjonene


Det er lagt opp til nært samarbeid med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene og de ansatte i prosessen. Det er inngått medbestemmelsesavtale med tjenestemannsorganisasjonene for prosessen med å utarbeide forslag til organisasjonsmodell. Der er det blant annet fastsatt at organisasjonene skal ha fire representanter i styringsgruppen.

Til toppen