Tilbakemelding på del I av oppdragsbrev 2020-048 Friere skolevalg

Vi viser til oppdragsbrev 2020-048 Friere skolevalg og Udirs svar på deloppdrag 1 datert 12. februar 2021. KDs tilbakemelding på deloppdraget følger under. Tilbakemeldingen skal være førende for Udirs videre arbeid med oppdraget.

Kunnskapsdepartementets vurdering av Udirs forslag til kriterier for inntaksområdene

Kunnskapsdepartementet har gjort en vurdering av Udirs forslag til kriterier for fylkeskommuner som ønsker å fastsette inntaksområder. Kunnskapsdepartementet ber om at Udir utreder følgende kriterier videre:

  1. Krav om reell valgmulighet innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering i inntaksområdet

Forslaget innebærer at fylkeskommunen må fastsatte inntaksområder av en størrelse som gir søkerne reelle valgmuligheter (minimum 3-4 skoler) for utdanningsprogrammet studiespesialisering.

KDs vurdering og tilbakemelding:

Dette alternativet vil sikre at elevene får en viss valgfrihet innenfor inntaksområdene.

Det må gjøres en nærmere vurdering av hvor mange skoler det skal stilles krav om.

Målet er å finne kriterier som gir elevene størst mulig valgfrihet, samtidig som det ivaretar hensynet til reisevei for elevene og gir et visst handlingsrom for fylkeskommunene. På bakgrunn av antall skoler som tilbyr studiespesialisering i de ulike fylkeskommunene i dag, ber vi Udir vurdere om det kan stilles krav til et høyere antall skoler. I denne vurderingen må Udir undersøke hvilke konsekvenser dette vil ha i de ulike fylkeskommunene.

Udir skal i forlengelsen av dette også vurdere om det vil være hensiktsmessig å differensiere krav til antall skoler i inntaksområdene ut fra fylkets skolestruktur og hensynet til elevenes reisevei. Det vil bety at antallet skoler elevene kan velge mellom i inntaksområder, vil kunne variere fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Alternativet over sikrer bare valgfrihet for elever som søker seg til utdanningsprogrammet studiespesialisering. Det betyr at elever som søker seg til de andre utdanningsprogrammene, inkludert andre studieforberedende utdanningsprogram, ikke vil få tilsvarende valgmulighet.

KD vil vise til at i forslagene som ble sendt på høring i 2019, ble det satt krav om at det innenfor hvert inntaksområde skulle være minst to skoler med samme utdanningsprogram. Dette skulle sikre valgmuligheter for alle elever innenfor alle utdanningsprogram. En tydelig tilbakemelding fra høringsinstansene var at dette ikke var gjennomførbart, og KD gikk derfor bort fra dette kravet. En konsekvens av å gå bort fra dette kravet er at ikke alle elever sikres valgfrihet hvis fylkeskommunen velger å fastsette inntaksområder.  

KD ønsker imidlertid fortsatt at flest mulig elever skal få valgfrihet, også elever som ikke velger studiespesialiserende. KD ber derfor Udir vurdere om det bør inntas en generell formulering i forskriften om at inntaksområdene skal utformes på en måte som gjør at flest mulig elever får mulighet til å velge mellom skoler med samme utdanningsprogram. En slik generell formulering vil eventuelt komme i tillegg til et krav om et visst antall skoler med studiespesialiserende innenfor hvert utdanningsområde. Formålet med en slik formulering er å gi et tydelig signal til fylkeskommunene om at inntakssystemet i fylket bør gi flest mulig elever valgfrihet.  

 

  1. Maksimum antall inntaksområder

Forslaget går ut på å sette en øvre grense for antall inntaksområder som en fylkeskommune kan fastsette.

KDs vurdering og tilbakemelding:

Dette alternativet vil sikre at elever får en viss valgfrihet innenfor inntaksområdene.

Udir legger til grunn at en øvre grense på 5-6 inntaksområder vil gi de fleste fylkeskommunene tilstrekkelig handlingsrom til å tilpasse inntaksområdene til de lokale forholdene.

KD mener at det må gjøres en nærmere vurdering av hvor mange inntaksområder fylkeskommunene maksimalt bør kunne ha. Målet er å finne kriterier som gir elevene størst mulig valgfrihet, samtidig som det ivaretar hensynet til reisevei for elevene og en viss fleksibilitet for fylkeskommunene. KD ber Udir vurdere om grensen for hvor mange inntaksområder fylkene kan fastsette bør settes lavere. I denne vurderingen må Udir undersøke hvilke konsekvenser dette vil ha i de ulike fylkeskommunene.

Udir skal i forlengelsen av dette også vurdere om det vil være hensiktsmessig å differensiere krav til antall inntaksområdene ut fra fylkets skolestruktur og hensynet til elevenes reisevei. Det vil bety at antallet inntaksområder vil kunne variere fra fylkeskommune til fylkeskommune.

Udir viser til at dette alternativet kan kombineres med kravet om et visst antall skoler med studiespesialiserende. Vi ber Udir vurdere behovet for å gå videre med en slik kombinasjonsløsning.

Muligheter for unntak

Unntak fra hovedregelen om at elever skal søke innenfor sitt inntaksområde

KD støtter Udirs anbefaling om at fylkeskommunene fortsatt skal kunne kan fastsette unntak i slike tilfeller som beskrevet i svarbrevet. KDs vurdering er at alle unntak som gir elever mer valgfrihet og fremmer friere skolevalg, fortsatt skal kunne fastsettes lokalt. KD mener at det er viktig at det fortsatt åpnes for å gjøre gode vurderinger lokalt til det beste for elevene.

Vurdere behov for nye unntak fra inntakssystemet for noen elever

KD er opptatt av at unntaksreglene skal være tilstrekkelig til å ivareta behovet for å gjøre individuelle inntak når friere skolevalg blir fastsatt.

I høringen ble det stilt spørsmål om hjemmelen i forskrift til opplæringsloven § 6-25 var tilstrekkelig til å ivareta fylkeskommunens behov for å gjøre individuelle inntak dersom fritt skolevalg ble fastsatt. Siden bestemmelsen er ment som en sikkerhetsventil og åpner for både inntak til utdanningsprogram og skole etter en individuell vurdering, mente Udir at det i utgangspunktet ikke burde være nødvendig å ha øvrige lokale regler for å ivareta disse elevene. Eksempler på unntak etter denne bestemmelsen kan være ungdom som er involvert i mobbesaker, tilbud om helsebehandling, ungdom som bor i fosterhjem o.l. 

I oppsummeringen av høringen som ble oversendt KD, skrev Udir følgende om vurderingen av om § 6-25 var tilstrekkelig: «Siden det har kommet inn få kommentarer om dette, og fordi vi muligens ikke var tydelig nok på det vi spurte om, er det også her vanskelig å falle ned på en klar konklusjon etter denne høringen.»

KD ber om at Udir – i det videre arbeidet med å utarbeide kriteriene for inntaksområder – vurderer om dagens unntaksregler er tilstrekkelig for å ivareta elever med behov for individuell behandling ved innføring av friere skolevalg. Dette bør gjøres ved å foreta en undersøkelse blant fylkeskommunene og andre relevante organisasjoner.  

Med hilsen

Hege Nygård (e.f)

ekspedisjonssjef

 

 

Elisabeth Rensvik

seniorrådgiver