Dispensasjon fra kravene

Dispensasjon fra kravene

Etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 26 kan kommunestyret i særskilte tilfeller dispensere fra kravene. Det nye kapittelet om skolemiljøet i opplæringsloven rører ikke ved denne dispensasjonshjemmelen. Det kan fremdeles være nødvendig å gjøre unntak fra de mindre grunnleggende delkravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Derimot er det ikke gitt anledning til å dispensere fra kravene i opplæringsloven kapittel 9a. Dette er en naturlig følge av at kravene til skolemiljøet i opplæringsloven kapittel 9a svarer til de grunnleggende og overordnede kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I merknadene til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler uttalte Sosial- og helsedepartementet at man ikke bør dispensere fra krav som utgjør et hovedformål eller en hovedintensjon med forskriften. Videre har Statens helsetilsyn uttalt at det vanskelig kan bli tale om å dispensere fra de grunnleggende funksjonskravene, slik som for eksempel § 7 i forskriften om at virksomhetene skal være helsemessig tilfredsstillende og § 14 om at virksomheten skal planlegges og drives slik at man forebygger skader og ulykker. Når det ikke gis anledning til å dispensere fra opplæringsloven kapittel 9a, er det derfor en logisk konsekvens av dette. En bestemmelse om å kunne dispensere fra kravene i § 9a ville da undergrave de intensjonene som har ligget bak forskriften.

Klage hvis det er gitt dispensasjon etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler?

Dersom kommunens miljørettede helsevern har gitt dispensasjon for det forholdet elevene eller foreldrene tar opp, vil dette i seg selv likevel ikke frita skolen fra å behandle henstillingen. Om fristen for å klage over dispensasjonsvedtaket har gått ut, kan elevene likevel klage over enkeltvedtak eller passivitet fra skolens side. Innenfor fristen for å klage over dispensasjonsvedtaket, kan elevene både klage over skolen sitt enkeltvedtak og over dispensasjonsvedtaket fra kommunehelsetjenesten.