Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2007 - A til Å

Stikkord fra A-Å

ForurensingForvaltningsplan BarentshavetFriluftsliv/friluftsområderGroruddalen: AlnaKalkingKlima: folkelig engasjementKulturminnefondetKulturminnerMiljøgifter - NasjonalparkerOvervåkningRovviltSkogvernUniversell utformingVerdiskapningsprogrammetVillreinsentreVillaks: gyrodactylus salaris

Forurensing
Fokus på oppfølging av handlingsplan for forurenset jord i barnehager/lekeplasser, samt handlingsplan for opprydning av forurenset sjøbunn. Oppfølging av stortingsmelding om helse- og miljøfarlige kjemikalier, som legges frem høsten 2006

Forvaltningsplan Barentshavet
Det foreslås økt bevilgning til tiltak i de nordlige havområdene med 10,0 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett for å følge opp Forvaltningsplanen for Barentshavet. Midler til oppfølging er også lagt på andre departementers områder.

Friluftsliv/friluftsområder
Økt tilsagnsfullmakt til båndlegging av friluftsområder med 30,9 millioner kroner fra 47,2 til 78,1 millioner kroner sikrer at aktivitetsnivået holdes på samme nivå i 2007 som i 2006.

Økt bevilgning til skjærgårdsparker med 1,0 millioner kroner fra 13,2 til 14,2 millioner kroner.

Økt bevilgning til driftsutgifter for Statens naturoppsyn (SNO) med 12,6 millioner kroner vil også komme friluftslivet til del gjennom økt tilstedeværelse av oppsynsmenn i verneområder, og noe mer tilrettelegging for friluftsliv i disse områdene. SNO-stillinger ved de nyopprettede villreinsentrene på Møsvatn og Hjerkinn vil også tjene til økt kunnskap om- og hensynstagen til villreinen i områdene blant friluftsfolk og turvandrere.

Groruddalen: Alna
Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 7,0 millioner kroner til utvikling av grønnstruktur og kulturmiljø i Groruddalen.

Kalking
Bevilgning til kalking av vassdrag øker med 18,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2006, og blir på 88 millioner kroner totalt. Dette innebærer at kalkingsposten blir på samme nivå som etter revidert nasjonalbudsjett.

Klima: folkelig engasjement
Det foreslås avsatt over 6 millioner kroner for å styrke miljøinteressen i befolkningen både gjennom kampanjeopplegg og gjennom økte prosjektmidler til miljøorganisasjonene. Økningen skal bla gå til kompetanseformidling og informasjon om bærekraftig produksjon og forbruk. I 2007 vil Regjeringen, i samarbeid med frivillige organisasjoner og andre, starte en kampanje for å øke fokus på klimautfordringene.

Kulturminnefondet
Grunnkapitalen i Kulturminnefondet økes med 200 million kroner. Fondskapitalen blir nå på 1 milliard kroner.

Kulturminner
Tilskuddsposten for vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer er økt med 5 millioner kroner i budsjettet for 2007 fra 145 millioner kroner til 150 millioner kroner.

De viktigste prioriteringene i Regjeringens satsing på kulturminner i 2007 er økt bevilgning til dekning av arkeologiske undersøkelser knyttet til mindre private tiltak med 1,5 millioner kroner. Tilskuddsposten blir på 5,5 millioner kroner. I tillegg, økt bevilgning til tilskudd til private som er eiere av fredete bygninger og anlegg med 3,5 millioner kroner. Midlene skal benyttes direkte som tilskudd til private som er eiere (enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser) av fredete og varige sikrete kulturminner. Tilskuddsposten blir på 41,3 millioner kroner.

Nasjonalparker
Det er lagt inn en økning på ca 1,5 mill. kroner til forsøk med lokal forvaltning i nasjonalparker og store verneområder.

Økt bevilgning til tiltak og skjøtsel i nasjonalparkene med 1,0 millioner kroner fra 8,4 til 9,4 millioner kroner.

Bevilgningen til nasjonalparksentra er på 12,7 millioner kroner.

Økt bevilgning til driftsutgifter i Statens naturoppsyn med 12,6 millioner kroner er til flere formål, blant annet nye oppsynsstillinger i flere store nasjonalparker og verneområder.

Miljøgifter
Bevilgning på 2,5 millioner kroner til internasjonalt arbeid mot miljøgifter og helsefarlige kjemikalier. Det settes også av 5,0 millioner kroner til oppfølging av den kommende stortingsmeldingen om helse og miljøfarlige kjemikalier.

Overvåkning
Innsatsen til kartlegging og overvåking av biologisk mangfold går opp med i alt 9,4 millioner kroner. Det skal spesielt satses på overvåking av tareskogen langs kysten og andre andre truede og sårbare arter, herunder villreinstammene. Når det gjelder kartlegging, går disse midlene både til videre kartlegging i kommunene, samt til det tverrsektorielle nasjonale kartleggings- og overvåkingsprogrammet.

Rovvilt
Økt bevilgning til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovvilt med 7,0 millioner kroner fra 37,0 til 44,0 millioner kroner.

Økt bevilgning til erstatninger for rovviltskader på beitedyr med 6,9 millioner kroner fra 77,0 til 83,9 millioner kroner.

Videreført bevilgning til bestandsregistering av rovvilt med 9,7 millioner kroner.

Skogvern
Bevilgningen til skogvern øker med 21,7 millioner kroner fra 68,2 millioner kroner til 89,9 millioner kroner. Midlene vil i 2007 primært bli brukt til utbetalinger i forbindelse med frivillig vern.

Universell utforming
Bevilgning til oppfølging av Handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom universell utforming, videreføres på samme nivå som i 2006, dvs 20 mill. kroner.

Verdiskapningsprogrammet 
som vil ha en ramme på i alt 18 millioner kroner, er en av hovedsatsingene innenfor kulturminnepolitikken. Bevilgningene under verdiskapingsprogrammet er økt med 3 millioner kroner til 9 millioner kroner. Samarbeidet med Norsk kulturminnefond skal videreføres. Det er øremerket 9 millioner kroner fra Kulturminnefondets avkastning til formålet.

Villreinsentre
Ny bevilgning til drift av villreinsentre på Møstvatn og Hjerkinn på sammenlagt 5,0 millioner kroner.

Villaks: gyrodactylus salaris
Bevilgningen til bekjempelse av Gyrodactylus salaris øker med 8,5 millioner kroner fra 22,5 millioner kroner til 31,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2006.

Til toppen