Høringsinstanser ved:...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Helsedepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Forbrukerrådet
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statens landbrukstilsyn
 • Statens næringsmiddeltilsyn
 • Rådet for plantevernmidler v/ leder Erik Dybing
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fylkesmennenes landbruksavdelinger (FMLA)
 • Fylkesmennenes miljøvernavdelinger (FMMA)
 • Landbrukskontorene
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Landbrukets HMS-tjeneste
 • Stiftelsen Matmerk
 • Folkehelseinstituttet
 • Jordforsk
 • Matforsk
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
 • Planteforsk
 • Veterinærinstituttet
 • Forsøksringene
 • Landbrukets Forsøksringer
 • Tilvirkere/importører av plantevernmidler
 • Norsk Plantevernforening
 • Naturvernforbundet
 • Natur og Ungdom
 • Miljøvernforbundet
 • Miljøheimevernet
 • Bellona
 • Fremtiden i våre hender
 • Økologisk landslag (OIKOS)