Høringsinstanser ved:...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Brønnbåteiernes Forening
 • Debio
 • Den Norske Veterinærforening
 • Direktoratet for naturforvaltning,
 • Dyrebeskyttelsen for Oslo og omegn
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Eksportutvalget for fisk,
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt
 • Fellesforbundet
 • FHL,
 • Finansdepartementet
 • Fiskehelseforeningen,
 • Fiskeridepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeriforskning
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Fraktefartøyenes Rederiforening
 • Fremtiden i våre hender
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Nord – Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen
 • Fylkesmannen i Oslo Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Landbruksavdelingen
 • Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Geno
 • Greenpeace Norge
 • Havforskningsinstituttet
 • Helsetjenesten for storfe
 • Helsetjenesten for svin
 • Justisdepartementet
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Kjøttindustriens fellesforening
 • KNT Forum
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kommunenes sentralforbund
 • Koorimp
 • KSL-Sekretariatet
 • Kystdirektoratet
 • Landbrukssamvirkets Felleskontor
 • LO
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Miljøverndepartementet
 • Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning (NIFES)
 • Natur og ungdom
 • NILF
 • NINA
 • NIVA
 • NMT Ytre Nord-Møre
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Nord-Norsk Hestesenter
 • Noregs Grunneigar og Sjølaksefiskarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarkvinnelag,
 • Norges Fiskarlag, Pir-Senteret,
 • Norges fiskerihøgskole
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Hundekjørerforbund
 • Norges Hunder Landsforbund
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Kaninavlsforbund
 • Norges Kystfiskarlag,
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges Naturvernforbund,
 • Norges Nærings- og Nytelsesmiddelforbund,
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet,
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjordhestsenter
 • Norsk fjørfelag
 • Norsk forsøksdyrsentral
 • Norsk hestesenter
 • Norsk Hjorteavlsforening
 • Norsk Huskattforening
 • Norsk Innlandsfiskelag
 • Norsk Kennelklubb
 • Norsk Kjøtt
 • Norsk Kjøttfeavlslag
 • Norsk kjøttindustri
 • Norsk Pelsdyralslag
 • Norsk polarinstitutt
 • Norsk Rasekatters Riksforbund
 • Norsk Sau- og geitalslag
 • Norsk Tropefugl-hobby
 • Norsk Undulat klubb
 • Norske Fiskefôrprodusenters Forening,
 • Norske fiskeoppdretteres forening
 • Norske Fiskeoppdrettsutstyrs-produsenters Landsforening,
 • Norske Lakseelver,
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske samers riksforbund
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Norske Strutseoppdretteres forening
 • Norske Tropefuglforeningers landsforbund v/Bjørnar Bednar
 • Norsvin
 • NZB, v/Akvariekonsulenten
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon,
 • Næringsmiddelindustriens Landsforening
 • Prior Norge
 • Private Reindyrslakteriers Landsforening
 • Reindriftsforvaltningen i Alta
 • Rådet for dyreetikk
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sosial- og helsedepartementet
 • Statens dyrehelsetilsyn – Fylkesveterinærene
 • Statens dyrehelsetilsyn – Sentralforvaltningen
 • Statens ernæringsråd
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens landbrukstilsyn
 • Statens næringsmiddeltilsyn
 • Stuefuglklubben Stavanger & Omegn
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Utmarkkommunenes sammenslutning
 • Utvalg for forsøk med dyr
 • VESO
 • Veterinærinstituttet
 • Veterinærmedisinsk rettsråd
 • VETMEST
 • WWF Verdens naturfond
 • YS