Høringsinstanser ved...

RAMMER
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Bergvesenet
 • Finansdepartementet
 • Fylkeslandbruksstyrene
 • Fylkesmennene
 • Justis- og politidepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kommunene
 • Kommunenes sentralforbund KS
 • Miljøverndepartementet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Skogeierforbundet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statskog