Høringsinstanser ved...

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Finansdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statens landbrukstilsyn
 • Riksantikvaren
 • Statens forurensningstilsyn
 • Reindriftsadministrasjonen
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommuner
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Kommunene
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • NORSKOG
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Almenningsforbund
 • Statskog SF
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Jordforsk
 • Planteforsk
 • NIJOS
 • Senter for bygdeforskning
 • NINA
 • NIKU
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • Landbrukets forsøksringer
 • Norsk Bioenergiforening (NOBIO)
 • Norges Naturvernforbund
 • Natur og ungdom
 • SABIMA
 • Den norske turistforening
 • Friluftslivets fellesorganisasjon
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Norges tursitråd
 • Norsk kulturarv
 • Selskapet for Norges Vel
 • Norsk seterkultur
 • WWF
 • NAFO