Budsjettet fra a til å

Stikkord

Tekst

Forskningsavgift på landbruks-produkter

 

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter er hjemlet i lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. Fra og med 2017 er midlene innlemmet i statsbudsjettet.

 

Bioøkonomi og landbruks- og matforskning

Regjeringen vil styrke bevilgningene til forskningsbasert omstilling innenfor bioøkonomien med 50 mill. kroner til relevante virkemidler i Norges forskningsråd. 30 millioner kroner går over NFDs budsjett og 20 millioner kroner over LMDs budsjett. Satsingen skal stimulere til økt verdiskaping, synergier på tvers av næringer, sektorer og fagområder og til mer effektiv og lønnsom utnyttelse av fornybare biologiske ressurser.

 

Reindriftsavtalen

 

Årets reindriftsavtale har en ramme på 114,5 millioner kroner. Reindriftsavtalen 2016/2017 sitt hovedmål er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

 

Jordbruksavtalen

Rammen i jordbruksoppgjøret 2016/2017 legger til rette for en inntektsvekst på 3,1 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, før oppgjør. Forutsatt at prisøkningen realiseres fullt ut, vil inntekten i 2016 øke med vel 1 prosent i 2016 og ytterligere knapt 2 prosent i 2017. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst per årsverk på 18 ¾ prosent fra 2014 til 2017, eller i underkant av 6 prosent per år. Det er lagt vekt på å legge til rette for økt matproduksjon i Norge gjennom produksjonsavhengig støtte og fjerning av begrensninger. Det blir lagt til rette for et enklere virkemiddelsystem som viderefører en variert bruksstruktur.

 

CWD (Chronic Wasting Disease)

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til arbeidet mot Chronic Wasting Disease (CWD) med 5 millioner kroner. CWD er en prionsykdom hos hjortedyr som i 2016 ble påvist hos villrein og elg i Norge. I samarbeid med Veterinærinstituttet og miljømyndighetene har Mattilsynet høsten 2016 iverksatt en omfattende kartlegging av forekomsten av sykdommen. Norske jegere leverer inn tusenvis av prøver til dette kartleggingsarbeidet.

 

Antibiotika-resistens

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til arbeidet mot antibiotikaresistens med 10 millioner kroner. Bevilgningen skal gå til å videreutvikle veterinærmedisinsk legemiddelregister, styrke basisbevilgningen til forskning mot antibiotikaresistens og til å øke kunnskapen om utbredelse og spredning av antibiotikaresistens blant dyr.

 

Skogbruk

 

Regjeringen foreslår å øke tempoet i moderniseringen av infrastrukturen i skogbruket ytterligere, med en økning i tilskuddene til skogsveier og tømmerkaier med 29 millioner kroner. Regjeringen legger vekt på at den økte rammen på posten gir rom for tilskudd til kaiprosjekter, som bidrar til aktivitet og sysselsetting i fylker med sysselsettingsutfordringer.

 

Treprogram

Regjeringen foreslår å avvikle tilskuddet til Trebasert innovasjonsprogram fra 2017. Det er i 2017 lagt opp til å prioritere videreutvikling av infrastrukturen i skogbruket. I tillegg vil regjeringen endre vedtektene for Investinor, slik at midlene som er forbeholdt investering i skog og trenæringen også kan investeres i modne unoterte bedrifter.