Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Stikkord fra a - å

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Avlingsskade – erstatning ved klimabetinget avlingsskade i planteproduksjon

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til erstatning ved avviklingsskade med 525 millioner kroner (fra 43 millioner kroner). Dette skyldes at av totalt 15 000 saker fra avlingsåret 2018, vil 3 700 saker først bli behandlet og utbetalt i 2019 (jf. kap. 1150, post 71).

Pelsdyr – avvikling og kompensasjon

Regjeringen foreslår å bevilge midler til kompensasjon etter planlagt ny lov om forbud mot hold av pelsdyr allerede i årets budsjett. Dermed kan kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold gis til produsenter per 15. januar 2018, selv om de har avviklet før lovforbudet trer i kraft.

LMD tar sikte på å sende kompensasjonsforskrift på høring kort tid etter at Stortinget eventuelt har vedtatt lovforslaget. Forskrift om kompensasjon vil kunne være fastsatt omkring 1. oktober 2019, og det er derfor mulig at søknader kan være behandlet og at noe kompensasjon kan utbetales allerede i år.

Det foreslås derfor en bevilgning på 20 millioner kroner i 2019.

Staur gård AS – avvikling og salg

Regjeringen foreslår å avvikle selskapet Staur gård AS, og å selge eiendommen Staur gård i Stange kommune. Staur gård AS driver virksomhet i et konkurranseutsatt marked (gjestegård/ kurs og konferanse). Det er etter regjeringens oppfatning ikke en statlig oppgave å eie, drive eller legge til rette for drift av et kurs- og konferansehotell.

I tillegg drives det landbruksvirksomhet på gården. Regjeringen mener også at det er et mål at landbrukseiendommer eies og driftes av andre enn staten. Det er i Norge lange tradisjoner for at slike verdier hovedsakelig er i privat eie.

Veterinærinstituttet – styrking

Veterinærinstituttet har fått ekstraordinære kostnader knyttet til flytting av hovedkontoret til Ås og økte pensjonspremier. Omfanget av eksternfinansierte prosjekter er også redusert. For å opprettholde regional tilstedeværelse er det behov for en styrking av budsjettet. Instituttet skal bl.a. flytte til nye lokaler i Tromsø hvor det skal bygges ny obduksjonssal.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 30 millioner kroner.