LMD - Statsbudsjettet 2020

Stikkord fra A-Å

Dyrepoliti

Regjeringen følger opp Granavolden-plattformen ved å utvide ordningen med dyrepoliti med ytterligere en enhet og foreslår 1 million kroner til Mattilsynet, slik at arbeidet med å bekjempe alvorlig kriminalitet mot dyr styrkes ytterligere.

Jordbruksavtalen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 725 millioner kroner til gjennomføring av Jordbruks-avtalen. Det ble inngått avtale mellom partene med en ramme på 1 240 millioner kroner. Gode inntektsmuligheter over flere år har bidratt til stor vilje til investering og produksjon. På kort sikt er utfordringen å få balanse i markedene for husdyrprodukter, og øke produksjonen av frukt, grønt og korn. Avtalen prioriterer de produksjonene som har markedspotensial, og legger til rette for landbruk over hele landet for både små, mellomstore og store bruk.

Jordbruksavtalen – klima og miljø

Regjeringen foreslår at miljø- og klimainnsatsen skal styrkes gjennom oppgjøret innenfor en økt bevilgningsramme på 236 millioner kroner, inkludert økningen i areal- og kulturlandskapstilskudd.

Jordbruksavtalen - næringsutvikling

Over Landbrukets utviklingsfond er det etablert flere nye tiltak for 2020 som skal styrke det landbruksbaserte næringsutviklingsarbeidet.

Nasjonale tilretteleggingsmidler: Det er avsatt 8 millioner kroner som skal støtte opp om nasjonale eller fylkesoverskridende tilretteleggingsprosjekter innen næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket.

Inn på tunet-løftet del 2: Det er avsatt 3 millioner kroner per år i 3 år til å videreutvikle Inn på tunet som tjeneste- og næringskonsept. Inn på tunet er tilrettelagt og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk og krever en tverrsektoriell innsats. Arbeidet med Inn på tunet løftet del 2 skal forankres i KMD, ASD, HOD og KD som har ansvar for sentrale tjenesteområder, samt med sentrale virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, Matmerk og Landbruksdirektoratet. 

Landsdekkende mentorordning: Det avsettes 4 millioner kroner til en landsdekkende mentorordning i landbruket i regi av Norsk Landbruks-rådgiving. Ordningen bygger på forsøk med mentorordning i landbruket som har pågått siden 2017 i noen utvalgte fylker.

Nasjonalt rekrutteringsprosjekt: For å styrke rekrutteringen til naturbruksutdanningen og særskilt landbruks- og gartnerutdanningen, avsettes det 2 millioner kroner til et nasjonalt rekrutteringsprosjekt.

Jordbruksavtalen - styrking av innovasjon og vekst i grøntsektoren

Det etableres en satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare. Satsingen omfatter forsterking av virkemidler fra FoU og rekruttering til produktutvikling og omsetning. Virkemidlene omfatter investerings- og bedriftsutviklings-ordningen (øremerking av 74 millioner kroner til investeringer i grøntsektoren), forsknings-midlene over jordbruksavtalen (10 millioner kroner øremerkes forskning innen grøntsektoren), Finansiering av prosjektet PRESIS (presisjonsjordbruk i praksis) med 4 millioner kroner per år i 5 år. Teknologiutvikling og investeringer prioriteres innenfor Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket. Opplysningskontoret for frukt og grønt og Graminors frukt- og bærsenter på Njøs styrkes med hhv. 4 millioner kroner og 5 millioner kroner.

Kompensasjon for avvikling av pelsdyrhold

Som oppfølging av Stortingets vedtak 21. juni om forbud mot hold av pelsdyr, har regjeringen foreslått en kompensasjonsordning for eksisterende næringsaktører pr. 15. januar 2018. I 2020 foreslås det 180 millioner kroner til dette. Den økonomiske kompensasjonen inneholder følgende:

  • Kompensasjon av bokført verdi av ikke-realiserbar drifts- og anleggskapital som har blitt brukt til pelsdyrproduksjon
  • Et tillegg basert på antall avlstisper i produksjonen
  • Full dekning av kostnader til rivning og opprydding etter avvikling
  • Kompensasjon for lavere alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn 67 år.

Bevilgningen omfatter også tilskudd til omstilling for pelsdyroppdrettere.

Landbruksdirektoratet

Regjeringen vedtok høsten 2017 å flytte 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo til en ny enhet i Steinkjer. Enheten i Steinkjer skal være på plass innen oktober 2020. Arbeidet med utflyttingen er i rute. Regjeringen foreslår for 2020 en økning på 11,7 millioner kroner i direktoratets driftsbudsjett til dekning av merkostnader i forbindelse med etablering i Steinkjer.

Landbruks- og matforskning

Regjeringen foreslår å øke forskningsinnsatsen på områder som gjør oss i stand til å tilpasse matproduksjonen til et klima i endring, og med det mer lønnsom produksjon av nok og trygg mat. Det legges opp til en helhetlig satsing på 10 millioner kroner til forskningsaktivitet i regi av Forskningsrådet, og 5 millioner kroner over basisbevilgningen til Veterinærinstituttet.

Reindriftsavtalen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 13 mill. kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette er den største økningen i bevilgningen til reindriftsavtalen på mange år. Gjennom reindriftsavtalen for 2019/2020 vil regjeringen styrke reindriftsnæringen som en markedsrettet og bærekraftig næring. De som har reindrift som hovedvirksomhet er også prioritert i årets avtale.

 

Reingjerder

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av ny reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland med 6 millioner kroner.

Veterinærdekning - tilskudd

Tilskudd til veterinærdekning var i kommuneproposisjonen varslet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Regjeringen foreslår imidlertid å videreføre ordningen som øremerkede tilskudd under Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen foreslår om lag 133 millioner kroner til klinisk veterinærvakt utenom ordinær åpningstid og 31,4 millioner kroner til kommunene for å bidra til tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake distrikter.

Tømmertransport - Infrastruktur

Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket.

I perioden 2014 til 2019 er det bevilget omkring 950 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket.

Regjeringen foreslår også å videreføre ordningen for utbedring av flaskehalser for effektiv tømmertransport på fylkesvegnettet (over Samferdselsdepartementets budsjett) med en bevilgning på 26 millioner kroner.

Veterinærinstituttet

Regjeringen foreslår å styrke Veterinærinstituttets budsjett med 20 millioner kroner knyttet til flytting av Veterinærinstituttets hovedkontor fra Adamstua til Ås.