Budsjettet fra a til å

Bioøkonomi:

 

Landbruks- og matforskningen skal støtte opp under en bærekraftig bioøkonomi der de biobaserte næringene og tilhørende industrier står sentralt. Innovasjon Norge sin bioøkonomisatsning og deres bioraffineringsprogram vil også være sentralt for å legge til rette for næringsutvikling på dette området.

  

Jordbruksoppgjeret:

Avtalen i 2013 legg til rette for ein inntektsvekst på 10,5 prosent, eller 31 000 kroner per årsverk i 2014 i forhold til 2013, før oppgjer. Avtalen vil auke inntekta i 2013 med om lag 11 000 kroner og ytterlegare 20 000 kroner i 2014. Oppgjeret prioriterer storfekjøtt, korn og grøntsektoren, der marknadsmoglegheitene er gode. Oppgjeret gjev ei klar betring av inntektsmoglegheitene, som er eit hovudverkemiddel for å nå dei landbrukspolitiske måla om mellom anna auka matproduksjon.

Gjennom oppgjeret blir rettleiingstenesta i landbruket styrkt og samordna. Norsk landbruksrådgivning (NLR) får ei auka løyving. NLR får i tillegg overført rettleiingsoppgåver innanfor økologisk jordbruk, og det blir lagt til rette for samanslåing med Landbrukets HMS-teneste. Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvinga til gjennomføring av jordbruksavtalen over kap. 1150 i 2014 med 500 millionar kroner når ein ser bort frå den ekstraordinære løyvinga til Landbrukets utviklingsfond (LUF) i 2013.

 

Landbruks- og matforskning:

 

Regjeringen foreslår å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten under Landbruks- og matdepartementet med 22,2 millioner kroner. Det legges opp til en satsing på klimatilpasset matproduksjon og forskning som fremmer økt konkurransekraft i næringsmiddelindustrien. Regjeringen foreslår å videreføre Landbruks- og matdepartementets forskningssatsing på fornybar energi og klima på samme høye nivå som for 2013. Det samme gjelder forskning som bidrar til bærekraftig skogbruk og økt bruk av tre.

 

Til toppen