Vedtak i enkeltsaker

De enkelte lovene

Her kan du lese en enkel beskrivelse om de ulike lovene.

Aksjeloven og allmennaksjeloven
Justisdepartementet har lovansvaret for aksjeloven og allmennaksjeloven. Nærings- og handelsdepartementet er delegert myndighet til å dispensere fra enkelte bestemmelser i de to lovene. Aksjeloven § 8-10 om kreditt til erverv av aksjer og § 6-11 om krav til bosted for styret og daglig leder, er de to bestemmelsene der departementet mottar flest henvendelser og søknader.

• Dispensasjoner etter aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10:
Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10 første ledd oppstiller et forbud mot at aksjeselskaper stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet eller selskapets morselskap. Nærings- og handelsdepartementet er delegert myndighet til å dispensere fra forbudet, enten ved enkeltvedtak eller forskrift. Det er gitt forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 (FOR 2007-11-30 nr. 1336). Departementet har videre utviklet en dispensasjonspraksis med utgangspunkt i forbudet i § 8-10.

• Dispensasjoner etter aksjeloven § 6-11 og allmennaksjeloven § 6-11
Aksjeloven og allmennaksjeloven § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Dette gjelder ikke hvis de er borgere i stater som er part i EØS-avtalen forutsatt at de er bosatt i en slik stat. Nærings- og handelsdepartementet er delegert myndighet til å dispensere fra forbudet ved enkeltvedtak.

• Tvangsinnløsning etter allmennaksjeloven § 4-24
Nærings- og handelsdepartementet er tillagt myndighet etter allmennaksjeloven § 4-24 til å gi et selskap tillatelse til å tvangsinnløse aksjeposter med små verdier. For aksjeposter som ikke overstiger 500 kr, kan selskapet fremsette tilbud overfor sine aksjonærer om å innløse disse. For de aksjonærene som ikke aksepterer selskapets tilbud, kan selskapet søke Nærings- og handelsdepartementet om tvangsinnløsning.

Selskapsloven
Justisdepartementet har lovansvaret for selskapsloven. Nærings- og handelsdepartementet er delegert myndighet til å dispensere fra § 3-17 (3). Kapittel 3 i selskapsloven omhandler særlige regler for kommandittselskaper.  

• Dispensasjoner etter selskapsloven § 3-17
Selskapsloven § 3-17 (3) oppstiller et forbud mot at et selskap yter lån eller stiller sikkerhet med sikte på at skyldneren skal erverve andeler i selskapet eller aksjer eller andeler i selskap i samme konsern. Bestemmelsen gjelder bare kommandittselskaper. Nærings- og handelsdepartementet kan etter søknad gi dispensasjoner fra forbudet i selskapsloven § 3-17 (3).

Enhetsregisterloven
Enhetsregisteret er et landsdekkende register som skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter. Enhetsregisterloven inneholder regler om registreringsplikt, hvilke opplysninger som skal sendes inn og hvordan selve meldingen skal se ut. Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Enhetsregisteret. 
 
Foretaksregisterloven
Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret inneholder opplysninger om selskapene og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv. Alle næringsdrivende foretak – med begrenset så vel som med ubegrenset ansvar – plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Foretaksregisterloven inneholder regler om registreringsplikt, hvilke opplysninger som skal sendes inn og hvordan selve meldingen skal se ut. Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Foretaksregisteret.

Målenhetsloven
Lov om målenheter stiller krav til måleredskaper, målinger og måleresultater.  Justervesenet er den nasjonale måletekniske myndigheten og skal føre nødvendig tilsyn med at loven etterleves. Nærings- og handelsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Justervesenet etter målenhetsloven.