Om forskriften og departementets praksis

Forskrift 2007-11-30 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmennaksjeloven § 8-10 stiller i § 10 krav om at selskapet som skal stille sikkerhet må være et eiendomsselskap. Departementet har lagt til grunn at forskriften dekker bygg som er ferdig oppført. For bygg under oppføring kan det søkes om dispensasjon. Det er innvilget dispensasjon i noen slike saker.

Det er gitt avslag for selskap som driver annen virksomhet enn drift av den faste eiendommen. Eksempelvis et selskap som skulle føre opp bygg på en tomt.

Departementet har gjennom enkeltvedtak åpnet for at andre aktiva enn et selskaps faste eiendom kan brukes som sikkerhetsstillelse i forbindelse med erverv av aksjer. Eksempler er pant i skip, factoringpantsettelse, pantsetting av leieinntekter, pant i aksjer i underliggende eiendomsselskaper, pant i forsikringer og rett til å tre inn i målselskapenes leiekontrakter.

Det er gitt avslag til selskap som har søkt om å få stille som selvskyldnerkausjonist, simpel kausjonist og selskap som vil stille påkravsgaranti. Videre er det gitt avslag til  selskap som har ansatte utover daglig leder.

For øvrig vises det til departementets veiledere:

Veileder til dispensasjonssøknader

Veileder til forskrift 30.11.2007
 

Til toppen