Stiftelsen Gammelskolen på Strand

Vi viser til klage fra foreningen Gammelskolens venner av 20. januar 2014. Innstilling i klagesaken er oversendt fra Stiftelsestilsynet til Nærings- og fiskeridepartementet i brev av 4. juli 2014.

Klagen gjelder Stiftelsestilsynets vedtak av 4. desember 2013 om å godkjenne søknad om omdanning av stiftelsen Gammelskolen på Strand. Omdanningsvedtaket innebar at enkelte av stiftelsens vedtektsbestemmelser ble endret slik at tilknytningen til foreningen Gammelskolens venner opphørte. Stiftelsestilsynet skriver i sin innstilling at de ikke har funnet grunn til å endre sin konklusjon i omdanningsvedtaket på bakgrunn av de forhold som er anført i foreningens klage.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken
Gammelskolen på Strand var i utgangspunktet foreslått revet fra kommunalt hold. Etter et initiativ fra 12 privatpersoner som innebar at disse skulle overta driften av skolebygningen, vedtok kommunen 19. mai 2005 imidlertid at bygget skulle overføres til en stiftelse. Den ble forutsatt opprettet i forbindelse med overdragelsen.

Stiftelsen Gammelskolen på Strand ble deretter opprettet 25. juni 2005 med følgende formål:

"Stiftelsen skal eie og ivareta Gammelskolen på Strand som et kulturminne og som et samlingssted for allmennheten. Stiftelsen skal restaurere og utvikle bygningen i den hensikt å kunne tilby lokaler for kunstnere, brukskunstnere og håndverkere i regionen." Lokale lag, organisasjoner og annen lokal virksomhet skal det også være plass til. Bygningen skal gi rom for kulturtiltak av ulike slag. Gammelskolen skal være til nytte og hygge for grenda, innbyggerne i kommunen, nabokommuner og besøkende."

Foreningen Gammelskolens Venner ble formelt opprettet samme dag som stiftelsen, 25. juni 2005. Etter stiftelsens vedtekter § 3 skulle stiftelsens økonomiske grunnlag blant annet baseres på tilskudd og dugnadsinnsats fra foreningen.

Slik departementet forstår dokumentasjonen i saken har foreningen leid lokaler i bygningen og på denne måten bidratt økonomisk til stiftelsens drift. Foreningens leieavtale opphørte fra 1. oktober 2012.

Stiftelsen søkte 17. november 2013 Stiftelsestilsynet om å godkjenne vedtaket om å endre vedtektene. Endringene innebar i hovedsak at stiftelsens tilknytning til foreningen Gammelskolens venner skulle opphøre. Det ble søkt om å endre vedtektsbestemmelsen som gjelder stiftelsens økonomi slik at passusen om at stiftelsens økonomiske grunnlag skulle baseres på "tilskudd og dugnadsinnsats fra Foreningen Gammeskolens venner" ble fjernet. I tillegg ble det søkt om å endre bestemmelsen om styresammensetning slik at foreningen ikke lenger skulle være representert i stiftelsens styre. Endelig ble vedtektenes bestemmelse om stemmerett på årsmøtet endret slik at de faste leietakerne i bygget i tillegg til stiftelsens styre skulle ha én stemme hver.

Stiftelsestilsynet godkjente de omsøkte vedtektsendringene i vedtak av 4. desember 2013.

Foreningen Gammelskolens venner henvendte seg deretter til Stiftelsestilsynet i brev av 5. desember 2013 hvor foreningen ga uttrykk for bekymring over tilsynets vedtak om å godkjenne vedtektsendringene. Etter å ha blitt bedt om å sende inn en formell klage, påklaget foreningen tilsynets vedtak i klage av 20. januar 2014.

Foreningen fremholder i klagen at Stiftelsestilsynets vedtak må kjennes ugyldig på bakgrunn av flere forhold. Sammenfattet gjør foreningen gjeldende:

  • At vedtektsendringene som gjelder styrets sammensetning og stemmeretten på stiftelsens årsmøte er i strid med forutsetningene for overføringen av eiendommen til stiftelsen.
  • At det er foreningen som er oppretter av stiftelsen, og at det faktum at den ikke har fått anledning til å uttale seg om endringene medfører at vedtaket er ugyldig.
  • At medlemmer av sammenslutninger som var leietakere ble gitt stemmerett på årsmøtet i strid med vedtektene og at dette medfører at vedtaket må kjennes ugyldig.

Stiftelsestilsynet ga deretter stiftelsen i brev av 6. februar mulighet til å imøtegå klagers anførsler. Stiftelsen skriver i sitt tilsvar av 28. februar at vedtaket om å godkjenne vedtektsendringene er gyldig. Stiftelsen fremholder at foreningen Gammelskolens venner ikke er oppretter av stiftelsen, og således ikke hadde noe krav på å komme med en uttalelse i forkant av søknaden om vedtektsendringene. I tillegg er det etter stiftelsens vurdering ikke gjort noen saksbehandlingsfeil i prosessen, verken i stiftelsen eller hos Stiftelsestilsynet.

Rettslig grunnlag
Omdanning
Reglene om omdanning av stiftelser følger av lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) kapittel 6. Bestemmelsene bygger på en avveining mellom respekten for stiftelsesordningens generelle funksjon og oppretterens vilje, slik den kommer til uttrykk i disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, og samfunnets behov for å gripe inn med korreksjoner der forholdene har endret seg eller det for øvrig er sterke grunner som taler for en endring av den aktuelle stiftelsen.

Stiftelsesloven § 45 inneholder en definisjon av hva omdanning er. Definisjonen omfatter endring eller opphevelse av stiftelsesdisposisjonen eller vedtektene. Loven oppstiller ingen grenser med hensyn til hvilke bestemmelser i disse som kan omdannes.

Etter § 46 annet ledd kan en bestemmelse i stiftelsens vedtekter som "ikke gjelder formålet med stiftelsen" og som det ikke kan antas at det ved opprettelsen ble lagt "vesentlig vekt på", endres dersom den viser seg å være "uheldig eller uhensiktsmessig". Bestemmelsen gjelder først og fremst bestemmelser i stiftelsens vedtekter av administrativ og organisatorisk karakter, som stiftelsens organisasjon og forvaltning og om styrets oppgaver og sammensetning.

Når en stiftelse har fattet vedtak om omdanning, skal dette sendes til Stiftelsestilsynet for godkjenning. Tilsynet skal etter § 51 prøve om vedtaket er i samsvar med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter før vedtaket registreres i Stiftelsesregisteret. Finner tilsynet at vedtaket er i strid med loven eller stiftelsens vedtekter, skal vedtaket nektes registrert.

Oppretter av stiftelser
Både fysiske og juridiske personer kan være opprettere av en stiftelse. Hvem som skal anses som oppretter i lovens forstand, vil som regel fremgå av stiftelsesdokumentet og/eller stiftelsens vedtekter. Utgangspunktet er at den eller de som formelt undertegner opprettelsesdisposisjonen er stiftelsens oppretter, jf. NOU 1998:7 s. 61. Dersom en juridisk person skal anses som oppretter, kreves det holdepunkter for dette.

Det følger av § 49 at det i omdanningssaker skal innhentes uttalelse fra oppretteren før vedtak om omdanning treffes. Bestemmelsen oppstiller kun en plikt til å innhente slik uttalelse og en rett for oppretteren til å uttale seg i omdanningsspørsmål. En slik uttalelse skal gis betydelig vekt ved den vurderingen som skal foretas, men det er ikke slik at oppretteren har noen vetorett i omdanningsspørsmål.

Departementets vurdering
Om hvorvidt foreningen er oppretter av stiftelsen
Klager fremholder at foreningen er oppretter av stiftelsen og at omdanningsvedtaket er ugyldig på bakgrunn av at den ikke fikk anledning til å uttale seg i henhold til stiftelsesloven § 49.

Til dette vil departementet bemerke det som allerede er nevnt under "Rettslig grunnlag" over; oppretteren(e) av en stiftelse er som regel den eller de som formelt undertegner stiftelsesdokumentet. I den foreliggende saken er stiftelsesdokumentet undertegnet av en rekke privatpersoner. Selv om styret i foreningen ved opprettelsen ble innsatt som interimsstyre, medfører ikke dette at foreningen er å anse som oppretter. I tillegg fremgår det av stiftelsens opprinne­lige vedtekter at den er opprettetav"private personer med tilknytning til Foreningen Gammelskolens venner". Det fremstår for departementet som usannsynlig at denne formuleringen ble valgt om det var foreningen som var oppretter av stiftelsen. Dersom det rent faktisk var foreningen som skulle være oppretter av stiftelsen, ville det etter vårt syn vært naturlig å presisere dette i vedtektene. Slik vi forstår vedtektsbestemmelsen, tilsier den tvert imot at det ikke er foreningen, men privatpersoner med tilknytning til denne som var opprettere av stiftelsen.

Slik vi forstår stiftelsesdokumentet og omstendighetene for øvrig, finner vi ikke holdepunkter for at det er foreningen som rent faktisk opprettet stiftelsen. Departementet ser derfor heller ingen grunn til at foreningen hadde noen rett til å uttale seg i omdanningsspørsmålet, jf. § 49.

Vedtaket om omdanning av stiftelsens vedtekter er etter dette ikke ugyldig på bakgrunn av at foreningen ikke ble gitt anledning til å uttale seg i omdanningsspørsmålet.

Om endringene i vedtektene §§ 4 og 5 er i strid med forutsetningene fra kommunen eller stiftelsesloven § 46 annet ledd
Endringene i vedtektene §§ 4 og 5 gjelder forhold av organisatorisk karakter. Endringen i § 4 innebærer at stiftelsesstyret skal gis stemmerett ved stiftelsens årsmøte og at ett av styremedlemmene ikke lenger skal velges blant foreningens medlemmer. Endringen i § 5 gjelder en presisering av denne stemmeretten i den forstand at styret og faste leietakere gis én stemme hver ved årsmøtet.

Klager fremholder at disse endringene er i strid med forutsetningene fra Hitra kommune da bygget ble overført til stiftelsen.

Departementet kan ikke se at det følger av den dokumentasjon som er forelagt oss at det var noen forutsetning fra kommunen at foreningen skulle være representert i stiftelsens styre. Av kommunens vedtak 19. mai 2005 fremgår det at bygget skal overføres til en stiftelse som ble forutsatt opprettet. Ut over dette kan vi ikke se at det følger noen forutsetning om annet enn at Gammelskolens venner skal dekke nødvendige kostnader til tinglysning, offentlige avgifter og eventuelt oppføring av gjerde dersom det skulle anses nødvendig.

Omdanningsvedtaket er etter dette heller ikke ugyldig på bakgrunn av forutsetninger ved overføringen av bygningen til stiftelsen.

Om praktiseringen av stemmerett på årsmøtet
Klager fremholder at det på stiftelsens ekstraordinære årsmøte 3. september 2013 ble praktisert stemmerettsregler som ikke var i henhold til vedtektene.

Av stiftelsens dagjeldende vedtekter fremgikk det at årsmøtet består av "leietakerne i huset". På årsmøtet ble medlemmer av de sammenslutninger som var leietakere i stiftelsens bygg gitt stemmerett på årsmøtet slik at antallet stemmeberettigede var vesentlig høyere enn antallet leietakere. Klager mener bestemmelsen må tolkes slik at hver leietaker kun har én stemme, og at vedtaket om å endre stiftelsens vedtekter derfor må kjennes ugyldig.

En naturlig språklig forståelse av begrepet "leietakerne i huset" tilsier etter departementets vurdering i utgangspunktet at hver av leietakerne kun skal ha én stemme hver. Hvorvidt bestemmelsen skal tolkes slik, beror imidlertid etter vår
vurdering blant annet på hvordan stemmerettsreglene er blitt praktisert tidligere.

Av stiftelsens vedtekter på opprettelsestidspunktet fremgikk det at årsmøtet bestod av "medlemmer fra Foreningen Gammelskolens venner". I 2009 ble vedtektene endret slik at stemmeretten skulle tilfalle "leietakerne i huset". Etter stiftelsens mening var hensikten med endringen ikke å begrense foreningens stemmerett, men å utvide stemmeretten slik at også de øvrige leietakerne i huset fikk innflytelse på driften av stiftelsen. Stiftelsen opplyser i sitt tilsvar om at det etter endringen i 2009 ikke har vært noen tvil om at alle leietakernes medlemmer har hatt stemmerett ved stiftelsens årsmøter. Som eksempel viser stiftelsen til at flere medlemmer fra foreningen deltok på årsmøtene med stemmerett i 2010, 2011 og 2012. Departementet mener i likhet med Stiftelsestilsynet at en forståelse av bestemmelsen som innebærer at kun én av stiftelsens leietakeres medlemmer skulle gis stemmerett i årsmøtet virker unaturlig.

I lys av den stemmerettsordningen som er blitt praktisert i stiftelsen, både før og etter endringene i 2009, er det etter vår vurdering naturlig å tolke bestemmelsen slik at alle leietakernes medlemmer hadde stemmerett ved stiftelsens årsmøte 2. september 2013.

Departementet er etter dette kommet til at omdanningsvedtaket heller ikke er ugyldig på bakgrunn av at leietakernes medlemmer ble gitt stemmerett på årsmøtet 2. september 2013.

Vedtak
I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Stiftelsestilsynets vedtak av 4. desember 2013 om å godkjenne vedtektsendringer for stiftelsen Gammelskolen på Strand opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer enkeltvedtak på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.