Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Yousof Dhido Yey

Vi viser til klage datert 7. januar 2013 som er oversendt fra Justervesenet med brev datert 30. april 2013. Vi viser også til mottatte vedlegg fra Justervesenet. Vi beklager at det har tatt lang tid å behandle klagen. 

Klagen gjelder to gebyrer klager er ilagt av Justervesenet. Det første gebyret er ilagt etter Justervesenets vedtak 31. oktober 2012 om ikke å godkjenne et taksameter som er installert i drosje. Justervesenets vedtak er begrunnet med at måleredskapet ved kontroll gjennomført 27. oktober 2012 avdekket feilvisning på taksameteret som overskrider tillatte målefeil etter forskriftene. Feilvisningen skyldtes for liten hjuldimensjon. Det andre gebyret er ilagt etter Justervesenets vedtak 3. desember 2012 i forbindelse med oppfølgingskontroll etter retting av feilen som ble avdekket ved kontrollen i oktober 2012.

Løyvehaver påklaget 7. januar 2013 at han er ilagt to gebyrer. I brev 30. april 2013 fra Juster­vesenet til Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Justervesenet sitt vedtak og sender klagen til departementet for endelig avgjørelse.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Klagers beskrivelse av saksforholdet
Klager skriver at han har fått tilsendt to fakturaer på gebyrer. Klager skriver at han ved den første kontrollen, i oktober 2012, kun var sammen med kontrolløren i to minutter. Klager skriver at han etter to minutter fikk beskjed om at det var noe feil med størrelsen på dekkene, og at disse måtte kalibreres på nytt. Han kan ikke se at kontrolløren har utført noe som skal utløse gebyr.

Klager skriver videre at det ene gebyret må være feil og at det er urettferdig at han skal betale gebyr både for kontrollen som påviste målefeilen og den etterfølgende oppfølgingskontrollen.

Justervesenets vedtak datert 30. april 2013
Justervesenet skriver at det for å dekke kostnadene ved Justervesenets måletekniske virksom­het skal betales gebyr til Justervesenet for behandling av godkjenninger, vedtak, tilsyn og kontroll med at kravene i forskriften blir oppfylt, jf. forskrift om målenheter og måling § 6-1 første ledd. Det følger av bestemmelsens tredje ledd at det skal betales gebyr uavhengig av resultatet av kontrollen.

Justervesenet skriver i vedtaket at taksameteret ikke oppfylte kravene i forskriften og dermed ikke ble godkjent. På bakgrunn av den utførte kontrollen, ble klager ilagt et gebyr på kroner 2 970 som er i tråd med målenhetsforskriften § 6-2 andre ledd slik den lød i 2012.

De fleste kontroller resulterer i at måleredskapet blir godkjent. Dersom måleredskapet ved ordinær kontroll ikke oppfyller kravene i regelverket, skal Justervesenet kreve forholdet rettet innen rimelig tid. Dette følger av forskrift om målenheter og måling § 5-16 andre ledd. Når mangelen er rettet, må løyvehaver i tråd med bestemmelsene i målenhetsforskriften bestille en ny kontroll for å få taksameteret godkjent. Justervesenet har klar praksis for å gi pålegg om retting med rettefrist ved overtredelse av maksimalt tillatte målefeil som nevnt i taksameter­forskriften § 35 bokstav b. I dette tilfellet vil det rent praktisk ikke være mulig å sluttføre kontrollen av taksameteret med godkjent resultat uten at taksameteret reguleres til korrekt visning og fremstilles for ny kontroll. Gebyr for denne kontrollen påligger bruker.

Justervesenet skriver at de ikke kan se at gebyret i denne saken er svært urimelig, og har ikke kommet til at gebyret kan frafalles helt eller delvis.

Rettslig grunnlag
Lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid (måleloven) stiller krav til måleredskaper, målinger og måleresultater. I henhold til § 1 er lovens formål å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfreds­stillende nøyaktige ut fra formålet samt ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser. Et viktig formål med regelverket er at man skal kunne ha tillit til at apparater som brukes til økonomisk oppgjør, er tilstrekkelig nøyaktige.

Justervesenet er den nasjonale, måletekniske myndigheten og skal føre nødvendig tilsyn med at loven etterleves. Utgangspunktet for Justervesenets tilsyn er måleloven kapittel 7, der § 20 fastsetter at Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov etterleves.

Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre stiller flere krav til taksametre, blant annet om konstruksjonskrav, funksjonskrav og maksimale tillatte målefeil. I forskriftens § 35 er den maksimale, tillatte målefeilen ved installasjon og under bruk for tilbakelagt distanse satt til +/- 3 %. Det skilles ikke mellom positive eller negative målefeil.

Forskrift 20. desember 2077 nr. 1723 om målenheter og måling (målenhetsforskriften) fastsetter i § 5-6 første ledd bokstav b at gyldighetsperioden for et godkjent måleredskap faller bort dersom måleredskapet ikke lenger oppfyller kravene i regelverket. I samme bestemmelse andre ledd, står det at dersom måleredskapets godkjenning er bortfalt, må måleredskapet ha en oppfølgingskontroll og ny godkjenning.

I målenhetsforskriften § 6-1 står det at det betales gebyr til Justervesenet for tilsyn og kontroll for å dekke kostnadene ved Justervesenets måletekniske virksomhet. I andre ledd står det at for kontroll- og tilsynsaktiviteter skal gebyrene belastes den som er ansvarlig for etterlevelse av kravene som kontrolleres. Videre står det at det skal betales gebyr uavhengig av resultatet av kontrollen. Justervesenet kan helt eller delvis frafalle gebyret dersom størrelsen på et gebyr er svært urimelig tatt i betraktning Justervesenets kostnader ved kontrollen.

Størrelsen på de ulike gebyrene er fastlagt i målenhetsforskriften § 6-2. Da gebyret ble ilagt i 2012 var kontrollgebyret på 2 970 kroner.

Departementets vurdering
Kontrollen av taksameter som ble gjort av Justervesenets kontrollør 27. oktober 2012, avdek­ket målefeil som medførte feilvisning på taksameteret i pluss. Årsaken til feilvisningen var for liten hjuldimensjon. Det pålagte gebyret er dermed etter vår vurdering ilagt rettmessig og i tråd med målenhetsforskriften § 5-6 første ledd bokstav b jf. tredje ledd og taksameter­forskriften § 35.

De aller fleste kontrollene Justervesenet utfører, resulterer i at måleredskapet blir godkjent. De fleste tilsynsobjektene ilegges dermed ett gebyr for ordinær kontroll. Så lenge løyvehaver sørger for at taksameteret er i orden etter de krav som stilles, vil han altså ikke pålegges noen oppfølgingskontroll med tilhørende gebyr.

Når det er avdekket målefeil ved en kontroll, krever imidlertid forskriftene at det foretas ny kontroll for å påse at målefeilen er rettet. I dette tilfellet vil det rent praktisk ikke være mulig å sluttføre kontrollen av taksameteret med godkjent resultat uten at hjulene kalibreres, taksa­meter­et reguleres til korrekt visning og deretter fremstilles for ny kontroll. I slike tilfeller pålegges dermed løyvehaver gebyr også for oppfølgings­kontrollen. Etter forskriftene skal bruker betale gebyr også for oppfølgingskontrollen.

Gebyrene for hver enkelt måling som gjøres av Justervesenet beregnes ut fra anvendt tid på stedet. Kostnadene for reisetid, for- og etterarbeid samt eventuell overnatting i tilknytning til kontrollen er innlemmet i gebyret eller timesatsen. I tillegg til selve kontrolloppgaven, dekker gebyrene utvikling, oppdatering og administrasjon. På bakgrunn av dette er det beregnet en fast sats for de forskjellige typene kontroller Justervesenet gjennomfører. Det fastsatte gebyret betales ved alle kontroller av samme type uavhengig av hvor lang tid den enkelte kontrollen tar. I dette tilfellet skal dermed det fastlagte gebyret på 2 970 kroner (2012-sats) betales selv om den første kontrollen bare tok to minutter. Justervesenets gebyrstruktur og -nivå vurderes fortløpende.

Klager ønsker at Justervesenet frafaller det ene gebyret. Vi har forståelse for at utgiften på i underkant av 6 000 kroner kan virke høy. Justervesenet har i denne saken ikke funnet særlige grunner som tilsier redusert gebyr. Bak­grunnen for å innføre en mulighet til å redusere gebyret i målenhetsforskriften § 6-1 siste ledd, er en skjevfordeling som oppstår når Juster­vesenet foretar kontroller på steder der det er mange måleredskaper. I og med at gebyrene for hver enkelt måling også skal dekke reisetid, vil bedrifter med flere måleredskaper måtte dekke reisetid flere ganger. Dette er forsøkt rettet opp ved å endre timegebyret og å innføre muligheten til helt eller delvis frafall av gebyret. I denne saken er det kontrollert ett måleredskap i virksomheten, og gebyret for både den ordinære kontrollen og oppfølgings­kontrollen dekker etter vår vurdering normal kontroll, medgått reisetid, samt for- og etter­arbeid. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å legge vekt på klagers innsigelser om at han er ilagt gebyr for begge kontrollene, særlig tatt i betraktning at andre drosjeeiere blir pålagt å betale tilsvarende gebyr for både ordinær kontroll og oppfølgings­kontroll.

Vedtak
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Justervesenets vedtak av 30. oktober 2012 og 3. desember 2012 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.