Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lovtekst

Lovtekst

Lovteksten er som tidligere forslag til ny minerallov delt inn etter de ulike stadiene i en prosess mot utvinning av mineraler, dvs. leting (kap.2.), undersøkelse (kap.3.) rett til utvinning (kap. 4.) og drift (kap. 7.). Felles for kap. 2., 3. og 4. er at de knytter seg til rettighetservervelse. Dette gjelder også for kap. 5. ekspropriasjon. På de områdene der regelverket er ulikt for mutbare og ikke-mutbare mineraler fremkommer dette av underkapitler markert med romertall. Dette gjelder for alle de kapitlene som ovenfor er nevnt bortsett fra letekapittelet der de samme reglene gjelder for begge mineralkategoriene.

Særreglene for Finnmark knyttet til mutbare mineraler har departementet satt av plass til i kapittel 6. Kap. 8. generelle bestemmelser, kap. 9. tilsyn, kontroll, dekning av kostnader ved opprydding, sikring m.m, kap. 10. gebyrer og avgifter og kap. 11. sanksjons- og staffebestemmelser gjelder i hovedsak både for mutbare og ikke-mutbare mineraler. Loven avsluttes med ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser i kapittel 12.

Departementets forslag til:

Lov om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1 Lovens formål

Lovens formål er å fremme og sikre en samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

§ 2 Geografisk virkeområde

Loven gjelder på norsk territorium med unntak av Svalbard. Loven gjelder ikke i indre farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen.

§ 3 Lovens mineralkategorier

I denne lov menes med:

1. Mutbare mineraler:

a) metaller med egenvekt 5 eller høyere og malmer av slike metaller,

b) metallene titan og arsen og malmer av disse metaller, og

c) magnetkis og svovelkis.

2. Ikke-mutbare mineraler:

alle mineraler som ikke er mutbare etter nr. 1, herunder myr- og sjømalm og alluvialt gull. Dette gjelder likevel ikke petroleum etter lov 4. mai 1973 nr. 21 om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.

§ 4 Eiendomsretten til mineralene

De mutbare mineralene tilhører staten.

De ikke-mutbare mineralene tilhører grunneier.

§ 5 Definisjoner

a) leter: fysisk eller juridisk person som leter etter mineraler innenfor rammen av den frie leteretten

b) undersøker: fysisk eller juridisk person som er innehaver av undersøkelsesrett

c) utvinner: fysisk eller juridisk person som er innehaver av utvinningsrett

d) rettighetshaver: leter, undersøker eller utvinner

e) godkjent aktør: fysisk eller juridisk person som er innehaver av aktørgodkjenning

f) Direktoratet: Direktoratet for mineralforvaltning.

g undersøkelsesområde: området med rett til å undersøke ervervet ved avtale med grunneieren evt. ekspropriasjon (ikke-mutbare mineraler), eller ved tillatelse fra Direktoratet (mutbare mineraler).

h) uvinningsområde: området med rett til å utvinne forekomster av mineraler ervervet ved avtale med grunneier evt ekspropriasjon (ikke-mutbare mineraler) eller ved tillatelse fra grunneier (mutbare mineraler)

i)mineraler: mutbare og ikke mutbare mineraler

Kapittel 2. Leting

§ 6 Fri leterett

Enhver har rett til å lete etter mineraler på fremmed grunn med de begrensninger som følger av annen lovgivning.

Letingen skal ikke være til hinder for andre rettighetshavere etter loven.

§ 7 Leterettens omfang

Leteren kan foreta arbeider i overflaten som er nødvendige for å påvise mineraler.

Inngrep som kan medføre skade av betydning, kan bare foretas med samtykke fra eieren og brukeren av grunnen.

§ 8 Varslingsplikt

Leteren skal varsle eieren og brukeren av grunnen senest en uke før letingen igangsettes. Varslingen skal normalt skje muntlig.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om varslingsplikten og om unntak fra denne.

Kapittel 3. Undersøkelse

I. Ikke-mutbare mineraler

§ 9 Avtale om undersøkelsesrett

Den som vil sikre seg en rett i et område til å undersøke forekomster av ikke-mutbart mineral, må inngå avtale med grunneieren. Dersom avtale ikke kommer i stand, kan det søkes om ekspropriasjon jf. § 36.

§ 10 Prøveuttak

Ved prøveuttak inntil 2000 m3 masse skal Direktoratet og kommunen varsles. Kravene i § 17, 2-5. punktum gjelder tilsvarende.

II. Mutbare mineraler

§ 11 Søknad om undersøkelserett

Den som vil sikre seg en rett i et område til å undersøke forekomster av mutbart mineral, må søke Direktoratet om undersøkelsesrett. Undersøkelsesrett kan nektes dersom søkeren har brutt bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.

Undersøkeren kan ikke få en undersøkelsesrett i samme område.

Utvinner av mutbare mineraler kan ikke få undersøkelsesrett i området. Dette gjelder ikke dersom utvinneren har drift i området.

§ 12 Forholdet til andre rettighetshavere

Undersøkere med samme prioritet i et område har lik rett til å foreta undersøkelser.

En undersøker kan ikke uten samtykke fra vedkommende foreta undersøkelser i området til en

  1. undersøker med bedre prioritet, eller

b) utvinner av mutbare mineraler

§ 13 Undersøkelsesområdet

Undersøkelsesområdet skal ha formen av en rettvinklet firkant, og sidene på området skal følge eller være parallelle med hovedaksesystemet i UTM-systemet. Dersom undersøkelsesområdet legges inn til et annet undersøkelsesområde eller utvinningsområde, kan kravet om undersøkelsesområdets form og parallellitet fravikes så langt dette er nødvendig. Undersøkelsesområdet kan ikke ha flere enn fire hjørner .

Mot dypet skal grensene for undersøkelsesområdet være loddrette. Området skal ikke være større enn 10 km 2>.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastsettelsen av undersøkelsesområdet.

§ 14 Prioritet

Undersøkerens prioritet i et undersøkelsesområde regnes fra den dagen søknaden om undersøkelsesrett kommer inn til Direktoratet. Søknader som kommer inn etter kontortidens slutt, skal anses innkommet neste kontordag.

§ 15 Varslingsplikt

Undersøkeren skal skriftlig varsle Direktoratet, eierne og brukene av grunnen, kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen om undersøkelse minst tre uker før arbeidene igangsettes.

Det skal varsles særskilt om prøveuttak.

Varselet skal inneholde en plan for arbeidene og for adkomsten til og i undersøkelsesområdet, en redegjørelse for mulige skader som kan oppstå og for hvilke tiltak som skal settes i verk for å hindre slike skader.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om varslingsplikten.

§ 16 Undersøkelsesretten

Undersøkeren kan foreta nødvendige undersøkelser for å vurdere om det finnes en forekomst av mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid. Undersøkelsesretten omfatter også nødvendig tilgang til grunnen for å foreta undersøkelsene, herunder midlertidig lagringsplass. Inngrep i grunnen som kan medføre vesentlig skade kan bare foretas med samtykke fra eieren og brukeren av grunnen.

§ 17 Prøveuttak

Undersøkelsesretten etter § 16 omfatter også rett til prøveuttak i undersøkelsesområdet dersom dette er nødvendig for å vurdere forekomstens drivverdighet. Prøveuttak krever særskilt tillatelse fra Direktoratet. Tillatelse til prøveuttak kan ikke gis for uttak av mer enn 2000 m 3> masse unntatt i særlige tilfeller. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

§ 43 gjelder tilsvarende for prøveuttak.

§ 18 Sikkerhetsstillelse

Hvis eieren eller brukeren av grunnen krever det, skal undersøkeren stille sikkerhet for kostnader til nødvendige sikringstiltak etter §51 og for det ansvaret som kan oppstå etter § 52.

Tvist om omfanget av sikkerhetsstillelsen avgjøres ved skjønn. Før slik tvist er avgjort, må undersøkelsene ikke finne sted uten skjønnsrettens samtykke.

§ 19 Opphør av undersøkelsretten

Undersøkelsesretten opphører når 7 år er gått fra den dagen den ble utferdiget, eller når forlenget frist etter § 20 er utløpt. Fristen løper først fra den dagen undersøkeren får best prioritet i undersøkelsesområdet.

Når søknad om utvinningsrett eller forlengelse av undersøkelsesretten er kommet inn til Direktoratet før utløpet av fristen etter første ledd, opphører undersøkelsesretten tidligst 30 dager etter avslag på søknaden eller tidligst samtidig med tildelingen av utvinningsretten.

§ 20 Forlengelse av undersøkelsesretten

Direktoratet kan forlenge fristen etter § 19 første ledd første punktum med inntil 3 år dersom søkeren sannsynliggjør at undersøkelsene ikke kan bli fullført innen fristen på grunn av ekstraordinære forhold som ikke skyldes søkeren.

Har det vært tvist om undersøkelsesretten eller om adgangen til å foreta undersøkelser, kan Direktoratet etter søknad forlenge fristen etter § 19 første ledd første punktum med like lang tid som arbeidene har vært forhindret på grunn av tvisten.

Søknad om forlengelse må være kommet inn til Direktoratet før utløpet av fristene etter § 19.

§ 21 Karantene ved opphør av undersøkelsrett

Den som tidligere har hatt en undersøkelsrett med best prioritet, kan ikke få en ny undersøkelsesrett i samme undersøkelsesområde før 3 år er gått fra den dagen retten opphørte.

Den som tidligere har hatt utvinningsrett til mutbare mineraler kan ikke få ny rett til å undersøke hele eller deler av området før 3 år etter opphør av utvinningsretten.

§ 22 Undersøkelsesrapporter

Når undersøkelsen er gjennomført, skal undersøkeren gi Direktoratet en rapport om arbeidet, resultatet og et kart over området. Tilsvarende gjelder når en påbegynt undersøkelse innstilles på ubestemt tid.

Rapporten skal sendes innen 6 måneder etter at arbeidet er gjennomført eller innstilt. Når en undersøkelse strekker seg over mer enn ett år, skal Direktoratet for det enkelte år gis en rapport om arbeidet innen 31. mars det påfølgende år.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rapporteringsplikten.

§ 23 Måledata og prøvemateriale

Alle registrerte data fra undersøkelsene skal leveres til Direktoratet senest når rettighetene etter lovens kapittel 3 og 4 bortfaller. Det samme gjelder borkjerner og andre bergartsprøver som er representative for forekomsten og det undersøkte området. Utgiftene skal bæres av undersøkeren eller utvinner av mutbare mineraler.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om innleveringsplikten etter første ledd og om lagring av materialet.

§ 24 Overdragelse av undersøkelsesrett

Undersøkelsesrett kan overdras. Overdragelsen skal godkjennes av Direktoratet. Ved overdragelse gjelder §§ 11, 12 og 25 tilsvarende. Søknad om godkjennelse skal sendes Direktoratet uten ugrunnet opphold etter at bindende avtale om overdragelsen er inngått.

Hvis noen erverver mer enn 50 % av samtlige eierandeler eller stemmeberettigede eierandeler i et selskap med undersøkelsesrett, og erververen eller annen person eller selskap som nevnt i § 25 første ledd allerede har en undersøkelsesrett i samme eller overlappende område, skal den ene rettigheten enten avhendes eller begjæres slettet.

Direktoratet skal fastsette en frist for avhending eller begjæring om sletting. Oversittes fristen, skal Direktoratet av eget tiltak slette en av rettighetene.

§ 25 Konsolidering av personer og selskaper

Følgende personer eller selskaper skal likestilles med søkeren ved anvendelsen av §§ 11 andre og tredje ledd, og 12:

a) ektefelle eller person som søkeren bor sammen med i ekteskapsliknende forhold,

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken av søkeren,

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i bokstav a,

d) selskap innen samme konsern som søkeren,

e) selskap der søkeren selv eller sammen med noen som nevnt i bokstav a - d eier mer enn 50 % av samtlige eierandeler eller stemmeberettigede eierandeler, og

f) person som selv eller sammen med noen som nevnt i bokstav a - e eier mer enn 50 % av samtlige eierandeler eller stemmeberettigede eierandeler i søkeren.

Direktoratet kan gjøre unntak fra bestemmelsen.

Kapittel 4. Rett til utvinning

I. Ikke-mutbare mineraler

§ 26Avtale om utvinningsrett

Den som vil sikre seg en rett i et område til å utvinne ikke-mutbart mineral, må inngå avtale med grunneieren. Dersom avtale ikke kommer i stand, kan det søkes om ekspropriasjon av slik rett, jf. § 36.

II. Mutbare mineraler

§ 27 Søknad om utvinningsrett

Undersøker med best prioritet kan søke Direktoratet om utvinningsrett. Rett skal gis når søkeren sannsynliggjør at det i undersøkelsesområdet finnes en forekomst av mutbare mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid. Det kan ikke tildeles utvinningsrett i et område der det allerede er tildelt slik rett.

Dersom søknaden gjelder områder som ikke er dekket av området for undersøkelsesretten, regnes søknaden også som søknad om undersøkelsesrett for dette området med prioritet fra den dagen søknaden kom inn til Direktoratet.

Undersøkere med samme prioritet har lik rett til å søke utvinningsrett. Blir utvinningsrett gitt til flere enn én, får de tillatelsen i fellesskap, med mindre partene selv blir enige om en annen ordning. Ved uenighet om utnyttelsen av utvinningsretten, kan hver av dem kreve fellesskapet oppløst. Lov 18. juni 1965 nr. 6 om sameige § 15 gis tilsvarende anvendelse så langt den passer.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om utvinningsforretning.

§ 28 Utvinningsområdet

Utvinningsområdet skal ha form som en trekant eller firkant, med mindre særlige grunner tilsier en annen utforming. Mot dypet skal grensene for utvinningsområdet være loddrette.

Utvinningsområdet skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens antatte utstrekning. Utvinningsområdet kan ikke være større enn 10 km 2>.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om merking av utvinningsområdet.

§ 29 Rett til mineraler i uvinningsområdet

Utvinner av mutbart mineral kan bryte ut og nyttiggjøre seg alle mutbare mineraler i utvinningsområdet. Ikke-mutbare mineraler kan brytes ut så langt det er nødvendig for å drive ut de mutbare mineralene.

Utvinner av mutbart mineral kan nyttiggjøre seg de mineralene som blir brutt ut i medhold av første ledd. Dette gjelder likevel ikke når Direktoratet før driften igangsettes finner at mineralene kan gjøres til gjenstand for selvstendig utnyttelse. Grunneieren eller den som utleder sin rett fra vedkommende, har i slike tilfeller rett til enten å overta mineralene mot å betale utvinneren av mutbart mineral et vederlag, eller å overlate utnyttelsen til utvinneren av mutbart mineral mot at denne betaler et vederlag. Tvist om vederlagets størrelse avgjøres ved skjønn.

§ 30 Rett til undersøkelser i utvinningsområdet

Utvinneren av mutbart mineral har rett til å foreta undersøkelser i området. Bestemmelsene i §§ 15 til 18, 22, 23 og 49 til 53 gjelder tilsvarende for slike undersøkelser.

§ 31 Opphør av utvinningsrett

Utvinningsrett opphører når:

a) aktørgodkjenning ikke er gitt innen 10 år fra den dagen utvinningstillatelsen ble gitt,

b) forlenget frist etter § 32 er utløpt, eller

c) ett år er gått siden aktørgodkjenningen bortfalt.

Når en søknad om aktørgodkjenning eller søknad om forlengelse etter § 32 er kommet inn til Direktoratet før utløpet av fristen etter første ledd, opphører utvinningsretten tidligst 30 dager etter avslaget på søknaden. Utvinneren beholder sin rett i den delen av utvinningsområdet som ikke er omfattet av søknaden om aktørgodkjenning, inntil fristen etter første ledd bokstav a eller en forlenget frist etter § 32 er løpt ut.

§ 32 Forlengelse av utvinningsrett

Direktoratet kan forlenge fristen etter § 31 første ledd bokstav a med inntil 10 år av gangen. Forlengelse av fristen bør normalt gis dersom forekomsten må anses å være en rimelig reserve for søkerens drift. En søknad om forlengelse må være kommet inn til Direktoratet innen fristen i § 31 første ledd bokstav a eller b.

§ 33 Overdragelse av utvinningsrett

Ved overdragelse av utvinningsrett gjelder §24 tilsvarende.

§ 34 Tinglysing

Utvinningsrett skal tinglyses i grunnboken.

Overdragelse og pantsettelse av utvinningstillatelse får rettsvern ved tinglysing etter de regler som gjelder for fast eiendom. Det samme gjelder for andre rettsstiftelser i utvinningsområdet dersom ikke annet er bestemt i forskrift i medhold av tredje ledd.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tinglysing etter første og andre ledd.

Kapittel 5. Ekspropriasjon

§ 35 Alminnelige ekspropriasjonsregler

Hvis ikke annet følger av bestemmelsene i dette kapittel gjelder bestemmelsene i lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom og lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eigedom ved ekspropriasjon etter § 36 og § 38. Ekspropriasjonsvedtaket kan kreves omgjort av den opprinnelige eieren eller rettighetshaveren etter reglene i oreigningsloven § 10 andre ledd dersom den retten som eksproprieres ikke anvendes i samsvar med ekspropriasjonsformålet innen de frister som er gitt i loven her.

I. Ikke-mutbare mineraler

§ 36 Ekspropriasjon

Enhver kan søke Direktoratet om tillatelse til mot erstatning å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke om det finnes forekomst av ikke-mutbare mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid .

Undersøker av ikke-mutbare mineraler med førsterett til utvinning kan søke departementet om tillatelse til mot erstatning å ekspropriere:

a) nødvendig grunn eller rettigheter for utvinning av forekomst av ikke-mutbare mineraler

b) nødvendig grunn og rettigheter for driften og

c) nødvendig grunn og rettigheter til foredling av ikke-mutbare mineraler.

Det kan settes vilkår for ekspropriasjonstillatelsen .

§ 37 Erstatning

Ved ekspropriasjon av rett til å utnytte forekomst av ikke-mutbare mineraler etter § 36 andre ledd bokstav a skal erstatningen settes til en avgift pr. utvunnet enhet av mineralet hvis ikke særlige grunner taler mot dette. Det kan fastsettes en minsteavgift som skal betales uavhengig av produksjonens størrelse. Verdifastsettelsen skal skje på grunnlag av markedspris.

Hver av partene kan forlange at erstatningen skal fastsettes ved nytt skjønn når det er gått 10 år siden erstatningen ble fastsatt.

Blir driften nedlagt, bortfaller erstatningen fra og med kalenderåret etter nedleggelsen. Dette gjelder ikke ved midlertidig stans av driften.

II. Mutbare mineraler

§ 38 Ekspropriasjon

Undersøkeren kan søke Direktoratet om tillatelse til mot erstatning å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for undersøkelsen. Dersom det er en undersøker med bedre prioritet i undersøkelsesområdet, skal tillatelse til ekspropriasjon bare gis hvis vedkommende samtykker.

Utvinner av mutbare mineraler kan søke departementet om tillatelse til mot erstatning å ekspropriere:

  1. nødvendig grunn og rettigheter for driften og
  2. nødvendig grunn og rettigheter til metallurgisk behandling eller annen foredling av mineraler

Det kan settes vilkår for ekspropriasjonstillatelsen .

Kapittel 6. Særregler for mutbare mineraler i Finnmark

Se forslag til endringer i bergverksloven i Ot.prp. nr. 53 (200-2003) om lov om rettshold og forvaltningen av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (finnmarksloven)

Kapittel 7. Drift

§ 43 Bergmessig drift

Drift på forekomster av mineraler skal skje på en bergmessig forsvarlig måte.

§ 44 Aktørgodkjenning

Ingen må starte drift på forekomster av mineraler uten aktørgodkjenning fra departementet.

Aktørgodkjenning for mutbare mineraler kan bare gis til utvinner av mutbart mineral. Aktørgodkjenning for ikke-mutbare mineraler kan bare gis til utvinner av ikke-mutbart mineral.

Ved søknad om ekspropriasjon av utvinningsrett etter loven her, kan det samtidig søkes om aktørgodkjenning.

Ved tildeling av aktørgodkjenningen skal Direktoratet vurdere søkerens skikkethet til å drive ut forekomsten på en bergmessig forsvarlig måte. Direktoratet kan stille vilkår for å sikre kravet til bergmessig forsvarlig drift. Driftsområdet skal fastsettes i godkjenningen. Godkjenningen kan gis med eller uten tidsbegrensning.

Departementet kan i forskrift bestemme at krav til godkjenning etter loven her ikke er nødvendig når konsesjonsplikt følger av andre lover.

§ 45 Unntak fra kravet om aktørgodkjenning

Krav om aktørgodkjenning kreves ikke for uttak mindre enn 25 000 m3. Dette gjelder ikke uttak av naturstein.

§ 46 Igangsetting og stans av drift

Godkjent aktør skal sende melding til Direktoratet før drift igangsettes, stanses midlertidig eller nedlegges. Utvinner av ikke-mutbare og mutbare mineraler skal sende melding til Direktoratet før drift igangsettes.

Fristen for å igangsette driften er 5 år fra aktørgodkjenning ble gitt. Godkjent aktør kan søke departementet om forlengelse av fristen. Det kan settes vilkår for forlengelsen.

Godkjent aktør må søke Direktoratet om tillatelse til driftshvile dersom driften skal stanses for mer enn 1 år. Direktoratet kan innvilge driftshvile for inntil 3 år av gangen. Det kan settes vilkår for tillatelsen.

§ 47 Bortfall av aktørgodkjenning

Aktørgodkjenningen faller bort når driften ikke er igangsatt innen de frister som er gitt i eller i medhold av § 46 andre ledd eller når driften stanses i mer enn 1 år uten tillatelse etter § 46 tredje ledd.

Aktørgodkjenningen faller også bort dersom utvinningsretten til mutbare mineraler som ligger til grunn for aktørgodkjenningen slettes, eller dersom avtalen om rett til å utnytte forekomst av ikke-mutbare mineraler opphører, eller ekspropriasjonstillatelse er gitt etter § 36 andre ledd bokstav a og skjønn ikke er krevd innen 1 år.

§ 48 Opplysninger om drift

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at det ved drift på forekomster av mineraler skal utarbeides en rapport om driftsområdet og et kart over dette.

Kapittel 8. Generelle bestemmelser

§ 49 Områder unntatt fra leting og undersøkelse

Leter må ikke uten samtykke fra eieren og brukeren av grunnen og vedkommende myndighet lete på:

a) innmark,

b) industriområder, herunder masseuttak, brudd eller gruve i drift,

c) område som ligger mindre enn 100 meter fra bygning av enhver art, unntatt utløer og skur,

d) park, idrettsplass, kirkegård eller lignende område,

e) område for anlegg eller innretning opparbeidet for allmennyttige formål og steder som ligger mindre enn 20 meter fra slike anlegg og innretninger,

f) område som hører til militært anlegg eller øvingsområde, eller

g) nedlagte gruveområder.

For undersøker av mutbart mineral gjelder første ledd tilsvarende.

For undersøker av ikke-mutbart mineral gjelder første ledd bokstav d, e, f og g tilsvarende.

Departementet kan i forskrift bestemme at første og annet ledd skal gjelde tilsvarende for andre steder enn de som er nevnt.

Direktoratet kan bestemme at undersøker av mutbare mineraler kan undersøke, og at utvinner av mutbare mineraler kan iverksette underjordsdrift i slike områder dersom fordelene som oppnås er større enn den skade og ulempe det vil påføre eieren og brukeren av grunnen.

§ 50 Varsomhetsplikt

Arbeider etter loven her skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig, og slik at naturen og miljøet ikke blir unødig skjemmet.

§ 51 Sikringsplikt

Undersøker og utvinner av mineraler skal iverksette sikringstiltak for hele utvinningsområdet slik at arbeider etter loven ikke medfører fare for mennesker og husdyr. Dette gjelder også i forhold til tidligere arbeider som er foretatt av andre. Tilsvarende sikringsansvar gjelder for gruveåpninger, tipper og utlagte masser utenfor rettighetsområdet med tilknytning til området.

Området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om hvordan åpninger i grunnen og andre inngrep i terrenget skal sikres og om vedlikeholdet av sikringstiltakene.

§ 52 Erstatningsplikt

Leteren og undersøkeren av mutbart mineral plikter uten hensyn til skyld å erstatte skade som arbeidene påfører grunnen, bygninger eller andre innretninger eller anlegg. Første punktum gjelder tilsvarende for den ulempe som påføres eieren eller brukeren av grunnen.

Erstatningsplikten gjelder også ved rett til drift i medhold av § 49 femte ledd.

Tvist om krav på erstatning avgjøres ved skjønn.

§ 53 Oppryddingsplikt

Undersøkeren og utvinneren av mineraler skal foreta en forsvarlig opprydding av området. Direktoratet kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

§ 54 Skjønn

Skjønn etter §§ 18, 29, 52 og 64 skal holdes som rettslig skjønn

Nødvendige utgifter som etter lovverket er forbundet med et skjønn etter §§ 18, 29 og 52 dekkes av undersøkeren og utvinner av mutbart mineral. Ved overskjønn gjelder likevel lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker § 54 a.

Skjønnsretten kan foreta de granskinger av eiendommen som skjønnsretten finner nødvendig. Volder granskingen tap eller ulempe, fastsettes erstatningen for dette under skjønnet.

§ 55 Krav til søknader

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om hvilke opplysninger som skal gis i søknader etter loven her, herunder om bruk av bestemte søknadsskjemaer, og om søkerens plikt til å gi tilleggsopplysninger.

Kapittel 9. Tilsyn, kontroll,

dekning av kostnader ved opprydding og sikring m.m.

§ 56 Tilsyn

Direktoratet skal føre tilsyn med at undersøkelse, herunder prøveuttak og drift foregår på en bergmessig forsvarlig måte i samsvar med lovens krav, og at vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av loven her overholdes.

Direktoratet skal føre tilsyn med at det ved undersøkelse og drift blir truffet tiltak for å motvirke fare eller skade for mennesker, husdyr eller eiendom, og at naturen og miljøet ikke blir unødig skjemmet.

Når undersøkelsen avsluttes eller driften nedlegges, skal Direktoratet påse at sikringstiltakene er varige, og at området er forsvarlig ryddet.

§ 57 Pålegg

Direktoratet kan gi nødvendige pålegg for å sikre bergmessig drift, herunder stille krav om driftsplan.

Direktoratet kan gi nødvendige pålegg om oppfyllelse av varsomhetsplikten etter § 50, framtidig vedlikehold av sikringstiltak etter § 51 og oppryddingsplikten etter § 53.

§ 58 Kontroll

Direktoratet kan foreta nødvendige undersøkelser for å kontrollere at pålegg som er gitt og vilkår som er satt i eller i medhold av loven her blir fulgt.

Departementet kan foreta nødvendige undersøkelser for å kontrollere at vilkår satt i medhold av §§ 44 og 46 overholdes, og at de opplysninger som ligger til grunn for aktørgodkjenningen er riktige og fullstendige.

Utgiftene til kontroll kan kreves dekket av den som pålegget eller vilkårene gjelder.

§ 59 Umiddelbar iverksetting ved Direktoratet

Hvis den ansvarlige ikke etterkommer pålegg om tiltak gitt i eller i medhold av loven her, kan Direktoratet sørge for iverksetting av tiltaket. Tiltak kan iverksettes uten forutgående pålegg dersom dette er nødvendig for å avverge overhengende fare. Direktoratet kan kreve at den ansvarlige dekker utgiftene til tiltak. Krav om utgiftsdekning er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 60 Dekning av kostnader ved opprydding og sikring

Direktoratet kan pålegge den som vil foreta eller har satt i gang undersøkelser på mineralressurser, herunder prøvedrift, å stille økonomisk sikkerhet for nødvendig sikringstiltak etter § 51, herunder vedlikehold.

Direktoratet kan pålegge den som vil foreta eller har satt i gang drift på mineralressurser, å stille økonomisk sikkerhet for nødvendig sikringstiltak etter § 51, herunder vedlikehold og opprydning etter § 53.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om krav til sikkerhetsstillelsen.

§ 61 Internkontroll

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om internkontroll og internkontrollsystemer for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av loven her overholdes.

Kapittel 10. Gebyrer og avgifter

§ 62 Behandlings- og tilsynsgebyr

Departementet kan gi forskrift om gebyrer for behandling av søknader og tilsyn etter loven her.

§ 63 Årsavgift til staten

Undersøker og utvinner av mutbart mineral skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett.

Avgiften skal betales forskuddsvis til Direktoratet innen 2. januar hvert år. Blir avgiften ikke betalt innen fristen, skal dobbel avgift betales innen 31. mars samme år. Direktoratet kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra dette. Rettigheten faller bort dersom dobbel avgift ikke blir betalt innen fristen.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om årsavgiftens størrelse og om betalingen av denne.

§ 64 Årsavgift til grunneieren

Utvinner av mutbart mineral skal betale grunneieren en årlig avgift på 1 prosent av omsetningsverdien av det som utvinnes og omsettes. Avgiften for det enkelte år forfaller til betaling 31. mars året etter.

Er det flere grunneiere i utvinningsområdet, fordeles avgiften mellom dem i forhold til det areal hver av dem eier i utvinningsområdet.

Tvist om beregningen eller fordelingen av avgiften avgjøres ved skjønn.

Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om beregningen av årsavgiften og om plikt til å føre protokoll for beregningen.

Kapittel 11. Sanksjons- og straffebestemmelser

§65 Midlertidig stoppordre

Hvis den ansvarlige ikke etterkommer pålegg om tiltak gitt i eller i medhold av loven her, kan Direktoratet midlertidig stoppe virksomheten. Midlertidig stoppordre kan iverksettes uten forutgående pålegg dersom dette er nødvendig for å avverge overhengende fare. Krav om utgiftsdekning er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 66 Tilbaketrekking av rettigheter

Ved vesentlig brudd på bestemmelser eller pålegg gitt i eller i medhold av loven her, kan Direktoratet trekke tilbake undersøkelsesrett eller utvinningsrett til mutbart mineral.

§ 67 Tilbaketrekking av aktørgodkjenning

Dersom aktørgodkjenning etter § 44 er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller vilkår eller pålegg av vesentlig betydning blir overtrådt, kan aktørgodkjenningen trekkes tilbake.

Dersom vilkår av vesentlig betydning gitt i medhold av § 46 andre og tredje ledd blir overtrådt, kan tillatelse til forlengelse av fristen for igangsetting av drift eller tillatelse til driftshvile trekkes tilbake.

§ 68 Tvangsmulkt

Ved overtredelse av vilkår gitt i medhold av aktørgodkjenning eller pålegg knyttet til driften, kan departementet fastsette en tvangsmulkt som påløper inntil forholdet er brakt i orden. Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan frafalle kravet på påløpt tvangsmulkt.

§ 69 Straffebestemmelser

Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i §§ 10, 17, 23, 24, 44, 48-51,53, 60 eller forskrifter gitt i medhold av § 51.

Medvirkning straffes på samme måte.

Kapittel 12. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

§ 70 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

§ 71 Overgangsbestemmelser

  1. Søknader etter lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk (bergverksloven), lov 3. juli 1914 nr. 5 om erverv av kalkstensforekomster (kalkstensloven), lov 17. juni 1949 nr. 3 om erverv av kvartsforekomster (kvartsloven), lov 21. mars 1952 nr 1 om avståing av grunn m.v. til drift av ikke mutbare mineralske forekomster, lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m v (industrikonsesjonsloven) kapittel II, jf kapittel V, som er innkommet til rette instans før lovens ikrafttreden, behandles etter nevnte regelverk.

2. Mutingsbrev etter bergverksloven kapittel 3 gir fra lovens ikrafttreden samme rett som undersøkelsesrett etter loven her og med samme prioritet som mutingsbrevet hadde etter bergverksloven § 16. Fristen i § 19 første ledd regnes fra utstedelsen av mutingsbrevet.

3. Utmål etter bergverksloven kapittel 4 gir fra lovens ikrafttreden samme rett som utvinningsrett etter loven her. Fristen i § 31 første ledd bokstav a løper fra utstedelsen av utmålet. Bestemmelsene i § 46 andre og tredje ledd gjelder fra lovens ikrafttreden med mindre annet følger av konsesjonsvilkår gitt før dette tidspunktet.

4. Bestemmelsen i § 17 er ikke til hinder for at den som ved lovens ikrafttreden har igangsatt prøvedrift med hjemmel i industrikonsesjonsloven, fortsetter slik virksomhet i inntil ett år etter lovens ikrafttreden.

5. Igangværende drift med konsesjon etter industrikonsesjonsloven § 13 kan fortsette driften uten hinder av §§ 44 og 45 på de vilkår som gjelder etter konsesjonen. Konsesjonsvilkår som strider mot denne lovens øvrige regler med unntak av § 46 andre og tredje ledd, skal likevel vike. Departementet kan etter søknad endre vilkårene i konsesjonen.

6. Igangværende drift på ikke-mutbare mineraler kan fortsette driften uten hinder av §§ 44 og 45. Har virksomheten ervervskonsesjon etter kalkstensloven, kvartsloven og konsesjonsloven, skal konsesjonsvilkårene fortsatt gjelde. Konsesjonsvilkår som strider mot denne lovens øvrige regler med unntak av § 46 andre og tredje ledd, skal likevel vike. Departementet kan etter søknad endre vilkårene i konsesjonen. Direktoratet kan dersom særlige hensyn tilsier det, likevel kreve at tiltakshaver søker aktørgodkjenning etter § 44.

§ 72 Endringer i andre lover

Fra loven her trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover:

I. Lov 3. juli 1914 nr. 5 om erverv av kalkstensforekomster oppheves.

II. Lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m v:

Lovens tittel skal lyde:

Lov om erverv av vannfall m.v.

§ 11, § 12, § 13, § 17 og § 18 oppheves.

§ 28 første og andre ledd skal lyde:

Hvis en utlending, som ikke er bosatt her i riket, får konsesjon etter § 2 og § 5 skal han, på det sted eiendommen ligger eller driften foregår, ha en fullmektig som er bemyndiget til i hans fravær å svare på hans vegne for domstolene og andre embetsmyndigheter i saker som vedrører konsesjonen, eiendommen, anlegget eller driften. Fullmektigen skal i slike saker motta søksmål ved stedets forliksråd og rett. Vedkommendes navn og bopel skal tinglyses.

Hva her er bestemt, skal også gjelde en korporasjon, en stiftelse, eller et selskap, som ikke har sete i Norge, og som får konsesjon etter § 2 og § 5 .

§ 29 skal lyde:

Avtale som måtte komme i strid med bestemmelse i § 1 eller § 36, kan bare forlanges fullbyrdet såfremt konsesjon til ervervet blir meddelt.

Håndgivelse eller annen rettshandel, hvorved noen betinger seg rett til å erverve eiendomsrett eller annen rettighet til vannfall, taper sin gyldighet etter 5 års forløp. Er den tinglyst, skal den ved fristens utløp utslettes av grunnboken.

§ 40 og § 41 a oppheves.

III. Lov 17. juni 1949 nr. 3 om erverv av kvartsforekomster oppheves.

IV. Lov 21. mars 1952 nr. 1 om avståing av grunn m v til drift av ikke mutbare mineralske forekomster oppheves.

V. Lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom:

§ 30 nr. 17 og nr. 34 oppheves.

Ny § 30 nr 44 skal lyde:

44. Lov xx xx xxxx om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven)

VI. Lov 30. juni 1972 nr. 70 om bergverk oppheves.

VII. Lov 31. mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven):

§ 2 fjerde ledd skal lyde:

Loven omfatter ikke erverv

1. som er konsesjonspliktige etter lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall

m v kapittel I,

  1. som har sitt grunnlag i ekspropriasjonstillatelse etter lov xx xx xxxx om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven) § 36 andre ledd og § 38 andre ledd,

3. som er nødvendig for drift på mineralsk forekomst når erververen sender søknad om aktørgodkjenning etter lov xx xx xxxx om erverv av og drift på mineralressurser (mineralloven) § 44 og aktørgodkjenning innvilges.

Til toppen