5 Bedre vilkår for rekruttering...

5 Bedre vilkår for rekruttering og anvendelse av arbeidskraft

5.1 Bedre vilkår for utleie og formidling av arbeidskraft

5.1.1 Blaalidutvalget har foreslått å liberalisere reglene om utleie og formidling av arbeidskraft. Regjeringen vil følge opp disse forslagene etter at utredningen har vært på høring.

Ansvar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
1999

Iverksatte aktiviteter
Blaalidutvalgets rapport (NOU 1998:15) foreslo å liberalisere reglene om utleie og formidling av arbeidskraft. Utvalgets innstilling ble sendt på høring og AAD fremmet deretter en odelstingsproposisjon i mai 1999, jf. Ot prp nr 70 (1998/99) Om lov om endringer i lov 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m v, i lov 4 mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m.m. og i lov 27 juni 1947 nr 9 om tiltak til å fremme sysselsetting. Proposisjonen ble imidlertid ikke behandlet i vårsesjonen.

Planlagte aktiviteter
AAD arbeider nå med forskrifter og oppfølging av forslagene i proposisjonen. Dersom proposisjonen blir behandlet og forslagene vedtatt høsten 1999, vil vedtakene bli fulgt opp høsten 1999 og første halvår 2000.

5.2 Gjennomgang av arbeidsmiljøloven for en bedre fleksibilitet i arbeidslivet

5.2.1 Et partsammensatt utvalg nedsettes for gjennomgang av ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven i forhold til behovene i dagens arbeids- og næringsliv. De små bedriftenes behov for forutsetninger for å følge regelverket skal også belyses, slik ILO har anbefalt.

Ansvar: Kommunal- og regionaldepartementet
Utvalg nedsettes høsten 1998

Igangsatte aktiviteter
Arbeidslivsutvalget ble oppnevnt Statsråd 19. mars 1999. Utvalgets mandat kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

  • gi en beskrivelse av utviklingstrekkene i arbeidslivet. Dette innebærer en samlet virkelighetsbeskrivelse samt en analyse av hvilke utfordringer dette reiser på fire hovedområder; arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern og medbestemmelse
  • utvalget skal i tillegg si noe om reguleringsformene dvs. hva som egner seg for lovregulering og hva som egner seg for avtaleregulering.

Utvalget har til nå avholdt fire møter og har berammet ytterligere seks – hvorav ett to-dagers møte – i høst. Utvalgets innstilling skal leveres 1. desember 1999.

5.2.2 Regjeringen vil vurdere utvidelse av arbeidsmiljølovens grense for overtid per uke og per fire uker. Arbeidsmiljøutvalget vil bli bedt om å avgi en rask delutredning på dette spørsmålet, slik at et eventuelt forslag om oppmyking innenfor gjeldende grenser for overtid per år kan fremmes raskt.

Ansvar: Kommunal- og regionaldepartementet
1998/1999

Iverksatte aktiviteter
En generell gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil bli foretatt av Arbeidslivsutvalget, jf. pkt. 5.2.1.

5.3 Gode og sikre vilkår for telependling

5.3.1 Vi ønsker mer kunnskap om potensialet ved tilrettelegging av telestuer. Vi vil derfor gjennom fase II i telependlingsprosjektet under program for Nasjonale Informasjonsnettverk (NIN) i regi av NFR, sette i gang prøveprosjekter på området. Næringshagene i regi av selskapet for industrivekst (SIVA) kan utgjøre en hensiktsmessig ramme for dette.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet

Iverksatte aktiviteter
Fjernarbeid er et av fire prioriterte områder angitt i NHDs tildelingsbrev for 1999. Programstyret for NIN har vedtatt å tilgodese NIN-fjernarbeid fase II med til sammen 8 mill. kroner i årene 1999-2001.

NIN-fjernarbeid fase II er iverksatt som et nytt prosjekt under NIN for 1999. Fjernarbeid fra fjernarbeidssentra er trukket frem som en aktuell demonstrator i denne fasen. Det er opprettet en tett dialog mellom NFR, NIN og SIVA med tanke på næringshagene som potensielle fjernarbeidssentra. Også andre enheter vurderes, fortrinnsvis helt eller delvis kommunale bygg i kommuner som ønsker å legge til rette for denne typen arbeidstakere. Direkte kontakt er opprettet med kommunene Sør-Odal og Engerdal.

I tillegg er det under KRDs utkantsatsing iverksatt to forprosjekt for etablering av elektroniske kontor. Forprosjektene ble avsluttet 1. oktober 1999.

5.3.2 Vi vil i løpet av 1998, sammen med partene i arbeidslivet, drøfte behovet for og innholdet i en forskrift til arbeidsmiljøloven om hjemmearbeid, herunder telependling. En eventuell forskrift må ikke gå på bekostning av personvern og privatlivets fred.

Ansvar: Kommunal- og regionaldepartementet

Iverksatte aktiviteter
KRD er i gang med en utredning av i hvilken grad det er behov for å la arbeidsmiljøloven komme til anvendelse for hjemmearbeid, dvs. arbeid som utføres av arbeidstaker i eget hjem. Som et ledd i dette arbeidet sendte KRD i 1998 et notat om de sentrale problemstillingene i tilknytning til en arbeidsrettslig regulering av hjemmearbeid til partene i arbeidslivet og berørte departementer.

Planlagte aktiviteter
Merknadene fra ovennevnte runde gjennomgås nå i KRD. På bakgrunn av denne gjennomgangen vil departementet i samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere behovet for og innholdet i en eventuell forskrift til arbeidsmiljøloven om hjemmearbeid. Det er per 1. oktober 1999 ikke tatt endelig stilling til hvordan dette samarbeidet bør organiseres.

En generell vurdering av særskilte utfordringer knyttet til hjemmearbeid vil bli foretatt av Arbeidslivsutvalget, jf. pkt. 5.2.1.