6 Tilgjengelig og brukertilpasset offentlig...

6 Tilgjengelig og brukertilpasset offentlig informasjon

6.1.1 Vi vil at Narviktelefonene fortsatt skal være en enhetlig inngang til næringslivsinformasjon og i stand til å betjene små bedrifter og nyetablerere på en god måte.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Igangsatte aktiviteter
Måltallet for antall henvendelser til Narviktelefonene er økt fra 7800 i 1998 til 12000 i 1999. Det har vært en stor økning i henvendelser fra kunder som først har benyttet informasjonstjenesten BEDIN. Markedsføringen av tjenesten er økt i 1999, og skjer nå samordnet for tjenestetilbudet Narviktelefonene og BEDIN.

Planlagte aktiviteter
Det vil fortsatt bli satset på markedsføring av tjenesten, særlig rettet direkte inn mot enkeltbedrifter. Det har i 1999 vært en økning i antall forespørsler fra små bedrifter.

6.1.2 Vi vil være en pådriver i arbeidet med elektronisk tilrettelegging av bedriftsrelevant informasjon. I løpet av 1998 oppretter vi en arbeidsgruppe som kan bistå etater i deres arbeid med å legge til rette for elektronisk informasjon.

Ansvar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

I handlingsplanen ble det presisert at en kartlegging av hvorfor 40 pst. av de statlige etatene ikke var på nett ville danne grunnlaget for konkrete tiltak rettet inn for å bedre dette forholdet. Statens Informasjonstjeneste (SI) ble bedt om å foreta ovennevnte kartlegging, som etter hvert viste seg å være unødvendig i og med at en rekke nye etater kom på nett eller planla inntreden. Behovet for kartleggingen samt etablering av en egen arbeidsgruppe var ikke lengre tilstede.

Iverksatte aktiviteter

SI ble i stedet bedt om å foreta en kartlegging av kvaliteten på de statlige informasjonstjenesten på Internett. Kartleggingen avsluttes i månedsskiftet september/oktober 1999, og vil initiere målrettede tiltak som skal sikre kvalitativt gode informasjonstjenester.

NHD, AAD, KS og SI har deltatt i en referansegruppe kartleggingen og vil fortløpende diskutere videre fremdrift og eventuell oppfølging innenfor området elektroniske informasjonstjenester.

6.1.3 Vi vil sørge for at Oppgaveregisterets database for tillatelser og formelle krav (TIFON) kan gjøres elektronisk tilgjengelig for alle. Etter hvert skal også Oppgaveregisteret gjøres elektronisk tilgjengelig.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Igangsatte aktiviteter
Fra og med juli 1999 er databasen TIFON, som inneholder opplysninger om formelle krav til næringsutøvelse, gjort tilgjengelig for publikum via informasjonstjenesten BEDIN og Brønnøysundregistrene. Den enkelte tillatelse er satt i sammenheng med annen næringsrelevant informasjon, noe som gir en ekstra informasjonsverdi til de enkelte opplysningene.

Brønnøysundregistrene er ansvarlig for drift og utvikling av databasen som nå er en del av Oppgaveregisteret.

Planlagte aktiviteter
Det er en målsetting at Oppgaveregisterets informasjon gjøres tilgjengelig via Internett i løpet av år 2000. Forberedelser som skal sikre dette vil bli igangsatt høsten 1999.

6.1.4 Vi vil utrede hvordan plikt- og rettighetsinformasjon kan presenteres til næringslivet på en helhetlig og brukerrettet måte.

Ansvar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Iverksatte aktiviteter
Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere dagens presentasjon og tilgang til grunnleggende plikt- og rettighetsinformasjon. Siktemålet er å gi publikum, næringsliv og offentlig forvaltning tilgang til et helhetlig informasjonssystem på nettet. I prinsippet bør all offentlig produsert rettskildeinformasjon være gratis tilgjengelig for alle.

Arbeidsgruppen ledes av AAD og består av representanter fra JD, FIN, NHD, NHO, LO, Advokatforeningen, Statens informasjonstjeneste, Forbrukerrådet og Universitetet i Oslo. Gruppen er bedt om å se nærmere på følgende:

  • Vurdere dagens løsning
  • Forslag til alternative løsninger og kostnader i tilknytning til disse
  • Forslag til alternative finansieringsmodeller hvorav minst en ikke skal innebære brukerbetaling og en alternativ modell som ikke skal føre til merutgifter for det offentlige i forhold til dagens løsning
  • Anbefalinger med hensyn til hva som eventuelt bør utredes videre

Planlagte aktiviteter
Arbeidsgruppen er noe forsinket i sitt arbeid, men vil avgi en endelig rapport høsten 1999.

6.1.5 Vi vil videreutvikle BEDIN som veiviser til næringsrettet informasjon på Internett og vil opprette en referansegruppe for denne tjenesten.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Igangsatte aktiviteter
I løpet av høsten 1999 vil BEDIN bli lagt over i en ny og mer brukervennlig teknisk løsning. Dette vil innebære ny layout samt etablering av ”guider” for enkelt å hjelpe brukerne frem til rett informasjon.

Antall temaområder i BEDIN er økt, og vil stadig øke i takt med at offentlige aktører legger ut relevant næringsrettet informasjon på nettet.

Gjennom integrering av opplysningene om formelle krav ved næringsutøvelse, er informasjonsmengden i tjenesten økt vesentlig, jf. pkt. 6.1.3.

Planlagte aktiviteter
Markedsføringen av BEDIN er økt i 1999, og det vil fortsatt bli satset på økt markedsføring overfor nye brukere og veiledningsmiljø. Videre vil utvikling av selve tjenesten fortsette, ved utvidelse av antall temaområder og nye brukervennlige løsninger i forhold til ”guider”, informasjon på engelsk, bedre brukerkontakt samt andre tiltak.

Referansegruppen for BEDIN møtes jevnlig og kommer med innspill til ovennevnte utviklingsprosess.

6.1.6 Vi vil videreutvikle den internettbaserte, interaktive informasjonstjenesten ”Spør Oss” ved Brønnøysundregistrene. Utbyggingen av tjenesten skal være brukerstyrt, og innholdet skal presenteres i en enkel og lettfattelig form.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Igangsatte aktiviteter
Informasjonstjenesten ”SpørOss” ved Brønnøysundregistrene er nå på nett, men ikke ferdig utviklet. Tjenesten er basert på prinsippet om ofte spurte spørsmål og vil bli videreutviklet i tråd med brukernes respons og interesser. Tjenestens suksess er avhengig av markedsføring, som igjen får betydning for tempoet i videreutviklingen av tjenesten.

Tjenesten har så langt fått mye positiv omtale.

Planlagte aktiviteter
Etter en forsiktig lansering sendte Brønnøysundregistrene i slutten av august 1999 en søknad til NHD med forespørsel om midler til økt markedsføring og videreutvikling i tråd med tilbakemeldinger fra brukerne. Søknaden er innvilget, og midlene vil bli overført Brønnøysundregistrene i løpet av høsten.