7 Kapitaltilførsel til nyskapningsprosjekter

7 Kapitaltilførsel til nyskapningsprosjekter

7.1.1 Vi vil styrke de regionale såkornfondenes virksomhet gjennom å tilføre hvert fond 40 mill. kroner i ansvarlig lån og 10 mill. kroner i tapsfond. Fondene får etter dette en kapitalbase på 100 mill. kroner.

Ansvar: Næring- og handelsdepartementet
1999

Iverksatte aktiviteter
Staten har stilt midler i henhold til ovenstående til rådighet for de regionale såkornfondene i 1999. SND har tatt opp spørsmålet om mulighetene for å skaffe tilsvarende privat kapital med fondene. Slik kapital er en forutsetning for styrkingen av det statlige engasjementet.

Planlagte aktiviteter
I løpet av høsten 1999 vil de regionale såkornfondene starte oppkapitaliseringen i tråd med ovennevnte styrking. Slik det per i dag ser ut, vil emisjonene for fondene på Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag skje i løpet av høsten, mens den for Nord-Norge trolig ikke skjer før våren 2000.

For å styrke arbeidet som pågår med sikte på å utvikle næringslivet på indre Østlandet, foreslås det i St prp nr 1 (1999/2000) en tapsfondbevilgning på 7,5 mill. kroner til et nytt såkornfond. Sammen med en ansvarlig lånekapital på 30 mill. kroner og et tilsvarende beløp i privat kapital, vil kapitalbasen i det nye fondet bli 60 mill. kroner. Som for de andre fondene vil det være naturlig å spisse aktiviteten mot områder der regionen har et fortrinn.

7.1.2 Vi vil arbeide aktivt for at ett eller flere av de norske såkornfondene kan ta del i et europeisk nettverk av såkornfond. Dette nettverket, som er et initiativ fra EU, skal bidra med kompetanse, kapital og erfaringsutveksling i og mellom nasjonale og regionale såkornfond.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
1999

Iverksatte aktiviteter
Norsk deltakelse i EUs tredje flerårige program for SMB (1997-2000) gir norske såkornfond mulighet til å søke om deltakelse i et iverksatt europeisk såkornkapitalprosjekt. Kommisjonen vil gjennom prosjektet bidra med midler og kompetanse. Det ble høsten 1998 utlyst ”call for interest”. SND har tatt opp denne saken med de fire regionale såkornfondene og oppfordret dem til å se på om deltakelse er ønskelig.

Planlagte aktiviteter
De ulike fondene vurderer nå hva en eventuell deltakelse i et slikt nettverk vil innebære. Det understrekes at fondene er privateide og derfor ikke kan instrueres av statlige myndigheter.

7.1.3 Vilkårene for å få gode ideer og forskningsresultater ett skritt videre mot kommersialisering skal styrkes gjennom en ordning med prosjektutviklingstilskudd. Tilskuddet gis til prosjekter basert på forskning i universitetsmiljø og i næringslivet. Det bevilges til sammen 100 mill. kroner for 4 år til ordningen. Midlene skal forvaltes av SNDs Trondheimskontor, og samordnes med øvrig aktivitet i SND og NFR.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
1999

Iverksatte aktiviteter
Retningslinjene for ordningen er utarbeidet av NHD i samarbeid med SND, NFR og andre relevante interessenter. Retningslinjene innebærer en nærmere presisering innenfor rammen om å yte tilskudd til forskningsbaserte prosjekter ved universitetene og i næringslivet.

Før tilsagn kan gis må imidlertid ordningen notifiseres hos EFTA Surveillance Authority (ESA). Per i dag ligger saken til behandling i ESA.