9 Internasjonalisering

9 Internasjonalisering

9.1.1 Vi vil bruke EIC-nettverket i Norge som en aktiv markedsfører og informasjonstjeneste om de muligheter og plikter EØS-avtalen stiller norske bedrifter overfor. Vi vil derfor styrke nettverket.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Igangsatte aktiviteter
Det er i 1999 fokusert på økt markedsføring av de fem EIC-kontorene og den kompetanse de kan tilby små og mellomstore bedrifter vedrørende informasjons- og markedsspørsmål i tilknytning til EU/EØS-området.

EIC-nettverket har etablert en egen nettside www.eic.no med informasjon om tjenestetilbud og aktuelle næringsrelaterte EU/EØS-problemstillinger. Markedsføringen av nettverket er videre styrket gjennom et økt antall utsendinger av nyhetsbrevet ”Innblikk” til små og mellomstore bedrifter og deres samarbeidspartnere.

Planlagte aktiviteter
Det planlegges fortsatt økt markedsføring av nettverket, ved siden av tiltak for å øke kompetansen ved de enkelte EIC-kontorene. Det vil bli gjennomført felles samlinger for nettverket, blant annet i samarbeid med nordiske EIC for å utveksle erfaringer med europeiske nettverk.

9.1.2 Vi vil aktivt delta i aktiviteter i regi av EU som kan fremme nettverksbygging og kompetanseoverføring mellom norske og europeiske småbedrifter.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

EØS-landene deltar i EUs tredje flerårige program for SMB (1997-2000). Dette innebærer at norske utrednings- og utviklingsmiljø, såkornfond, bedrifter og andre aktuelle aktører kan søke om deltagelse i aktiviteter som iverksettes innenfor programmet.

Nærings- og handelsdepartementet er representert i styringsgruppen for programmet og har gjennom denne anledning til å knytte kontakter med de enkelte EU-landene og Kommisjonen. EIC-nettverket er etablert på bakgrunn av norsk deltagelse i programmet.

Iverksatte aktiviteter
EU har foretatt en evaluering av programmet i 1999 som vil danne grunnlaget for utformingen av et nytt flerårig program. Kommisjonen har signalisert at det nye programmet i utgangspunktet ikke kun skal rette seg mot SMB, men aktiviteter vil bli iverksatt spesielt tilpasset disse bedriftene. Målsetningen for det nye programmet er å stimulere til vekst, sysselsetting og konkurranseevne i europeiske bedrifter uavhengig av størrelse, bransje eller lokalisering.

Planlagte aktiviteter
Norge vil i løpet av inneværende år starte arbeidet med en nasjonal evaluering av vår programdeltagelse og på bakgrunn av denne vurdere en søknad om deltagelse i det fjerde SMB-programmet. Parallelt vil vi bidra ved selve utformingen av det nye programmet. Det nye programmet har en foreløpig tittel ”Flerårig program for bedriftspolitikk og entreprenørskap”.

9.1.3 Vi vil søke deltakelse i et nytt EU-program som gjennom finansiell støtte skal stimulere til etablering av joint ventures mellom europeiske småbedrifter.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Iverksatte aktiviteter
Som et ledd i EUs vekst- og sysselsettingsinitiativ fremmet Kommisjonen 6. februar 1998 et forslag til Rådet om etablering av et nytt program for finansielle støtteordninger til SMB. Programmet ble foreslått å bestå av tre komplimentere ordninger; en risikokapitalordning og en garantiordning forvaltet av European Investment Fund (EIF) og en videreføring av JEV forvaltet av Kommisjonen (JEV II).

EFTA/EØS-landene uttrykte imidlertid kun ønske om deltakelse i JEV II. Bakgrunnen for dette var dels en vurdering av hva man kunne få igjen for en deltagelse, og dels EIFs gjeldende retningslinjer om kun å foreta investeringer innenfor fellesskapet.

I juni 1999 ga Stortinget sin tilslutning til norsk deltagelse i JEV II. En norsk deltakelse i programmet er viktig da EU-/EØS-området representerer et viktig marked for norske små og mellomstore bedrifter. Kommisjonen har tildelt SND status som norsk finansielt mellomledd for ordningen.