10 Holdningsskapende...

10 Holdningsskapende arbeid

10.1 Holdningsskapende arbeid i offentlig forvaltning

10.1.1 Vi vil foreta en kartlegging av forbedringsmuligheter innenfor offentlig tjenesteyting basert på tilbakemeldinger fra etablerere og næringsdrivende.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
Vår 1999

Iverksatte aktiviteter
Som nevnt innledningsvis har Nærings- og handelsministeren i løpet av våren 1999 deltatt på i alt sju regional dialogmøter med representanter både for småbedriftsledere, gründere og personer innenfor offentlig tjenesteyting. En av målsettingene for møteserien var å etablere en dialog om hvor offentlig forvaltnings muligheter til forbedringer ligger.

Planlagte aktiviteter
I ovennevnte møteserie har ministeren mottatt flere konkrete forslag til forbedringer på dette feltet. NHD vil, sammen med det nyetablerte Forumet for små bedrifter, systematisere de tilbakemeldinger som er innkommet, vurdere hvorvidt disse egner seg som grunnlag for en kartlegging og videre ta stilling til hvordan en slik kartlegging best mulig kan benyttes for å sikre en effektiv og brukerorientert offentlig sektor.

Det vil i tillegg være viktig å se ovennevnte arbeid i sammenheng med de prosjekter som gjennomføres i regi av programmet ”Et enklere Norge”, hvor målsettingen nettopp er å gjøre forvaltningen i stand til å produsere bedre tjenester og gjøre regelverket enklere - både for enkeltpersoner, bedrifter og kommunesektoren, jf. innledningen.

10.1.2 Vi vil gjennomgå ulike etaters datainnhenting for å sikre at næringsdrivende gis god informasjon om hvorfor data kreves innrapportert, og hvor hjelp til utfylling kan søkes.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
1999

Planlagte aktiviteter
I henhold til rapportering per 1. mai 1999 er NHD noe forsinket med iverksetting av dette tiltakspunktet. Kartleggingen vil imidlertid bli gjennomført i løpet av høsten 1999.

NHD vil komme tilbake til resultatene fra ovennevnte kartlegging og hvordan disse skal benyttes for å sikre at ovennevnte målsetting oppnås. Også dette tiltakspunktet må sees i sammenheng med bl.a. ulike prosjekt under programmet ”Et enklere Norge”.

10.1.3 Vi vil ta initiativ til utarbeidelse av skreddersydde serviceerklæringer overfor næringsdrivende og etablerere på tvers av statlige etater. Erklæringene vil bli utarbeidet på en slik måte at eventuelle fylkeskommunale og kommunale erklæringer på en enkel måte kan kobles på.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
2000

Iverksatte aktiviteter
Det er besluttet at alle statlige etater innen utgangen av år 2000 skal gå ut til sine brukere med en serviceerklæring. For den enkelte næringsdrivende kan imidlertid dette kunne oppleves som en ”jungel” av serviceerklæringer. For å møte de utfordringer nyetablere og små bedrifter står overfor, er det et behov for skreddersydde serviceerklæringer på tvers av statlige etater.

Planlagte aktiviteter
Dette punktet vil bli sett i sammenheng med det arbeid som gjøres i forbindelse med utarbeidelsen av skreddersydd informasjon og andre informasjonstjenester, bl.a. BEDIN.

10.1.4 Vi vil via prosjekt Næringsvennlige kommuner etablere, dokumentere og formidle gode eksempler på hvordan kommuner gjennom dialog med lokalt næringsliv kan forbedre og utvikle eget tjenestetilbud.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
2000

Iverksatte aktiviteter
Prosjektet Næringsvennlige kommuner ble igangsatt juni 1998. Det deltar seks kommuner som skal gi oss erfaringer med hvordan kommuner kan forbedre sitt tjenestetilbud overfor næringslivet.

Det ble i løpet av høsten 1998 gjennomført brukerundersøkelser av kommunenes samhandling med og tjenestetilbud overfor næringslivet. Resultatene fra brukerundersøkelsen, samt hva kommunene i ettertid har gjort for å gripe tak i de problemstillinger som ble belyst i undersøkelsen, er sammenfattet i en rapport som er sendt landets kommuner.

Fremdriften i prosjektet er per 1. oktober 1999 som planlagt.

Planlagte aktiviteter
Formidling fra prosjektet vil i 1999 i hovedsak skje gjennom presentasjon av prosjektet på konferanser i andres regi. Ved siden av deltakelse på KRDs konferanse om brukerundersøkelser presenterte NHD, sammen med prosjektlederne og representanter fra deltakerkommunene, prosjektet på årets Omstillingskonferanse i september 1999. For å sikre informasjon til andre interesserte, er det opprettet en egen Internett-side om prosjektet (www.dep.no/nhd/underet/kommuner/).

Resultatene fra prosjektet planlegges presentert på en konferanse høsten 2000.

10.2 Entreprenørskap som utdanningsmål

10.2.1 Vi vil nedsette en referansegruppe som vil følge opp Plan om entreprenørskap i opplæring og utdanning.

Ansvar: Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet
1999

Iverksatte aktiviteter
KUF har utarbeidet en intern handlingsplan (1998-2002) for oppfølging av Plan om entreprenørskap i opplæring og utdanning. Den interne handlingsplanen fokuserer på ulike tiltak for systematisk utvikling og spredning av kompetanse og prosjekter i et samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommune, skole og lokalmiljø. Den interne handlingsplanen sikrer med andre ord at Plan om entreprenørskap i opplæring og utdanning følges opp på alle nivå.

Planlagte aktiviteter

I tråd med ovennevnte vil det bli nedsatt en egen referansegruppe. Det er imidlertid viktig å se utviklingsarbeidet på dette feltet i et helhetsperspektiv. Referansegruppen vil derfor ikke bli nedsatt før Plan for forsøks- og utviklingsarbeid i skolen er ferdigstilt.

10.2.2 Vi vil iverksette tiltak for å fremme entreprenørskap i grunnskolen, i videregående opplæring og i lærerutdanningen. Vi vil samarbeide med ulike instanser utenfor skolen for utvikling og spredning. Det vil videre bli fokusert på holdningsskapende arbeid, spesielt innen lærerutdanningen, og det vil bli etablert en nasjonal ”ressursbase” for iverksatte prosjekter og undervisningstilbud.

Ansvar: Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet
1999

Grunnskolen og videregående opplæring
I samsvar med intensjonene i handlingsplanen er tre fylker, Nordland, Hedmark og Østfold, invitert til å være med på en spesiell FoU-satsing over tre år med oppstart i 1999. I prosjektperioden vil det blant annet legges vekt på å utvikle metoder og organisasjonsformer som fremmer arbeidet med entreprenørskap både i grunnskolen og i videregående opplæring. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom departement, fylkeskommuner, kommuner og lokalt kultur-, arbeids- og næringsliv. En oppstartskonferanse for prosjektet ble avholdt i begynnelsen av september 1999. Prosjektet vil bli evaluert av Nordlandsforskning.

Et annet sentralt element innenfor utvikling av entreprenørskap i videregående opplæring, er arbeidet med elevbedrifter. Om lag 800 elevbedrifter er opprettet innenfor grunnskolen med forretningsideer som eksempelvis produksjon av en internasjonal kokebok i samspill med lokalt hotell, firma som arrangerer fødselsdagsselskaper, nettaviser m.m. Satsingen på elevbedrifter inngår i prosjekt ”Distriktsaktiv skole”, og tiltak er registrert i 300 kommuner. I tillegg er ca. 1600 partnerskapsavtaler inngått mellom bedrifter og skoler i om lag 180 kommuner, og dette tallet er stadig økende.

I et samarbeid med NHD, FID, LD og KRD har KUF utarbeidet en brosjyre som presenterer prosjekter som direkte og indirekte arbeider for å fremme entreprenørskap.

Lærerutdanningen

I de nye rammeplanene for grunnutdanning av lærere fra 1998 er det framhevet at utdanningen må bygge på mål i gjeldende læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring. Holdningsskapende arbeid som på ulike måter kan knyttes til komponenter som inngår i entreprenørskapstankegangen er således lagt inn i rammeplan for allmennlærerutdanning. Det er de enkelte utdanningsinstitusjonene som i lokale fagplaner må konkretisere hvordan lærerstudenter gjennom undervisningsopplegg og praksisopplæring skal arbeide med dette temaet.

Foreløpig har departementet ikke planlagt spesielle sentralstyrte opplegg for entreprenørskap i allmennlærerutdanningen. Når det gjelder videreutdanningstilbud, vises det til at satsingen i arbeidslivskunnskap for lærere blir videreført i 1999. Kunnskap om og holdning til entreprenørskap er sentrale tema i denne satsingen.

10.2.3 Vi vil kartlegge de utdanningstilbud som eksisterer innenfor innovasjon og entreprenørskap ved universiteter og høyskoler med sikte på å styrke og videreutvikle tilbudet på dette området.

Ansvar: Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet
1999

Iverksatte aktiviteter
Universiteter og høgskoler har en viktig rolle i arbeidet med å motivere og tilføre nødvendig kompetanse til personer som ønsker å starte egen virksomhet. Det pågår allerede et betydelig samarbeid mellom bedrifter, statlige høgskoler og forskningsstiftelser.

Regjeringen har gitt sin støtte til et høgskolestudium i arbeidslivskunnskap med fokus på entreprenørskap som tilbys 17 steder i landet.

Planlagte aktiviteter
En tidligere kartlegging av hvilke utdanningstilbud som tilbys vil bli gjennomgått og eventuelt supplert før eventuelle nye tilbud blir vurdert.

Lagt inn 5. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen