Forord

Medlemmer i den interdepartementale embetsmannsgruppen for elektronisk handel:

 • Katarina de Brisis, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Tarje Bjørgum, Eivind Gram-Johannessen, Barne- og familiedepartementet
 • Gjert Melsom, Siv Songedal, Torgeir Jonvik, Finansdepartementet
 • Knut Erik Sæther, Karin Fløistad, Justisdepartementet
 • Ellen-Katrine Thrap-Meyer, Kulturdepartementet
 • Alf-Petter Tenfjord, Jens C. Koch, Samferdselsdepartementet
 • Torbjørg Hogsnes, Sosial- og helsedepartementet
 • Erik Dybwad, Ole Lundby, Utenriksdepartementet
 • Audun Haugan (til 1.9.98) erstattet av Thomas Aalby-Myhr, Alis Tefre, Gry Hamarsland, Eivind Jahren, Otto Scharff (til 1.10.98) erstattet av Tone Smith-Meyer, Nærings- og handelsdepartementet
 • Marianne Røgeberg, Nærings- og handelsdepartementet er sekretær for gruppen
 • Jostein Håøy, Nærings- og handelsdepartementet leder gruppen

Elektronisk høring

Det er laget et opplegg for elektronisk netthøring tilgjengelig på samme område. Innspill og uttalelser som mottas til dette dokumentet frem til 15. januar 1999, elektronisk eller på annen måte, vil bli gjort elektronisk tilgjengelig. Det oppfordres til å gi innspill, kommentarer, synspunkter og forslag til tiltak i kommentarperioden.

Forord

Elektronisk handel griper inn i svært mange områder og kan betraktes utfra mange ulike hensyn. Vi vet at elektronisk handel og forretningsvirksomhet kan gi økonomisk vekst og utvikling. Samtidig vet vi at dette reiser utfordringer fordi våre vante ordninger for handel og kommunikasjon kommer til kort. Elektronisk handel er et tverrgående område og angår mange politikkområder. Derfor er dette dokumentet utarbeidet av en rekke departementer i fellesskap.

Dette dokumentet er et grunnlagsdokument for myndighetenes arbeid med lov og regelverksendringer som følge av elektronisk handel. Formålet med dokumentet er, i tråd med Regjeringens prinsipper for arbeidet med elektronisk handel:

 • å gi innsyn i og utfyllende informasjon om det lov- og regelverksarbeid som er påkrevd for å legge bedre til rette for elektronisk handel. Sentrale problemstillinger og policyspørsmål som er under avklaring, presenteres sammen med forslag til tilnærminger. Men ikke alle problemstillinger er tatt med eller inngående drøftet.
 • å invitere interessenter til debatt, til å gi kommentarer og innspill med forslag til tiltak og utforming av de konkrete løsningene. Dette vil gi åpenhet rundt regelverksarbeidet, og stimulere til debatt i berørte miljøer.
 • å være et samordnet grunnlag for det konkrete lov- og regelverksarbeidet, den videre politikkutformingen og norske posisjoner i forhandlingene om internasjonale ordninger og løsninger for e-handel.

I oppfølgingen vil det på aktuelle områder bli utarbeidet og fremmet konkrete lovendringsforslag mhp elektronisk handel. På noen prioriterte områder som forbrukervern, personvern, vern av opphavsrettigheter, skatter/avgifter og elektroniske signaturer vil det konkrete oppfølgingsarbeidet komme raskt.

Mitt håp og ønske er at mange tar seg tid til å gå litt inn i disse problemstillingene og gi sine innspill slik at vi kan få en best mulig målrettet og fremtidsrettet politikk for elektronisk handel i Norge.

Oslo 24. november 1998

Lars Sponheim
Nærings- og handelsminister

Lagt inn 24. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen