6. Elektronisk handel og SMB - noen utfordringer og muligheter

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har en sentral rolle i den kunnskapsbaserte økonomien, og disse bedriftene er sterkt i fokus på den politiske agenda i en rekke land. I Norge definerer vi små bedrifter som bedrifter med færre enn 20 ansatte, mens mellomstore bedrifter har mellom 20 og 100 ansatte. Norsk næringsliv består hovedsakelig av små bedrifter, SMB utgjør 99% av den totale bedriftsmassen. Det er derfor ekstra viktig her i landet å fokusere på disse bedriftenes rammevilkår.

SMB er ingen homogen bedriftsgruppe. Bedriftene er svært forskjellige både med hensyn til bransjestruktur, konkurranse- og etterspørselsforhold, markedsorientering, grad av internasjonalisering, kunnskaps- og teknologiintensitet, vekstplaner o.a. Potensialet ved elektronisk samhandling er også ulikt fordelt. Likeledes bevisstheten om og den konkrete anvendelsen av informasjonsteknologi som er en forutsetning for dette. Utfordringene og mulighetene forbundet med elektronisk handel vil derfor variere mye mellom bedriftene.

Elektronisk handel omfatter alt fra enkel markedsføring i form av en hjemmeside på Internett via dokument- og informasjonsutveksling til forretningsmessige transaksjoner som involverer betalingsoverføring. Hvilket nivå bedriftene ønsker å samhandle på, vil også påvirke utfordringene og mulighetene de står overfor.

6.1 Nye forretningsmuligheter

Den teknologiske utviklingen vil på sikt gi store strukturelle endringer i økonomien. Det åpner seg også forretningsmuligheter innenfor en rekke nye områder: Utvikling av søkeverktøy, nye former for markedsføring og publisering på nett, finansielle tjenester, virtuell videreforhandling, etc. Prisreduksjon på nøkkelteknologi og fremveksten av et verdensomspennende elektronisk nettverk vil også påvirke bedriftenes transaksjons- og produksjonskostnader, kostnadsstruktur, verdikjeder og markedstilgang. Elektronisk handel gir kostnadsbesparelser forbundet med salg, underleveranser, innkjøp, betalingstjenester og distribusjon.

Nye forretningsmuligheter oppstår både i bedrift-til-bedrift-markedet og i bedrift-til-forbruker-markedet. I førstnevnte marked gir fremveksten av elektroniske nettverk leverandørindustrien nye muligheter. Levering av ulike tjenester knyttet til bruk av de elektroniske nettene vokser også frem som nye forretningsmuligheter i begge disse markedene. Eksempel på slike tjenester kan f.eks være diverse søkeverktøy, krypterings- og tiltrodde tredjepartstjenester. I bedrift-til-forbruker-markedet er veksten foreløpig størst innenfor områder som musikk, bøker, reiseliv, ulike tjenester og programvare.

6.2 Muligheter og gevinstpotensialer i eksisterende bedrifter

Effektiv anvendelse av informasjonsteknologi generelt og elektronisk handel spesielt gir særskilte muligheter for utvikling av konkurransefortrinn i små og mellomstore bedrifter. Teknologien imøtekommer noen av utfordringene knyttet til det å være liten i et stadig mer globalt og konkurranseutsatt marked, og det å være lokalisert langt unna bedriftens hovedmarkeder.

Elektronisk samhandling gjør kommunikasjonen mellom bedrifter enklere, og øker mulighetene for etablering av eksterne nettverk både lokalt, nasjonal og over landegrenser. Små bedrifter vil ved samarbeid seg imellom kunne øke sin leveringskapasitet og lettere kunne konkurrere med større foretak med stordriftsfordeler. Virtuelle bedrifter er et eksempel hvordan små og mellomstore foretak kan oppnå slike samdriftsfordeler. Amazon.com er et kjent eksempel på en virtuell butikk.

Som vi var inne på i kapittel 1, må bedrifter i stadig større grad etablere seg i internasjonale markeder for å opprettholde sin konkurranseevne. Etablering i nye markeder er ofte svært ressurskrevende og derfor ekstra utfordrende for mindre bedrifter. E-handel gir bedriftene en enklere adgang til større markeder ved at bedriftens produkter kan markedsføres over hele verden uten fysisk tilstedeværelse. Selv om også etablering av handel på nett vil være kostnadskrevende og stille store krav til bedriftenes kompetanse, synes inngangsbarrierene for etablering i nye markeder å være betydelig lavere enn ved ordinær markedsetablering. E-handel gir dermed muligheter for enklere og rimeligere nyetableringer.

For å oppnå en posisjon på det internasjonale markedet, må mindre bedrifter med begrensede ressurser orientere seg mot smalere markedssegmenter. Elektronisk handel gjør det lettere å lykkes med en slik nisjestrategi, mulighetene for å oppnå tilstrekkelig volum på salget øker sterkt.

Små og mellomstore bedrifter kan etablere seg internasjonalt ved å inngå allianser med andre foretak, f.eks. som underleverandører til større multinasjonale konsern. En utfordring kan være å møte kundebedriftens krav til elektronisk kommunikasjon. Dette krever ofte investeringer i teknologi og kontorutstyr, og kan representere et stort økonomisk løft.

Stadig sterkere internasjonal konkurranse og de nye forretningsmulighetene knyttet til e-handel for småbedrifter gjør svært viktig å identifisere eventuelle barrierer mot bruk av e-handel i disse bedriftene. Det er også viktig å vurdere hvilken rolle myndighetene kan og bør ha i denne sammenheng.

6.3 Utfordringer knyttet til bruk av e-handel for SMB

Elektronisk handel gir mindre bedrifter nye muligheter i det globale markedet. Bedriftene møter imidlertid utfordringer når det gjelder å utnytte disse mulighetene. Vellykket markedsføring over Internett kan bidra til at en liten bedrift vokser raskt med de utfordringer dette innebærer, bl.a. når det gjelder organisasjonsstruktur og kapasitet. Ved produksjon av tradisjonelle varer kan det bli behov for et mer omfattende produksjons- og distribusjonsapparat enn det som allerede er etablert i bedriften. Det er kostnadskrevende og risikabelt å bygge opp en slik struktur i forkant av en eventuell suksess. Dette dilemmaet er ekstra følbart for SMB med sine begrensede ressurser.

Det er også viktig å identifisere eventuelle hindringer for effektiv bruk av e-handel i bedriftene. En OECD-rapport om små og mellomstore bedrifter og elektronisk handel linkinthoveddel008P1055_16773018> er relevant i denne sammenheng. OECD har gjennomført en kartlegging i medlemslandene om SMB og elektronisk handel. Resultatene ble presentert på OECD Ministerkonferansen i Ottawa i oktober 1998. Selv om det ikke kan trekkes sikre konklusjoner på bakgrunn av en enkeltstående undersøkelse, gis det her visse indikasjoner på hva som er de viktigste hindringene for små og mellomstore be-drifters bruk av e-handel:

  • Kunnskapsmangel. Mange småbedrifter mangler kunnskaper om mulighetene knyttet til elektronisk handel, og det knytter seg stor usikkerhet til spørsmål om bl.a. sikkerhet, infrastruktur og gevinstpotensialer.
  • Ressursmangel. Bedriftene mangler i stor grad arbeidskraft med kompetanse på spørsmål knyttet til e-handel og organisering, bestilling og betaling, frakt, leveranser etc. De har heller ikke finansielle muligheter til å hente inn slik kompetanse utenfra. Bedriftene mangler dermed kunnskap og ressurser til å foreta strategiske vurderinger av potensialet knyttet til e-handel.
  • Startkostnader. Små og mellomstore bedrifter er mer kostnadssensitive enn større foretak, og investeringer i nytt teknisk utstyr kan være nødvendig for å begynne å handle elektronisk.
  • Usikkerhet rundt sikkerhetsspørsmål knyttet til handel på nett.

Det er grunn til å tro at norske småbedrifters barrierer mot å delta på det elektroniske markedet samsvarer med disse resultatene, selv om det ikke er foretatt noen konkret kartlegging av dette i Norge.

6.4 Noen næringspolitiske utfordringer

Bruk av informasjonsteknologi generelt og elektronisk handel spesielt utfordrer også næringspolitikken. Vi har behov for mer informasjon om norske småbedrifters holdninger til elektronisk handel, og hvilke muligheter og hindringer som knytter seg til disse bedriftenes deltagelse på det elektroniske markedet. Nært samarbeid mellom myndigheter og næringslivet er helt nødvendig for å identifisere sentrale problemområder. Utvikling av god statistikk om bruk av IT og e-handel vil være et steg på veien.

Myndighetene har en viktig rolle når det gjelder å imøtekomme barrierene mot bruk av e-handel og øke bedriftenes kunnskaper og bevissthet om mulighetene knyttet til e-handel. Mange bedrifter har behov for kompetanseheving på flere områder, ikke minst i ledelsen. I EU og OECD har myndighetene bl.a. gjennomført informasjonskampanjer rettet mot små og mellomstore bedrifter, initiert workshops, og etablert veiledningssentra og hjemmesider for interaktiv veiledning på nettet. Det er også fokusert mye på presentasjon av "best practice" eksempler og iverksettelse av pilotprosjekter.

I Norge er det ikke igangsatt lignende landsdekkende informasjons- og veiledningstiltak. Myndighetene er imidlertid svært bevisste på sin rolle som leverandør av rammebetingelser for småbedriftene. Et sentralt spørsmål er hvilke politiske initiativ som er best egnet til å oppmuntre små og mellomstore bedrifter til å handle elektronisk. I Regjeringens handlingsplan for små bedrifter omtales flere aktiviteter som bidrar til kompetanseheving og teknologioverføring i mindre bedrifter. Det kan være aktuelt å fokusere på e-handel i tilknytning til disse aktivitetene.

Små og mellomstore bedrifter er som tidligere nevnt en lite homogen gruppe. Bedriftene er svært forskjellige bl.a. når det gjelder bransjestruktur, konkurranse- og etterspørselsforhold, markedsorientering, kunnskaps- og teknologiintensitivitet, vekstplaner o.a. De benytter også i ulik grad elektronisk samhandling i sin forretningsvirksomhet. Utfordringene og mulighetene forbundet med elektronisk handel vil derfor variere mye mellom bedriftene.


Fotnoter

18 OECD DSTI/IND/PME(98)18/REV1

Lagt inn 24. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen