Forslag til forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xx med hjemmel i lov av 11.juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) §§ 7-24 første ledd og 7-25 første og annet ledd og § 15-4 ,

jf. Samferdselsdepartementets vedtak av 10. desember 1999 nr. 1273 om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet etter luftfartsloven.

Kap. 1 GENERELT VIRKEOMRÅDE

§ 1-1 Virkeområde

Denne forskrift gjelder for:

a. Statlig eide sivile flyplasser, herunder de deler av militære flyplasser som benyttes til sivil luftfart.

b. Øvrige sivile flyplasser etter Luftfartstilsynets bestemmelser.

c. Flyselskap som driver ervervsmessig luftfart innenfor og/eller til/fra norsk område.

d. Fraktagent, speditør, cateringleverandør og andre som driver virksomhet i tilknytning til en flyplass.

§ 1-2 Oljeinstallasjoner

Forskriften gjelder ikke for landingsplattform på fast eller flyttbar oljeinstallasjon.

Kap. 2 ANSVARSFORHOLD

§ 2-1 Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet plikter å sette i verk og å kontrollere tiltak for å forebygge anslag mot sikkerheten i luftfarten (sikkerhetskontrolltjeneste).

§ 2-2 Flyplassinnehavere og flyselskaper

Den som anlegger og/eller driver en lufthavn som er omfattet av denne forskrift, jf § 1-1, i det etterfølgende kalt flyplassens innehaver, plikter i overensstemmelse med denne forskrift å gjennomføre forebyggende tiltak som kan redusere risikoen for anslag mot sikkerheten i luftfarten. Det samme gjelder ethvert flyselskap. På militær flyplass med sivil del påligger det ovennevnte ansvar den sivile ledelse.

§ 2-3 Fraktagent, speditør, cateringleverandør og andre som driver virksomhet i tilknytning til en flyplass

Fraktagenter, speditører, cateringleverandører og andre som driver virksomhet i tilknytning til flyplassen skal utarbeide rutiner for mottak, kontroll, oppbevaring, transport og lasting av gods og gjenstander som skal transporteres med luftfartøy, som bidrar til å forhindre at våpen, gjenstander og annet gods som vil kunne anvendes ved en ulovlig handling mot den sivile luftfart ikke blir brakt ombord i luftfartøy.

Kap.3 SIKKERHETSKONTROLL AV PASSASJERER, BAGASJE, POST, FRAKT, VARELEVERANSER M.V.

§ 3-1 Generelt

Sikkerhetskontroll av personer, bagasje, post, frakt, vareleveranser m.v. som befinner seg innenfor området til en flyplass skal foretas når hensynet til sikkerheten i luftfarten krever det.

Sikkerhetskontroll av passasjerer og håndbagasje som skal befordres med luftfartøy med en startmasse som ikke overstiger 5 700 kg eller som er godkjent for transport av høyst 10 passasjerer, og som ikke benyttes til rute- eller linjetaxiflyging, kan unnlates dersom disse passasjerer er atskilt fra andre passasjerer som er sikkerhetskontrollert.

Flyplassens innehaver kan unnlate sikkerhetskontroll av transit- og transferpassasjerer dersom det foreligger sikkerhet for at sikkerhetskontroll er foretatt i avgangsflyplassen.

§ 3-2 Iverksettelse av sikkerhetskontroll

Vedtak om å iverksette sikkerhetskontroll treffes av Luftfartstilsynet etter samråd med Sikkerhetsrådet for Luftfarten. Når særlige forhold tilsier det, kan Luftfartstilsynet treffe vedtak som nevnt uten først å samrå seg med Sikkerhetsrådet. Saken skal da snarest mulig fremlegges for rådet. Dersom forholdene tillater det skal berørte flyselskap informeres.

Vedtaket skal angi på hvilke flyplasser eller deler av flyplasser sikkerhetskontrollen skal iverksettes, i hvilket tidsrom den skal foregå, kontrollvolum samt mulige andre retningslinjer for kontrollens art og omfang. Med kontrollvolum menes den prosentvise del av flyavgangene som skal sikkerhetskontrolleres.

Sikkerhetskontroll kan ikke vedtas for lenger tidsrom enn ett år, men kan forlenges med ett år ad gangen når forholdene tilsier det. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved slik forlengelse.

Når særlige forhold tilsier det og tiden ikke tillater at spørsmålet legges frem for Luftfartstilsynet, jf. første ledd, kan såvel politimestere som flyplassens innehaver med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om iverksettelse av sikkerhetskontroll på flyplassene i slikt omfang og av slik art som anses nødvendig. Slike vedtak skal snarest mulig forelegges for Luftfartstilsynet som fatter endelig vedtak i samsvar med første ledd.

§ 3-3 Kontrollobjekter

Våpen, våpendeler, sprengstoff og andre gjenstander samt stoffer som kan være egnet til å sette sikkerheten i fare, eller som kan brukes som middel til å øve vold eller i trusseløyemed eller til å påføre person eller fartøy skade, må ikke innføres på flyplassens flyside eller medføres i de rom i luftfartøyet som er beregnet for besetning og passasjerer. Herunder regnes også imitasjoner av våpen og annet som nevnt i første punktum.

Kontrollpersonell, jf. § 3-4, kan undersøke så vel person som bagasje, post, frakt og andre vareleveranser samt enhver annen gjenstand som kan brukes til å oppbevare eller skjule gjenstand som nevnt i første ledd.

Fra første ledd gjelder følgende unntak:

a. Tjenestevåpen båret av politimann under spesielle vakt-, ledsager- eller etterforskningsoppdrag.

b. Våpen som medbringes av norsk militærperson i uniform ved en ren troppetransport under militær kommando og hvor vedkommende ikke kommer i kontakt med sivile personer.

c. Våpen som medbringes av livvakt dersom dette er godkjent av ansvarlig politimyndighet, og spesiell godkjennelse som livvakt kan fremvises.

d. På luftfartøy med en startmasse som ikke overstiger 5 700 kg eller som er godkjent for transport av høyst 10 passasjerer, og som ikke benyttes til ruteflyging eller linjetaxi, kan fartøysjefen unnta fra forbudet. Unntak forutsetter at bæretillatelse for våpenet er fremvist.

Flyplassens innehaver, ved både avreise- og destinasjonsflyplass, skal såvidt mulig i god tid på forhånd varsles om at våpen vil bli båret eller medbrakt som nevnt i tredje ledd. Varsel skal også gis fartøysjefen.

Kroppsvisitasjon med hjemmel i luftfartsloven § 7-25 foretas av kontrollpersonell i tjeneste hos flyplassens innehaver eller av polititjenestemann. Motsetter vedkommende seg å bli undersøkt, skal vedkommende nektes adgang til luftfartøyet og pålegges å fjerne seg fra flyplassens område eller del av dette. Etterkommes ikke pålegget, skal politiet tilkalles.

Motsetter seg eier eller besitter av bagasje m.v. som nevnt i første ledd undersøkelse, skal vedkommende nektes adgang til luftfartøyet og pålegges å fjerne seg og/eller bagasjen m.v. fra flyplassens område eller del av denne. Blir ikke pålegget etterkommet tilkalles politi.

§ 3-4 Gjennomføringen av kontroll

Kroppsvisitasjon med hjemmel i luftfartsloven § 7-25, sikkerhetskontroll av bagasje, post og frakt, vareleveranser m.v. utføres av kontrollpersonell i tjeneste hos flyplassens innehaver eller av polititjenestemann. Luftfartstilsynet kan fastsette krav til kontrollpersonell og kontrollutstyr.

Kontrollen utføres på den for situasjonen mest lempelige måte. Kroppsvisitasjon av mer omfattende karakter utføres i separate rom og med vitne til stede dersom den som skal kontrolleres eller den som skal visitere krever det.

§ 3-5 Beslag/tilbakeholdelse

Blir det funnet gjenstand som nevnt i § 3-3 første ledd og blir gjenstanden ikke beslaglagt etter bestemmelsene i straffeprosessloven, kan eier/besitter pålegges å sørge for at gjenstanden legges i egnet emballasje og sendes som innsjekket bagasje.

Gjenstander som ikke er tillatt fraktet med luftfartøy kan ikke sendes som innsjekket bagasje. Motsetter eier/besitter av gjenstanden seg dette, skal vedkommende og/eller gjenstanden fjernes fra flyplassens område eller del av denne.

Dersom kontrollen avdekker en gjenstand som antas å burde beslaglegges etter bestemmelsene i straffeprosessloven, skal politiet straks tilkalles for å ta standpunkt til hva som videre skal gjøres.

§ 3-6 Passasjer- og bagasjeidentifisering

Ethvert flyselskap skal etablere et system som sikrer at passasjerer som har sjekket inn sin bagasje reiser med samme fly som bagasjen.

Luftfartstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om passasjer- og bagasjeidentifisering.

§ 3-7 Rapportering

Kontrollpersonalet skal skrive rapport til ansvarshavende om sikkerhetskontrollens alminnelige forløp. Blir noen avvist etter § 3-3 femte ledd, skal dette spesielt opplyses i rapporten sammen med opplysning om vedkommendes navn, fødselsdato og adresse.

På samme måte opplyses om personer hvis bagasje eller gjenstander fjernes av politiet etter § 3-3 sjette ledd eller hos hvem man finner gjenstander som etter § 3-5 annet ledd blir beslaglagt av politiet.

§ 3-8 Fotografering

Uten tillatelse fra flyplassens innehaver er det ikke adgang til å fotografere, filme m.v. på det sted hvor det foretas sikkerhetskontroll.

Kap.4 SIKKERHETSPLAN

§ 4-1 Ansvarlig for utarbeidelse m.v.

For flyplass som nevnt i § 1-1 bokstav a og b, skal flyplassens innehaver, eller den som er bemyndiget av denne, utarbeide, ajourholde, distribuere, iverksette og øve en sikkerhetsplan. Luftfartstilsynet kan fastsette nærmere krav til slik sikkerhetsplan.

Kap.5 SIKKERHETSINSTRUKS

§ 5-1 Flyplassens innehaver

Flyplassens innehaver skal utarbeide, ajourholde og iverksette en sikkerhetsinstruks for flyplassen. Instruksen skal utarbeides i henhold til bestemmelsene i «Program for sikkerhetskontrolltjenesten ved norske sivile lufthavner» og skal samordnes med instruksen til det lokale beredskapsutvalg (BSU).

Luftfartstilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for slik sikkerhetsinstruks.

§ 5-2 Flyselskap

Flyselskap som nevnt i § 1-1 bokstav c, skal utarbeide en sikkerhetsinstruks i henhold til «Program for sikkerhetskontrolltjenesten ved norske sivile lufthavner». Luftfartstilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for slik sikkerhetsinstruks.

Flyselskap som ikke har sitt forretningssete i Norge og som ikke benytter norsk registrert luftfartøy kan etter søknad til Luftfartstilsynet fritas for kravet etter første ledd dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a. Flyselskapet skriftlig erklærer å ha utarbeidet en sikkerhetsinstruks som er godkjent av myndighetene i det land hvor selskapet har sitt forretningssete og at instruksen er i samsvar med Annex 17 til Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart,

eller

b. det i bilateral luftfartsavtale mellom Norge og angjeldende stat er tatt inn en sikkerhetsklausul der det fremgår at selskapet skal oppfylle Annex 17 til Chicago-konvensjonen.

§ 5-3 Fraktagent, speditør, cateringleverandør og andre som driver virksomhet i tilknytning til lufthavnen

Fraktagenter, speditører, cateringleverandører og andre som driver virksomhet i tilknytning til lufthavnen, skal utarbeide en sikkerhetsinstruks. Luftfartstilsynet kan fastsette nærmere retningslinjer for slik sikkerhetsinstruks.

Kap.6 ADGANGSKONTROLL

§ 6-1 Inngjerding

Flyplass som nevnt i § 1-1 bokstav a eller b, skal være slik avgrenset at det kan føres kontroll med adgangen til denne. Flyplassen skal ha tilstrekkelig med skilt, gjerder og porter til å hindre uvedkommende personer og kjøretøyer adgang til flysiden. Inngjerdingen skal kontrolleres hyppig og med ujevne mellomrom.

Luftfartstilsynet kan fastsette krav til skilting, gjerder og porter.

§ 6-2 Identitetskort og adgangskort

Enhver som i tjenestelig øyemed har behov for adgang til flyplassens avsperrede områder skal være utstyrt med adgangsbevis utstedt av flyplassinnehaver eller annen som er bemyndiget av denne. Med avsperrede områder menes de deler av flyplassanleggene som flyplassens innehaver bestemmer at allmennheten ikke har fri adgang til.

Adgangsbeviset for regelmessig adgang skal være et identitetskort (ID-kort) inneholdende kortinnehaverens navn, fødselsnummer og bilde, samt opplysninger om hvilke områder det gir adgang til, og om gyldighetstiden. Slikt ID-kort kan utstedes av flyplassens innehaver, eller den som er bemyndiget av denne.

§ 6-3Vilkår

ID-kort som gir adgang til flyplassens avsperrede områder kan bare utstedes når Luftfartsverket finner at vilkårene gitt i §§ 6-9 til 6-16 er oppfylt.

§ 6-4Annen identitetsdokumentasjon

Likestilt med ID-kort i henhold til § 6-2 kan regnes identitetsdokumentasjon som Luftfartstilsynet har akseptert, så som identitetskort for Luftfartstilsynets tjenestemenn. For disse identitetskortene gjelder likevel ikke § 6-3.

§ 6-5Midlertidig adgangskort

Enhver som skal ha tilfeldig eller kortvarig opphold på avsperrede områder skal være utstyrt med midlertidig adgangskort utstedt av flyplassens innehaver, eller den som er bemyndiget av denne. Flyplassens innehaver, eller den som er bemyndiget av denne, skal ha etablert et system som angir hvem det midlertidige adgangskortet er utstedt til, hvilke deler av flyplassen det gir adgang til og når det ble utstedt.

Midlertidig adgangskort utstedes med inntil en måneds gyldighet og gjelder kun ved den flyplass hvor det er utstedt.

Flyplassinnehaver eller annen som er bemyndiget av denne kan bestemme at personer med midlertidig adgangskort ikke kan oppholde seg på avsperrede områder med mindre de er i følge med en person som har gyldig ID-kort for slike områder.

§ 6-6 Opphold på avsperrede områder

Enhver som oppholder seg på avsperrede områder skal bære ID-kortet eller det midlertidige adgangskortet lett synlig og skal ved kontroll forevise at kortet gjelder på oppholdsstedet. Enhver som ikke har påbudt ID-kort eller midlertidig adgangskort kan bortvises.

§ 6-7 Foretak som driver virksomhet på flyplass

Foretak som driver virksomhet på flyplassen hvor denne forskrift gjelder, jf. § 1-1 bokstav a og b, plikter å sørge for at ansatte som gis oppdrag innenfor avsperrede områder har påbudt ID-kort eller midlertidig adgangskort, og at de er kjent med reglene for bruk av kortet. Foretaket har ansvaret for at ansatte uten gyldig ID-kort eller midlertidig adgangskort ikke gis oppdrag på avsperret område.

§ 6-8Tilbakekallelse

Flyplassens innehaver, eller den som er bemyndiget av denne, kan beslutte at et kort skal tilbakekalles og adgang til flyplassens avsperrede områder opphøre for et bestemt tidsrom eller for resten av gyldighetstiden, dersom kortinnehaveren ikke følger fastsatte bestemmelser om bruk av ID-kort eller adgangskort.

Flyplassens innehaver, eller den som er bemyndiget av denne, samt foretak nevnt ovenfor under § 6-7, skal straks gi underretning til Luftfartsverket dersom han får kjennskap til opplysninger som innebærer at han forstår eller bør forstå at innehaver av ID-kort ikke lenger oppfyller vilkårene i §§ 6-9 til 6-16. Luftfartsverket kan på ethvert tidspunkt foreta en vurdering av om innehaver av ID-kort oppfyller nevnte vilkår, og beslutte at ID-kortet skal tilbakekalles og at adgangen til avsperrede områder skal opphøre dersom det viser seg at vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Vilkår for utstedelse av ID-kort som gir adgang til flyplassens avsperrede områder

§ 6-9Uttømmende politiattest

For ID-kort som skal gi adgang til avsperrede områder, jf § 6-3, kreves at det fremlegges uttømmende politiattest for Luftfartsverket i henhold til forskrift om strafferegistrering av 20. desember 1974 § 12 nr. 4 bokstav e) annet ledd.

§ 6-10 Arbeidsgiver - stillingsannonser

Arbeidsgivere skal i den enkelte stillingsannonse opplyse om at det forut for ansettelse vil bli krevd fremlagt uttømmende politiattest eller utenlandsk offentlig dokumentasjon som nevnt i § 6-11. Luftfartsverket skal så langt mulig sørge for at aktuelle foretak, selvstendig næringsdrivende og oppdragstakere, som har behov for ID-kort som nevnt i § 6-9, til seg selv eller til ansatte i egenskap av arbeidsgiver, får informasjon om kravet til fremleggelse av uttømmende politiattest.

§ 6-11 Personer som har vært bosatt i utlandet

Personer som ikke har vært bosatt i Norge de tre siste år, må sørge for å innhente offentlig dokumentasjon tilsvarende den norske uttømmende politiattesten. Slik dokumentasjon skal være oversatt til norsk eller engelsk dersom den ikke allerede foreligger på engelsk eller et skandinavisk språk. Dersom slik dokumentasjon ikke blir fremskaffet, kan Luftfartsverket bestemme at personen ikke skal gis ID-kort som nevnt i § 6-9 før det er gått tre år regnet fra tidspunktet for innflytting til Norge.

§ 6-12. Vurderingsmomenter

Luftfartsverket skal på bakgrunn av den uttømmende politiattesten avgjøre hvorvidt søker har slik vandel at ID-kort som nevnt i § 6-9 kan utstedes. Ved vurderingen skal Luftfartsverket legge vekt på opplysninger om dom for forbrytelser, herunder dom for forsøk og straffbar medvirkning, som gir grunnlag for å anta at søker kan representere en trussel mot sikkerheten i sivil luftfart. Avgjørelsen skal treffes etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. Følgende typer forbrytelser kan tillegges vekt ved vurderingen:

 • Overtredelse av straffeloven § 127
 • Overtredelse av straffeloven § 145 annet ledd
 • Overtredelse av straffeloven kapittel 14, Almenfarlige Forbrydelser
 • Overtredelse av straffeloven kapittel 21, Forbrydelser mod den personlige Frihed
 • Overtredelse av straffeloven kapittel 22, Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred, unntatt§§ 237, 238, 239, 241, 244 og 245
 • Overtredelse av straffeloven kapittel 24, Underslag, Tjueri og ulovlig bruk
 • Overtredelse av straffeloven kapitel 25, Udpresning og Ran
 • Overtredelse av straffeloven § 270 (2)
 • Grov overtredelse av våpenloven av 9. juni 1961 nr. 1, jf § 33 annet ledd
 • Overtredelse av legemiddelloven av 4. desember 1992 nr. 132 § 24 første ledd
 • Særlig grov overtredelse av tolloven av 10. juni 1966 nr. 5 §§ 61-65, jf § 66
 • Overtredelse av luftfartsloven § 14-30

Listen med forbrytelser ovenfor er ikke uttømmende i det også andre forbrytelser kan tillegges vekt dersom hensynet til forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten tilsier dette. Forseelser kan tillegges vekt i særlige tilfeller.

§ 6-13 Virkning i tid

Forbrytelsene nevnt under § 6-12 skal som hovedregel bare gi grunnlag for å avslå søknad om ID-kort som nevnt i § 6-3 dersom det ikke er gått lenger tid fra tidspunktet for rettskraftig avgjørelse enn hva som følger av listen nedenfor:

 • Bot for forbrytelse etter dom eller forelegg; 1 år
 • Betinget dom og dom på ubetinget fengsel inntil 6 måneder eller samfunnstjeneste med subsidiær fengselsstraff inntil 6 måneder; 2 år
 • Ubetinget dom på fengsel over 6 måneder; 4 år

Ved rettskraftig dom for flykapring, jf straffeloven § 151 a eller andre forbrytelser som innebærer ekstraordinær risiko for flysikkerheten, kan Luftfartsverket avslå søknad om ID-kort som nevnt i § 6-3 på livstid.

§ 6-14Rettskraftig dom foreligger ikke

I tilfeller hvor vedkommende person er siktet eller tiltalt for forhold som er nevnt under § 6-12, kan Luftfartsverket vedta at personen ikke skal gis ID-kort som nevnt i § 6-9 før saken er rettskraftig avgjort eller henlagt.

§ 6-15Flere straffbare forhold

I tilfelle av opplysninger om flere forbrytelser som nevnt i § 6-12 på en persons uttømmende politiattest, kan Luftfartsverket etter en konkret vurdering beslutte at søknad om utstedelse av ID-kort må avslås for et lenger tidsrom, dog begrenset oppad til det dobbelte av hva som er angitt i § 6-13.

§ 6-16 Diplomater

Bestemmelsene i §§ 6-9 til 6-15 gjelder ikke for utenlandske statsborgere med diplomatisk status i Norge og som har tjenestemessig behov for å utføre tjenester innenfor flyplassens avsperrede områder eller bygninger.

ID-kortets gyldighet

§ 6-17 Virkeområde

ID-kort utstedt ved en flyplass har gyldighet bare ved denne. Luftfartsverket kan utstede ID-kort med gyldighet ved flere av Luftfartsverkets flyplasser. Disse skal merkes som gjennomgående eller regionale.

§ 6-18 Varighet

ID-kort utstedes med gyldighet i inntil 5 år. Ved fornyelse gjelder de krav som er angitt i §§ 6-9 til 6-16.

§ 6-19 Kjøretillatelser

Ethvert kjøretøy som skal nyttes på flysiden, skal være utstyrt med en kjøretillatelse utferdiget av ansvarshavende for bakketjenesten. Det skal være et system som angir hvilket kjøretøy det gjelder for, hvem som kan føre kjøretøyet på flyside, hvilke deler av flyplassen det gjelder for og når det ble utstedt.

§ 6-20 Vakthold

Flyplassens innehaver og flyselskaper skal hver for seg etablere et tilfredsstillende vakthold for å hindre at uvedkommende tar seg inn på steder nevnt i § 6-2 eller får adgang til parkerte luftfartøyer.

Kap.7 DISPENSASJON

§ 7-1 Luftfartstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift når særlige grunner foreligger.

Kap.8 KLAGE

§ 8-1 Enkeltvedtak truffet av Luftfartstilsynet eller Luftfartsverket med hjemmel i denne forskrift kan påklages til Samferdselsdepartementet i henhold til forvaltningsloven.

Klage sendes via Luftfartstilsynet med unntak av klage over vedtak truffet av Luftfartsverket i henhold til kapittel 6, hvor klagen sendes via Luftfartsverket.

Kap. 9 IVERKSETTELSE OG OPPHEVELSE

§ 9-1 Denne forskrift trer i kraft 1. februar 2003.

Fra samme tidspunkt opphører forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten, fastsatt ved kgl. res. av 13. desember 1996 med hjemmel i luftfartsloven § 7-24 første ledd og § 7-25 første og annet ledd, jf kgl. res. av 11. mars 1994 nr. 202.