Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

3 EØS-KOMITEENS BESLUTNING

3 EØS-KOMITEENS BESLUTNING

Som et ledd i samarbeidet i EØS, vedtok EØS-komitéen 30. april 1998 å endre vedlegg XVIII om helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, og like rettigheter for menn og kvinner i EØS-avtalen, slik at avtalen også omfatter EUs direktiv om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. Beslutningen inneholder en innledning og 4 artikler. I innledningen blir det vist til EØS-avtalen og spesielt artikkel 98, som gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom vedtak i EØS-komitéen.

Artikkel 1slår fast at Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting skal legges til som punkt 30 i Rådsdirektiv 94/33/EF i vedlegg XVIII i EØS-avtalen.

Artikkel 2slår fast at direktivet skal gjelde på islandsk og norsk på lik linje med andre språk i Fellesskapets medlemsland.

Artikkel 3slår fast at beslutningen skal gjelde fra 1. mai 1998, under forutsetning av at EØS-komitéen har mottatt alle meddelelser fra partene i henhold til artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen.

Artikkel 4slår fast at EØS-komitéens beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Tidend for De europeiske fellesskap.

Da EØS-komitéen tok beslutningen om å innlemme direktivet i EØS-avtalen, informerte Norge de andre avtalepartene om at forfatningsrettslige krav må oppfylles i Norge før beslutningen kan bli bindende.

Til toppen