Del IV: Oversikt over...

Del IV: Oversikt over prioriterte tiltak.

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Intensivert samarbeid om å utvikle/anskaffe komplementære og kompatible forsvarssystemer, blant annet innenfor rammen Defence Capabilities Initiative (DCI)

Videreutvikling av den multinasjonale planleggingskapasiteten for militære styrker og operasjoner.

Utdanning og forskning

Opprettelse av en arbeidsgruppe for å styrke informasjonsarbeidet om studiemuligheter i USA, med deltakelse fra berørte myndigheter, institusjoner og organisasjoner. Gruppen bør konsentrere seg om tilrettelegging og samordning av informasjon om studier i USA, tiltak som kan øke søkermengden, både på graduate og undergraduate-nivå, samt tiltak som kan bedre de norske utdanningsinstitusjonenes nettverk og muligheter for bilaterale avtaler med amerikanske læresteder.

Etablering av et norsk forum for forskning i USA, med det operative ansvaret tillagt ambassaden i Washington. Forumet bør arbeide for at det inngås flere utvekslingsavtaler og nettverksdannelser mellom norske og amerikanske forskningsmiljøer, høyere læresteder og tenketanker ("think-tanks").

Etablering av en arbeidsgruppe for de ulike forskningsmiljøene i Norge som ser på mulighetene til å styrke samarbeidet med forskningsinstitusjoner og tenketanker i USA med tanke på bedrete utvekslingsordninger.

Økte ressurser for å styrke den norske forskningen og kompetansen på USA.

Nettverksbygging

Som ledd i det kontaktskapende arbeidet, bør det iverksettes et langsiktig arbeid for å styrke den norske USA-kompetansen, og for å bidra til større kunnskap om og forståelse for tankegangen hos amerikanske beslutningstakere, både blant demokratene og republikanerne. Ambassaden i Washington har en sentral rolle i denne sammenheng.

Samhandel og økonomi

Arbeide for norsk deltakelse i TABD (Transatlantic Business Dialogue) og TEP (Transatlantic Economic Partnership).

Gjeninnføre ordningen med årlige WTO-konsultasjoner mellom Norge og USA.

Presse, kultur og informasjon

Utvide og målrette ordningen med besøksprogram for beslutningstakere og opinionsdannere innen politikk, næringsliv, media og kulturliv. Besøksprogrammet knyttes opp mot politiske prioriteringer.

Søke å etablere flere direkte kanaler mellom norske og amerikanske kulturinstitusjoner i hvert av de norske fagstasjonenenes embetsdistrikter med sikte på forsterket og mer systematisert kulturutveksling.

Målrettet innsats for å holde det norske USA best mulig oppdatert også om det moderne Norge og aktuelle politiske problemstillinger. Som ledd i dette bør man styrke de store årlige Norgesprofileringstiltak i USA. Hver av de norske fagstasjonene i USA bør ha et årlig norsk-amerikansk arrangement som "flaggskip" i sin Norgesprofilering.

Organisatoriske tiltak

Det etableres en USA-gruppe ledet av Utenriksdepartementet som skal ha ansvaret for å koordinere oppfølgingen av USA-strategien, herunder komme med forslag til konkrete tiltak og prosjekter.