Juridisk hjelp til kvinner

RAMMER

Juridisk hjelp til kvinner

Etter norsk mønster opprettes det nå et juridisk rådgivningskontor for kvinner i Litauen. Senteret i hovedstaden Vilnius er et viktig tiltak for å styrke kvinners rettigheter og forebygge menneskehandel som følge av prostitusjon.

Litauen er et opprinnelsesland når det gjelder handel med kvinner og barn. Det er høy arbeidsledighet og lavt lønnsnivå blant kvinner i landet. Mange kvinner blir derfor fristet til å søke lykken i utlandet. I noen tilfelle leder dette til prostitusjon. I samarbeid med lokale krefter oppretter nå Juridisk rådgivning for kvinner i Norge ( JURK) et rådgivingingskontor som et av flere tiltak for motvirke denne trenden.

Tiltak mot menneskehandel
Formålet med kontoret som lokaliseres i hovedstaden Vilnius er å hjelpe kvinner som står i fare for eller har vært utsatt for vold eller menneskehandel. Mer generelt skal kontoret jobbe for å øke litauiske kvinners adgang til likhet og rettferdighet gjennom å tilby rettshjelp, rådgivning og bistand i rettstvister.

Rettshjelpskontoret i Vilnius skal drives etter samme mønster som JURK i Norge, og vil knytte til seg studenter fra juridisk fakultet i Vilnius som jobber frivillig på ulønnet basis. Woman’s Issues Information Center (WIIC) i Vilnius skal lede prosjektet lokalt som går over to år frem til 2005. Rådgivningskontoret etableres i WIICs lokaler.

Fire studenter
- I mars 2004 kommer det fire kvinnelige studenter til Oslo for å lære hvordan vi jobber med juridisk rådgivning for kvinner i Norge. De studerer jus i Vilnius tilsvarene 3-4 avdeling i ved Universitetet i Oslo. Målet er at disse fire skal drive rådgivningskontoret i Vilnius, forteller prosjektleder Synne Koht Esnali.

JURK har fått 220.000 kroner i økonomisk støtte fra Handlingsplanen for søkerlandene til gjennomføring av prosjektet.

Nordisk-baltisk samarbeid
Prosjektet er en del av et større samarbeidprosjekt kalt ”Bridges”. Hovedmålsettingen er å knytte de baltiske landene, Sverige, Norge og Nord-Russland tettere sammen.

JURK representerer Norge i dette samarbeidet. Nettverket ble etablert under den nordisk-baltiske kampanjen mot trafficking i 2002.

JURK:

  • JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) har 30 års erfaring med studentdrevet rettshjelp for kvinner, og gir årlig rettshjelp til 3500 kvinner. JURK drives av kvinnelige studenter ved Universitetet i Oslo.
  • JURK driver også rettsopplysning gjennom foredrag. brosjyrer og kampanjer. JURK jobber i tillegg rettspolitisk for å bedre kvinners stilling i lovverket.

Relevant informajson: