Grenseløst politisamarbeid

Grenseløst politisamarbeid

I flere år har politifolk fra Norge, Tsjekkia og Slovakia lært hverandre å kjenne og utvekslet erfaringer om alt fra grensekontroll til vitnebeskyttelse. Målet er å bekjempe internasjonal kriminalitet på en mer effektiv måte.

Utgangspunktet for politisamarbeidet var å bistå Tsjekkia og Slovakia i den europeiske integrasjonsprosessen statene har vært gjennom som søkerland til EU.

Lærer av Norge
Spesielt har det vært fokusert på å forberede landene til å bli medlem i Schengen-samarbeidet. Politikolleger fra Tsjekkia og Slovakia har gjennom seminarer og studiebesøk fått innføring i hvilke utfordringer som dukket opp da Norge ble medlem av Schengen i 2001.

- Størrelsesmessig er de tre landene relativt like, og problemene med å innføre nye regler for indre og ytre grensekontroll har på mange måter vært sammenfallende. Vi har vist våre kolleger hvordan vi forberedte oss og hvordan vi løste oppgaven, forteller politimester Kjell Eskilt ved seksjon for internasjonalt politisamarbeid i Politidirektoratet.

Knytter viktige kontakter
Hovedmålet med politisamarbeidet har vært å etablere gode og varige forbindelser mellom landene på operativt nivå. Det kan komme til nytte i fremtidig bekjempelse av kriminalitet.

- Organisert kriminalitet er på full fart inn i Norge. For at politiet i Norge skal kunne bekjempe dette mest mulig effektivt er det viktig for oss å knytte direkte kontakt med kolleger i andre land. Spesielt i Schengen-området, men også med andre land, sier Kjell Eskilt.

- Ting skjer ofte veldig fort. Da er det praktisk å kunne ta en telefon til noen man har blitt kjent med på forhånd. Når vi kjenner hverandres regelverk og vet hva vi kan forvente av hverandre , jobber vi mer effektivt sammen, mener Eskilt.

Studiebesøk
Politisamarbeidet mellom Norge, Tsjekkia og Slovakia har omfattet langt flere emner enn Schengen-samarbeidet:

  • Menneskesmugling
  • Illegal innvandring
  • Hvitvasking av penger
  • Økonomisk kriminalitet
  • Datakriminalitet
  • Narkotikahandel
  • Vitnebeskyttelse

Det er arrangert en rekke ekspertmøter og seminarer i Norge, Tsjekkia og Slovakia i prosjektperioden fra 2001 til 2003. I tillegg har det vært gjennomført flere studiebesøk. Polititjenestemenn har hospitert hos hverandre, blant annet i Oslo og i Praha. Handlingsplanen for søkerlandene til EU har støttet disse aktivitetene med rundt en million kroner.

Åpenhet og tillit
Ifølge Eskilt har samarbeidet bidratt til å føre politiet i Norge nærmere Europa. Samtidig har det vært snakket mye om hvor viktig det er at politiet har tillit i befolkningen. At man viser åpenhet og er politi for alle. Ikke bare er et redskap for skriftende regjerende myndigheter.

Politimesteren tror samarbeidet med Tsjekkia og Slovakia vil utvikle seg videre gjennom de konkrete politisakene som måtte dukke opp i fremtiden.

Internasjonal kriminalitet
- Internasjonal kriminalitet ligger i forkant av både EU og Schengen-samarbeidet. Den eneste måten å bekjempe disse kreftene på er å følge med hva som skjer internasjonalt, og etablere et godt samarbeid mellom fagfolk i hvert land, sier Kjell Eskilt.

Han bruker narkotikahandel som et konkret eksempel. For å bekjempe dette kan man ikke bare se på misbrukerne. Det er vel så viktig å fokusere på bakmenn, mellommenn og tilførselsveiene for narkotikaen. Og da er det svært viktig ha gode forbindelser med kolleger i alle land langs smuglerruten.