Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 41-60 av 1032 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 33 (2019–2020) - Langskip – fangst og lagring av CO2

  21.09.2020 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Meldinga er det samla grunnlaget for regjeringas forslag om å realisere Langskip. Langskip er eit fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-handtering. Regjeringa vil halde fram med å bidra til utvikling av teknologi for fangst, transport og lagring

 • Meld. St. 32 (2019–2020) - Statens pensjonsfond 2020

  21.09.2020 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2019 og første halvår 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør

 • Meld. St. 31 (2019–2020) - Samisk språk, kultur og samfunnsliv

  Digitalisering

  28.08.2020 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meld. St . 31 Samisk språk, kultur og samfunnsliv er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Årets tema er

 • Meld. St. 30 (2019–2020) - En innovativ offentlig sektor

  Kultur, ledelse og kompetanse

  23.06.2020 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortingsmeldingen handler om innovasjon i offentlig sektor. Meldingen presenterer utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

 • Meld. St. 29 (2019–2020) - Politimeldingen – et politi for fremtiden

  23.06.2020 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Politimeldingen - et politi for fremtiden beskriver et endret kriminalitetsbilde, og de utfordringer og behov for endringer det medfører. Meldingen beskriver politiets situasjon i dag og utviklingen av beredskapsevnen etter 22. juli 2011 angrepene

 • Meld. St. 28 (2019–2020) - Vindkraft på land

  Endringer i konsesjonsbehandlingen

  19.06.2020 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land. Regjeringen foreslår å stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner, der lokal og regional forankring skal forbedres og det

 • Meld. St. 27 (2019–2020) - Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane

  19.06.2020 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Få marknader har like mykje å seie for folk flest som daglegvaremarknaden. Ein velfungerande daglegvaremarknad er kjenneteikna av at forbrukarane har god tilgang til eit breitt utval av daglegvarer av god kvalitet i ulike priskategoriar. Regjeringa

 • Meld. St. 26 (2019–2020) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019

  19.06.2020 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsrapportene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har

 • Meld. St. 25 (2019–2020) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  12.06.2020 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2019, og er den tjuefemte meldingen som legges

 • Meld. St. 24 (2019–2020) - Lindrende behandling og omsorg

  Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

  07.05.2020 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Stortingsmeldingen omhandler forslag til hvordan lindrende behandling og omsorg kan utvikles til å møte dagens og fremtidens utfordringer. Stortingsmeldingen skal bidra til mer åpenhet om døden og til at mennesker med behov for lindrende behandling

 • Meld. St. 23 (2019–2020) - Nordisk samarbeid

  24.04.2020 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges vanligvis fram årlig. Denne meldingen omhandler arbeidet med Nordisk ministerråds visjon 2030, som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. Kapittel tre til fem i meldingen

 • Meld. St. 22 (2019–2020) - Finansmarkedsmeldingen 2020

  24.04.2020 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over

 • Meld. St. 21 (2019–2020) - Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  24.04.2020 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2019.

 • Meld. St. 20 (2019–2020) - Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

  Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

  24.04.2020 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen la i dag fram forvaltningsplanene for de norske havområdene - Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig

 • Meld. St. 19 (2019–2020) - Miljøkriminalitet

  22.04.2020 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meldingen presenterer en helhetlig politikk for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og dermed redusere den negative påvirkningen miljøkriminalitet har på klima og miljø. Stortingsmeldingen legger grunnlaget for et

 • Meld. St. 18 (2019–2020) - Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

  27.03.2020 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

 • Meld. St. 17 (2019–2020) - Noen saker om jernbane

  27.03.2020 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  I stortingsmeldingen orienterer Samferdselsdepartementet om endret utbyggingstakt for Vestfoldbanen og at dette kan få konsekvenser for andre investeringsprosjekter i 2020 og 2021. Det orienteres også om økte kostnader på Follobanen og Sandbukta -

 • Meld. St. 16 (2019–2020) - Nye mål i kulturmiljøpolitikken

  Engasjement, bærekraft og mangfold

  17.04.2020 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Kulturmiljø er et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Med

 • Meld. St. 15 (2019–2020) - Også vi når det blir krevet

  Veteraner i vår tid

  15.04.2020 Melding til Stortinget Forsvarsdepartementet

  Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige veteranpolitikken.

 • Meld. St. 14 (2019–2020) - Kompetansereformen – Lære hele livet

  22.04.2020 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Kompetansereformen - Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen