Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 41-60 av 923 treff.

 • Meld. St. 12 (2016–2017) - Alt å vinne

  Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besvart

 • Meld. St. 11 (2016–2017) - Endring og utvikling

  En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

  09.12.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Dette er en forutsetning for

 • Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn

  Samfunnssikkerhet

  09.12.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv. I meldingen omtales åtte sentrale områder av stor betydning for samfunnssikkerheten, som regjeringen vil

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Fagskoleutdanning

  02.12.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil

 • Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  04.11.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold.

 • Meld. St. 7 (2016–2017) - Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold

  28.10.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2016, for bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av alderspensjon og for utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

 • Meld. St. 6 (2016–2017) - Verdier i vekst

  Konkurransedyktig skog- og trenæring

  14.10.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige

 • Meld. St. 5 (2016–2017) - Nordisk samarbeid

  14.10.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges fram årlig, vanligvis i forkant av Nordisk Råds sesjon. Meldingen omhandler hele bredden i det nordiske samarbeidet i 2016 og planene for 2017. Både arbeidet i Nordisk ministerråd og det

 • Meld. St. 4 (2016–2017) - Sametingets virksomhet 2015

  14.10.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sametingets årsmelding for 2015 ble vedtatt av Sametingets plenum 3. mars 2016. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til

 • Meld. St. 3 (2016–2017) - Statsrekneskapen 2016

  28.04.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for

 • Meld. St. 2 (2016–2017) - Revidert nasjonalbudsjett 2017

  11.05.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 1 (2016–2017) - Nasjonalbudsjettet 2017

  06.10.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 40 (2015–2016) - Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

  30.09.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler samordning på overordnet nivå og tverrsektorielle utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet favner langt utover vegmyndighetenes ansvarsområder, og et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer blir

 • Meld. St. 39 (2015–2016) - Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  30.09.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  I meldingen legger regjeringen frem en vurdering av norsk tilslutning til individklageordningene under FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om barnets rettigheter, og konvensjonen om rettighetene til

 • Meld. St. 38 (2015–2016) - Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

  12.08.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Formålet med denne årlige meldingen er å holde Stortinget og allmenheten orientert om norsk politikk og prioriteringer i FN og arbeidet i FNs generalforsamling. Meldingen er oppsummerende og omhandler FNs 70. generalforsamling høsten 2015.

 • Meld. St. 37 (2015–2016) - Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015

  17.06.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for føregåande år sendes kvart år til Stortinget i form av ei melding. Meldinga inneheld ei beskriving av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn som er gjennomført i året som har gått. KMD gir i

 • Meld. St. 36 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  10.06.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2015, og er den tjueførste meldingen som legges

 • Meld. St. 35 (2015–2016) - På rett kurs

  Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning

  03.06.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i norske farvann, og er en oppdatering av St. meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Meldingen gir en beskrivelse av

 • Meld. St. 34 (2015–2016) - Verdier i pasientens helsetjeneste

  Melding om prioritering

  03.06.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et viktig perspektiv i meldingen er å

 • Meld. St. 33 (2015–2016) - NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet

  20.05.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldingen «NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet» drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Drøftingen tar utgangspunkt i gjennomgangen av arbeids- og velferdsforvaltningen som ekspertgruppen ledet av