Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

 • Meld. St. 33 (2020–2021) - Regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

  04.06.2021 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2021, og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold, minste pensjonsnivå og lavinntekt blant alderspensjonistene.

 • Meld. St. 32 (2020–2021) - Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

  04.06.2021 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen legger i denne meldingen fram en helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv. Meldingen beskriver årsaker til at folk faller utenfor, og relevante tiltak for å motvirke dette.

 • Meld. St. 31 (2020–2021) - Finansmarkedsmeldingen 2021

  23.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over

 • Meld. St. 30 (2020–2021) - Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  23.04.2021 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2020.

 • Meld. St. 29 (2020–2021) - Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

  09.04.2021 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Havnasjonen Noreg har interesse av å halde ved lag og vidareutvikle rolla som ein ansvarleg forvaltar av havet. Tiltak for bevaring, berekraftig bruk og kunnskapsoppbygging er sentrale komponentar i ei heilskapleg havforvaltning. Marine verneområde

 • Meld. St. 28 (2020–2021) - Vår felles digitale grunnmur

  Mobil-, bredbånds- og internettjenester

  09.04.2021 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Digitaliseringen preger samfunnsutviklingen i stadig større grad, og utviklingen skjer raskt. Avhengigheten av mobil-, bredbånds- og internettjenester øker i alle samfunnssektorer. I denne meldingen presenteres regjeringens politikk på området for

 • Meld. St. 27 (2020–2021) - Nordisk samarbeid

  09.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Meldingen omtaler det nordiske samarbeidet i 2020, med vekt på arbeidet med å gjennomføre Nordisk ministerråds visjon 2030 og de tilhørende tre strategiske prioriteringene «et grønt Norden», «et konkurransedyktig Norden» og «et sosialt bærekraftig

 • Meld. St. 26 (2020–2021) - Noregs fiskeriavtalar for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020

  09.04.2021 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2021 og fisket etter avtalane i 2019 og 2020. Ho gjev ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket, internasjonale

 • Meld. St. 25 (2020–2021) - Likeverdsreformen

  Et samfunn med bruk for alle

  26.03.2021 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  For å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester, legger regjeringen frem en ny reform. Likeverdsreformen skal bidra til et samfunn som stiller opp og hvor det er bruk for alle. Målet med

 • Meld. St. 24 (2020–2021) - Statens pensjonsfond 2021

  09.04.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet

 • Meld. St. 23 (2020–2021) - Musea i samfunnet

  Tillit, ting og tid

  26.03.2021 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

  Meldinga viser den overordna politiske retninga for museumspolitikken fram mot 2050 og formulerer dei sentrale områda for vidare utvikling av museumssektoren.  Meldinga inneheld ei vurdering av museumsreforma som sektoren har vore gjennom dei siste

 • Meld. St. 22 (2020–2021) - Data som ressurs

  Datadrevet økonomi og innovasjon

  26.03.2021 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Formålet med meldingen er å legge fram regjeringens politikk for verdiskaping med data som ressurs. Framveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst. Regjeringen vil at Norge skal utnytte mulighetene som ligger i

 • Meld. St. 21 (2020–2021) - Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

  26.03.2021 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030. Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden inneholder tiltak for at flere ungdom og voksne skal bestå med studie- eller yrkeskompetanse og

 • Meld. St. 20 (2020–2021) - Nasjonal transportplan 2022–2033

  19.03.2021 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

 • Meld. St. 19 (2020–2021) - Styring av statlige universiteter og høyskoler

  19.03.2021 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Universiteter og høyskoler har gjennom sitt arbeid med høyere utdanning, forskning, formidling og innovasjon en avgjørende samfunnsrolle. Styringen skal ivareta sentrale samfunnsinteresser i møte med regionale kunnskapsbehov, nasjonale utfordringer

 • Meld. St. 18 (2020–2021) - Oppleve, skape, dele

  Kunst og kultur for, med og av barn og unge

  19.03.2021 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

  Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og ungdomskulturfeltet som eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst

 • Meld. St. 17 (2020–2021) - Samarbeid for sikkerhet

  Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar

  12.03.2021 Melding til Stortinget Forsvarsdepartementet

  Regjeringen legger frem Meld. St. 17 (2020-2021)  Samarbeid for sikkerhet - Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologiske og fremtidsrettet forsvar. Strategiens mål er å videreføre og styrke en internasjonalt konkurransedyktig norsk

 • Meld. St. 16 (2020–2021) - Utdanning for omstilling

  Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

  12.03.2021 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Hovedformålet med meldingen er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. Kandidatene skal gjøres i stand til å delta i - og selv bidra til å utvikle - fremtidens arbeidsliv. Gjennom denne meldingen vil regjeringen legge til

 • Meld. St. 15 (2020–2021) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019–2020

  12.02.2021 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

  Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2019-2020. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra tidligere stortingssesjoner der rapporteringen ikke ble avsluttet i

 • Meld. St. 14 (2020–2021) - Perspektivmeldingen 2021

  12.02.2021 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

 • Side 4 av 55
 • Side 4 av 55