Meld. St. 10 (2021–2022)

Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren

Vi har over tid sett et alvorlig trusselbilde som har utviklet seg raskt i ytterligere negativ retning. Den alvorlige forverringen som har funnet sted ved Russlands invasjon av Ukraina, og det forhøyede spenningsnivået mellom Vesten og Russland, tilsier økt behov for tilstedeværelse av norske og allierte kapabiliteter i nord. Denne stortingsmeldingen beskriver status i gjennomføringen av inneværende langtidsplan og fremhever betydningen av kursjusteringer som reflekterer regjeringens prioriteringer på kort sikt og i arbeidet frem mot en kommende helhetlig langtidsplan for forsvarssektoren. Vi må legge vekt på å få det vi har til å virke for å ivareta skjerpede krav til beredskap og tilstedeværelse. Krigen i Ukraina har varige implikasjoner for europeisk sikkerhet. Dette må vi håndtere. Samtidig må vi fremover innrette og videreutvikle Forsvaret som et verktøy for å opprettholde tilstrekkelig norsk handlefrihet, kontroll og forutsigbarhet i våre nærområder. Vi må styrke forsvarsevnen på kort sikt, og vi vil utvikle og styrke Forsvaret videre i det lengre perspektiv. Vi har nedsatt en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Sammen med fagmilitære vurderinger fra forsvarssjefen og forskningsbasert kunnskap vil dette danne viktige grunnlag for arbeidet med neste langtidsplan.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget