Regjeringen varsler om utfordringer i gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Status for Forsvaret er ikke der den burde være. Nytt materiell kommer senere enn planlagt, byggeprosjekter blir dyrere og vi har utfordringer med å beholde og rekruttere riktig kompetanse. Dette er bekymringsfullt i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i etter invasjonen av Ukraina, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen har i dag oversendt Stortingsmelding 10 «Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren» til Stortinget. Meldingen beskriver status i gjennomføringen av inneværende langtidsplan, endringer i sikkerhetssituasjonen og hvilke konsekvenser dette vil ha for regjeringens prioriteringer på kort og lang sikt. Regjeringen vil styrke forsvarssektoren med 3 milliarder kroner i 2022 og vil også framover prioritere nasjonal forsvarsevne.

– Den russiske invasjonen av Ukraina har store konsekvenser for norsk sikkerhet. Russland har betydelige sikkerhetsinteresser i nord. Det påvirker Norge og NATO. Framover vil det kreve mer av Norge å opprettholde innflytelse i våre nærområder, sier Enoksen.

Regjeringen peker på at evnen til alliert mottak ikke er godt nok ivaretatt i dagens planer.

- Regjeringen vil se på hvordan vi kan styrke vår nasjonale evne til mottak i nord gjennom å styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya og andre relevante lokasjoner i Luftforsvaret. Vi vil nå raskt utrede hva omfanget av dette blir, sier Enoksen.

Regjeringen vil også vurdere hvordan Norge kan styrke nasjonale kapabiliteter som droner, satellittbaserte tjenester og annet sivil-militært samarbeid og vurdere egnede lokasjoner for dette, herunder Andøya.  

Regjeringens gjennomgang viser forsinkelser og kostnadsoverskridelser på flere prosjekter, blant annet:

  • Nye ubåter er forsinket. Det gir økte driftsutgifter og lavere tilgjengelighet enn planlagt.
  • Utbyggingen på Evenes og Ørlandet blir dyrere enn planlagt.
  • Problemene med NH90-helikoptrene er ikke løst. Det gir utfordringer for fregattene og kystvakten.
  • Nye kampfly og nye overvåkingsfly vil styrke forsvaret på sikt, men overgangen utfordrer operativ evne.
  • Vedlikeholdsetterslep på bygg og anlegg er betydelig.

– Tilstanden i Forsvaret er ikke der jeg vurderer at den bør være. Jeg er opptatt av å spille med åpne kort og gi Stortinget en oppdatert status. Jeg vil nå raskt sette i verk en gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendige, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Regjeringen vil komme tilbake til tiltak for 2023 når budsjettet for neste år legges fram til høsten. Forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonens arbeid vil sammen med fagmilitære råd bidra til grunnlag for den kommende langtidsplanen og den langsiktige utviklingen av forsvarssektoren.