Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 81-100 av 1036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 29 (2018–2019) - Opplysningsvesenets fond

  21.06.2019 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Opplysningsvesenets fond ble dannet i 1821 av "det gods som er benefisert geistligheten", som det heter i Grunnloven § 116. Som eier av en rekke prestegårder, er fondet fortsatt blant landets største grunneiere. Eiendomsretten til fondet har vært

 • Meld. St. 28 (2018–2019) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

  14.06.2019 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsrapportene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har

 • Meld. St. 27 (2018–2019) - Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  14.06.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt

 • Meld. St. 26 (2018–2019) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  07.06.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2018, og er den tjueandre meldingen som legges

 • Meld. St. 25 (2018–2019) - Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

  07.06.2019 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt

 • Meld. St. 24 (2018–2019) - Finansmarkedsmeldingen 2019

  26.04.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over

 • Meld. St. 23 (2018–2019) - Nordisk samarbeid

  10.04.2019 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges fram årlig. Denne meldingen omhandler de viktigste utviklingstrekkene ved det nordiske samarbeidet i 2018 og 2019. Det første kapittelet beskriver en rekke tiltak som er iverksatt de siste

 • Meld. St. 22 (2018–2019) - Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser

  10.04.2019 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Offentlig sektor bruker over 500 milliarder kroner hvert år på innkjøp. Dette er fellesskapets midler som oppdragsgiverne skal utnytte på best mulig måte for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Det er et stort potensial for å effektivisere offentlige

 • Meld. St. 21 (2018–2019) - Nytt regjeringskvartal

  10.04.2019 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Stortingsmeldingen omhandler arbeidet med nytt regjeringskvartal fram til våren 2019, beskriver tidligere planleggingsfaser og gjør rede for vurderinger og beslutninger særlig knyttet til regjeringskvartalets funksjonalitet og arbeidsplassutforming,

 • Meld. St. 20 (2018–2019) - Statens pensjonsfond 2019

  05.04.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2018. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet

 • Meld. St. 19 (2018–2019) - Folkehelsemeldinga

  Gode liv i eit trygt samfunn

  05.04.2019 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Folkehelsemeldinga presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, og noko av formålet med denne meldinga er å samle og gjere greie for arbeidet i

 • Meld. St. 18 (2018–2019) - Helsenæringen

  Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

  05.04.2019 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  For første gang legges det fram en stortingsmelding om helsenæringen. Med den ønsker Regjeringen å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi, flere lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste.

 • Meld. St. 17 (2018–2019) - Mangfald og armlengds avstand

  Mediepolitikk for ei ny tid

  29.03.2019 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Meldinga drøftar bruken av økonomiske verkemiddel for å realisere regjeringa sine mål for mediepolitikken. I meldinga legg regjeringa mellom anna fram ein ny finanseringsmodell for NRK. Meldinga drøftar òg kva for mål som bør liggje til grunn for

 • Meld. St. 16 (2018–2019) - Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  29.03.2019 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2018.

 • Meld. St. 15 (2018–2019) - Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018

  15.03.2019 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018. Ho gjev ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket, internasjonale

 • Meld. St. 14 (2018–2019) - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

  08.03.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem en vurdering av energiaksjene i Statens pensjonsfond utland.

 • Meld. St. 13 (2018–2019) - Muligheter for alle

  Fordeling og sosial bærekraft

  01.03.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger med dette frem en melding om fordeling og sosial bærekraft i det norske samfunn. Meldingen tar opp ulikhet og lavinntekt i Norge i et internasjonalt perspektiv. Den omtaler arbeidsmarkedets og trygdeordningenes betydning

 • Meld. St. 12 (2018–2019) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018

  15.02.2019 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

  Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra stortingssesjonen 2016-2017 hvor rapporteringen ikke er avsluttet.

 • Meld. St. 11 (2018–2019) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

  14.12.2018 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2018 fram den femte årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Som

 • Meld. St. 10 (2018–2019) - Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

  Den statlege frivilligheitspolitikken

  07.12.2018 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita - det gjer frivilligheita sjølv. Denne meldinga omfattar statens frivilligheitspolitikk som skal støtte