Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 101-120 av 1038 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 11 (2018–2019) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2017

  14.12.2018 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2018 fram den femte årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Som

 • Meld. St. 10 (2018–2019) - Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

  Den statlege frivilligheitspolitikken

  07.12.2018 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

  Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita - det gjer frivilligheita sjølv. Denne meldinga omfattar statens frivilligheitspolitikk som skal støtte

 • Meld. St. 9 (2018–2019) - Handelsnæringen – når kunden alltid har nett

  30.11.2018 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Handelsnæringen er av stor betydning for norsk økonomi, sysselsetting og verdiskaping. Næringen gjennomgår store endringer, blant annet på grunn av økt digitalisering og netthandel. Endringene griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende

 • Meld. St. 8 (2018–2019) - Kulturens kraft

  Kulturpolitikk for framtida

  23.11.2018 Melding til Stortinget Kultur- og likestillingsdepartementet

  Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål. Måla skal vise at kulturpolitikken er ei nasjonal satsing, der verkemiddel og tiltak både

 • Meld. St. 7 (2018–2019) - Om ny sentralbanklov

  19.10.2018 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem regjeringens syn på hvordan Norges Bank og den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres. Også andre viktige spørsmål for sentralbankvirksomheten omtales,

 • Meld. St. 6 (2018–2019) - Oppgaver til nye regioner

  19.10.2018 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

 • Meld. St. 5 (2018–2019) - Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold

  12.10.2018 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2018 og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

 • Meld. St. 4 (2018–2019) - Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

  08.10.2018 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen, med digitalisering

 • Meld. St. 3 (2018–2019) - Statsrekneskapen 2018

  26.04.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for

 • Meld. St. 2 (2018–2019) - Revidert nasjonalbudsjett 2019

  14.05.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 1 (2018–2019) - Nasjonalbudsjettet 2019

  08.10.2018 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 19 (2017–2018) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  22.06.2018 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2017, og er den tjueandre meldingen som legges

 • Meld. St. 18 (2017–2018) - Sametingets virksomhet 2017

  22.06.2018 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sametingets årsmelding 2017 ble vedtatt av Sametingets plenum 8. mars 2018. I denne meldingen til Stortinget kommenterer regjeringen utvalgte saker fra årsmeldingen.

 • Meld. St. 17 (2017–2018) - Partnerland i utviklingspolitikken

  15.06.2018 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen redegjør for partnerlandskonseptet i utviklingspolitikken, slik det er beskrevet i Meld. St. 24 (2016-2017) Felles ansvar for felles fremtid. Formålet med konseptet er å konsentrere innsatsen om færre land. Regjeringen vil at Norges

 • Meld. St. 16 (2017–2018) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017

  22.06.2018 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Årsmeldingene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen for 2017 inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året

 • Meld. St. 15 (2017–2018) - Leve hele livet

  En kvalitetsreform for eldre

  04.05.2018 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens

 • Meld. St. 14 (2017–2018) - Finansmarkedsmeldingen 2018

  27.04.2018 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over

 • Meld. St. 13 (2017–2018) - Statens pensjonsfond 2018

  10.04.2018 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2017. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet

 • Meld. St. 12 (2017–2018) - Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

  06.04.2018 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meldingen omhandler status, utviklingstrekk og regjeringens vurderinger når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

 • Meld. St. 11 (2017–2018) - Nordisk samarbeid

  06.04.2018 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet har vanlegvis vert lagt fram årleg. For å beskrive den norske formannskapsperioden i Nordisk ministerråd under eitt, vart det vedteke å utsette fremje av meldinga frå haustsesjonen 2017 til