Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 121-140 av 999 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

  27.01.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne

 • Meld. St. 15 (2016–2017) - Eit moderne og framtidsretta NRK

  Finansiering og innhaldsplikter

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for

 • Meld. St. 14 (2016–2017) - Kommersiell allmennkringkasting

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette. Departementet konkluderer med at det er usikkert om dei

 • Meld. St. 13 (2016–2017) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

  16.12.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2016 frem den tredje årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, jf

 • Meld. St. 12 (2016–2017) - Alt å vinne

  Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besvart

 • Meld. St. 11 (2016–2017) - Endring og utvikling

  En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

  09.12.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Dette er en forutsetning for

 • Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn

  Samfunnssikkerhet

  09.12.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Fagskoleutdanning

  02.12.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil

 • Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  04.11.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold.

 • Meld. St. 7 (2016–2017) - Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold

  28.10.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2016, for bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av alderspensjon og for utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

 • Meld. St. 6 (2016–2017) - Verdier i vekst

  Konkurransedyktig skog- og trenæring

  14.10.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige

 • Meld. St. 5 (2016–2017) - Nordisk samarbeid

  14.10.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges fram årlig, vanligvis i forkant av Nordisk Råds sesjon. Meldingen omhandler hele bredden i det nordiske samarbeidet i 2016 og planene for 2017. Både arbeidet i Nordisk ministerråd og det

 • Meld. St. 4 (2016–2017) - Sametingets virksomhet 2015

  14.10.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sametingets årsmelding for 2015 ble vedtatt av Sametingets plenum 3. mars 2016. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til

 • Meld. St. 3 (2016–2017) - Statsrekneskapen 2016

  28.04.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for

 • Meld. St. 2 (2016–2017) - Revidert nasjonalbudsjett 2017

  11.05.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 1 (2016–2017) - Nasjonalbudsjettet 2017

  06.10.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 40 (2015–2016) - Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering

  30.09.2016 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen omhandler samordning på overordnet nivå og tverrsektorielle utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet favner langt utover vegmyndighetenes ansvarsområder, og et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer blir

 • Meld. St. 39 (2015–2016) - Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  30.09.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  I meldingen legger regjeringen frem en vurdering av norsk tilslutning til individklageordningene under FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, konvensjonen om barnets rettigheter, og konvensjonen om rettighetene til

 • Meld. St. 38 (2015–2016) - Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

  12.08.2016 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Formålet med denne årlige meldingen er å holde Stortinget og allmenheten orientert om norsk politikk og prioriteringer i FN og arbeidet i FNs generalforsamling. Meldingen er oppsummerende og omhandler FNs 70. generalforsamling høsten 2015.

 • Meld. St. 37 (2015–2016) - Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015

  17.06.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for føregåande år sendes kvart år til Stortinget i form av ei melding. Meldinga inneheld ei beskriving av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn som er gjennomført i året som har gått. KMD gir i