Meld. St. 18 (2019–2020)

Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no