Meld. St. 9 (2019–2020)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Regjeringen Solberg la høsten 2019 fram den sjette årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken. Ved å legge fram årlige meldinger kan utviklingen følges regelmessig og over tid. Som de tidligere meldingene, beskriver også denne status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter for 2018 fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helseatlas samt nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Gjennomgående utfordringer som er avdekket også i denne meldingen og som krever innsats på alle nivå, er ivaretakelse av pasientperspektivet, ledelse, system og kultur for bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Regjeringen vil understøtte det konkrete kvalitetsforbedringsarbeidet og har i meldingen fastsatt følgende mål: Pasientens helsetjeneste, åpenhet, læring og forbedring og målrettet og samordnet innsats for kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen omtaler følgende verktøy som må brukes i arbeidet med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og reduksjon av uønsket variasjon: Etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og oppfølging av Nasjonal handlingsplan for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget