Meld. St. 5 (2019–2020)

Levende lokalsamfunn for fremtiden — Distriktsmeldingen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger fram en melding om framtidens distriktspolitikk. Meldingen legger vekt på at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser. Meldingen viser at gjennom å satse på arbeids-, nærings- og skattepolitikken fører regjeringen en politikk som gir folk en jobb å gå til, og som gjør at bedriftene kan vokse og skape framtidens jobber. Samferdsel, kompetanse og helse er også sentrale temaer som tas opp i meldingen, samt kommune- og regionreform.  Regjeringen er opptatt av å videreutvikle effektive og moderne statlige tjenester, som nyttiggjør seg teknologiske muligheter og sørger for at befolkningen har tilgang til grunnleggende og likeverdige tjenester i hele landet. Meldingen oppsummerer også regjeringens politikk for lokalisering av statlige arbeidsplasser over hele landet.  

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget