Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 141-160 av 1028 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 25 (2016–2017) - Humaniora i Norge

  31.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Den drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings-

 • Meld. St. 24 (2016–2017) - Felles ansvar for felles fremtid

  Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

  05.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftsmål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling. Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av partnerskap med privat

 • Meld. St. 23 (2016–2017) - Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  31.03.2017 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

 • Meld. St. 22 (2016–2017) - Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

  24.03.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Stortingsmeldingen tydeliggjør hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Meldingen vektlegger tre prioriterte innsatsområder for Norge: bærekraftig bruk og verdiskaping,

 • Meld. St. 21 (2016–2017) - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

  24.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst.

 • Meld. St. 20 (2016–2017) - Pliktsystemet for torsketrålere

  17.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forenklingstiltak knyttet til vilkår som påligger enktelte torsketrålere i tilknytning til fiskeforedlingsindustrien. Regjeringen foreslår å oppheve vilkårene, og at næringen kompenserer for fordelen som oppnås.

 • Meld. St. 19 (2016–2017) - Opplev Norge – unikt og eventyrlig

  17.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk for en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Med utgangspunkt i den siste tids utvikling i reiselivet skisserer meldingen de muligheter og utfordringer som næringen står overfor og redegjør for hvordan

 • Meld. St. 18 (2016–2017) - Berekraftige byar og sterke distrikt

  17.02.2017 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg med dette fram ei melding til Stortinget om politikk for utvikling i byar og distrikt. Det er ei overordna stortingsmelding som gjev eit samansett og kunnskapsbasert bilete av korleis utfordringar og moglegheiter varierer rundt om i

 • Meld. St. 17 (2016–2017) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016

  10.02.2017 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

  Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra stortingssesjonen 2014-2015 hvor oppfølgingen ikke er avsluttet.

 • Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

  27.01.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne

 • Meld. St. 15 (2016–2017) - Eit moderne og framtidsretta NRK

  Finansiering og innhaldsplikter

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for

 • Meld. St. 14 (2016–2017) - Kommersiell allmennkringkasting

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette. Departementet konkluderer med at det er usikkert om dei

 • Meld. St. 13 (2016–2017) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

  16.12.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2016 frem den tredje årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, jf

 • Meld. St. 12 (2016–2017) - Alt å vinne

  Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk på pengespillfeltet. På bakgrunn av de siste årenes utvikling i pengespillmarkedet, har regjeringen sett behov for en ny helhetlig gjennomgang av pengespillpolitikken. Det sentrale spørsmålet som søkes besvart

 • Meld. St. 11 (2016–2017) - Endring og utvikling

  En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

  09.12.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden: En effektiv næring som leverer det forbrukerne etterspør og som tar inn over seg et stadig mer krevende internasjonalt marked. Dette er en forutsetning for

 • Meld. St. 10 (2016–2017) - Risiko i et trygt samfunn

  Samfunnssikkerhet

  09.12.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

 • Meld. St. 9 (2016–2017) - Fagfolk for fremtiden

  Fagskoleutdanning

  02.12.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. Tiltakene som foreslås i meldingen vil

 • Meld. St. 8 (2016–2017) - Pelsdyrnæringen

  04.11.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen gjennomgår pelsdyrnæringen blant annet på grunnlag av rapporten NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og følger opp anmodningsvedtak fra Stortinget om å vurdere forbud mot norsk pelsdyrhold.

 • Meld. St. 7 (2016–2017) - Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold

  28.10.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner i 2016, for bakgrunnen for gjeldende regler for regulering av alderspensjon og for utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold.

 • Meld. St. 6 (2016–2017) - Verdier i vekst

  Konkurransedyktig skog- og trenæring

  14.10.2016 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldingen omtaler regjeringens politikk for skog- og trenæringen. Den har et verdikjedeperspektiv, og bygger på hovedtrekkene i skogpolitikken og de skogpolitiske virkemidlene, slik de framgår av tidligere meldinger til Stortinget og de årlige