Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 141-160 av 1035 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 32 (2016–2017) - Reindrift

  Lang tradisjon – unike muligheter

  05.04.2017 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at

 • Meld. St. 31 (2016–2017) - Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker

  31.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen omhandler regjeringens oppfølging av åtte anmodningsvedtak fra Stortinget om ulike fiskeri- og havbrukspolitiske tema. Meldingen vil gi Stortinget en god mulighet til å behandle temaene i sin fulle bredde der dette er relevant.

 • Meld. St. 30 (2016–2017) - Verksemda til Avinor AS

  05.04.2017 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Avinor er eit aksjeselskap der staten ved Samferdselsdepartementet eig alle aksjane. Formålet og samfunnsoppdraget til Avinor er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for den sivile luftfarten og flysikringstenester for den

 • Meld. St. 29 (2016–2017) - Perspektivmeldingen 2017

  31.03.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Perspektivmeldingen 2017 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

 • Meld. St. 28 (2016–2017) - Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

  31.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Meld. St. 27 (2016–2017) - Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

  31.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Globalisering, klimautfordringer, aldrende befolkning og forventet lavere etterspørsel i petroleumsnæringen på sikt kombinert med den teknologiske utviklingen endrer norsk industri. Det tas

 • Meld. St. 26 (2016–2017) - Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

  31.03.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, herunder valg av aksjeandel i SPU. Den gjør også rede

 • Meld. St. 25 (2016–2017) - Humaniora i Norge

  31.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Den drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings-

 • Meld. St. 24 (2016–2017) - Felles ansvar for felles fremtid

  Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

  05.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftsmål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling. Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av partnerskap med privat

 • Meld. St. 23 (2016–2017) - Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  31.03.2017 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

 • Meld. St. 22 (2016–2017) - Hav i utenriks- og utviklingspolitikken

  24.03.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Stortingsmeldingen tydeliggjør hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Meldingen vektlegger tre prioriterte innsatsområder for Norge: bærekraftig bruk og verdiskaping,

 • Meld. St. 21 (2016–2017) - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

  24.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst.

 • Meld. St. 20 (2016–2017) - Pliktsystemet for torsketrålere

  17.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  I meldingen fremmer regjeringen forenklingstiltak knyttet til vilkår som påligger enktelte torsketrålere i tilknytning til fiskeforedlingsindustrien. Regjeringen foreslår å oppheve vilkårene, og at næringen kompenserer for fordelen som oppnås.

 • Meld. St. 19 (2016–2017) - Opplev Norge – unikt og eventyrlig

  17.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk for en bærekraftig og lønnsom reiselivsnæring. Med utgangspunkt i den siste tids utvikling i reiselivet skisserer meldingen de muligheter og utfordringer som næringen står overfor og redegjør for hvordan

 • Meld. St. 18 (2016–2017) - Berekraftige byar og sterke distrikt

  17.02.2017 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg med dette fram ei melding til Stortinget om politikk for utvikling i byar og distrikt. Det er ei overordna stortingsmelding som gjev eit samansett og kunnskapsbasert bilete av korleis utfordringar og moglegheiter varierer rundt om i

 • Meld. St. 17 (2016–2017) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016

  10.02.2017 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

  Meldingen inneholder omtaler av regjeringens oppfølging av Stortingets anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016. Meldingen omfatter også omtaler av vedtak fra stortingssesjonen 2014-2015 hvor oppfølgingen ikke er avsluttet.

 • Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

  27.01.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne

 • Meld. St. 15 (2016–2017) - Eit moderne og framtidsretta NRK

  Finansiering og innhaldsplikter

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  I meldinga fremmar regjeringa forslag til framtidig finansiering av NRK. I meldinga leggjast det óg fram ny NRK-plakat, og regjeringa vurderer blant anna modellen med det statlege eigarskapet i NRK og fastsetjing av eit fireårig styingssignal for

 • Meld. St. 14 (2016–2017) - Kommersiell allmennkringkasting

  16.12.2016 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  I meldinga vurderer Kulturdepartementet om det er behov for statlege verkemiddel for å sikre kommersiell allmennkringkasting, og kva for tiltak som eventuelt eigner seg for dette. Departementet konkluderer med at det er usikkert om dei

 • Meld. St. 13 (2016–2017) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2015

  16.12.2016 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2016 frem den tredje årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, jf