Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 141-160 av 1046 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 43 (2016–2017) - Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016

  21.06.2017 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for føregåande år sendes kvart år til Stortinget i form av ei melding. Meldinga inneheld ei beskriving av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn som er gjennomført i året som har gått. KMD gir i

 • Meld. St. 42 (2016–2017) - Sametingets virksomhet 2016

  21.06.2017 Melding til Stortinget Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sametingets årsmelding for 2016 ble vedtatt av Sametingets plenum 9. mars 2017. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til

 • Meld. St. 41 (2016–2017) - Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

  16.06.2017 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens strategi for oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030. Meldingen beskriver at regjeringen arbeider for å oppfylle Parisforpliktelsen sammen med EU. Gjennom et slikt samarbeid vil 2030-målet for ikke-kvotepliktige

 • Meld. St. 40 (2016–2017) - Eksport av norske velferdsytelser

  16.06.2017 Melding til Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Meldingen redegjør for det som omtales som eksport av velferdsytelser, det vil si utbetaling av trygdeytelser og utdanningsstøtte til personer som oppholder seg i utlandet. De nasjonale og internasjonale regelverkene på disse områdene presenteres.

 • Meld. St. 39 (2016–2017) - Evaluering av bioteknologiloven

  16.06.2017 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Meldingen løfter frem og drøfter ulike problemstillinger innen bioteknologi. I meldingen presenterer regjeringen flere forslag til hvordan bioteknologifeltet bør reguleres fremover.

 • Meld. St. 38 (2016–2017) - IKT-sikkerhet

  Et felles ansvar

  09.06.2017 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk. Det gis en oversikt over status på oppfølgingen av anbefalinger i NOU 2015: 13 Digital sårbarhet - sikkert samfunn. I tillegg vektlegges utvalgte områder som regjeringen mener er av særlig

 • Meld. St. 37 (2016–2017) - Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere

  02.06.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Meld. St. 36 (2016–2017) - Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  21.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Regjeringen vil videreføre de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk, styrke europeisk samarbeid og øke innsatsen i Europas sørlige nabolag.

 • Meld. St. 35 (2016–2017) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

  05.04.2017 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meldingen redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. I meldingen gis en særlig gjennomgang av marin forsøpling og mikroplast, og tiltak for å motvirke dette.

 • Meld. St. 34 (2016–2017) - Finansmarkedsmeldingen 2016–2017

  05.04.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for utviklingen i forbrukslånsmarkedet, utsiktene for finansiell stabilitet og for regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank,

 • Meld. St. 33 (2016–2017) - Nasjonal transportplan 2018–2029

  05.04.2017 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Nasjonal transportplan 2018-2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til

 • Meld. St. 32 (2016–2017) - Reindrift

  Lang tradisjon – unike muligheter

  05.04.2017 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at

 • Meld. St. 31 (2016–2017) - Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker

  31.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen omhandler regjeringens oppfølging av åtte anmodningsvedtak fra Stortinget om ulike fiskeri- og havbrukspolitiske tema. Meldingen vil gi Stortinget en god mulighet til å behandle temaene i sin fulle bredde der dette er relevant.

 • Meld. St. 30 (2016–2017) - Verksemda til Avinor AS

  05.04.2017 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Avinor er eit aksjeselskap der staten ved Samferdselsdepartementet eig alle aksjane. Formålet og samfunnsoppdraget til Avinor er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for den sivile luftfarten og flysikringstenester for den

 • Meld. St. 29 (2016–2017) - Perspektivmeldingen 2017

  31.03.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Perspektivmeldingen 2017 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

 • Meld. St. 28 (2016–2017) - Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016

  31.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Meld. St. 27 (2016–2017) - Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

  31.03.2017 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens politikk for industrien. Globalisering, klimautfordringer, aldrende befolkning og forventet lavere etterspørsel i petroleumsnæringen på sikt kombinert med den teknologiske utviklingen endrer norsk industri. Det tas

 • Meld. St. 26 (2016–2017) - Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

  31.03.2017 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, herunder valg av aksjeandel i SPU. Den gjør også rede

 • Meld. St. 25 (2016–2017) - Humaniora i Norge

  31.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Den drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings-

 • Meld. St. 24 (2016–2017) - Felles ansvar for felles fremtid

  Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

  05.04.2017 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftsmål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling. Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av partnerskap med privat