Meld. St. 28 (2018–2019)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

Årsrapportene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har gått, samt gir et blikk inn i fremtiden og utfordringer i tiden som kommer. I Kommunal- og moderniseringsdepartementets innledning i meldingen peker departementet på og kommenterer utvalgte temaer som har vært sentrale og påvirket personvernutviklingen i meldingsåret. Departementet omtaler innføringen av nytt personvernregelverk, gjenbruk av personopplysninger, personvern for barn og unge samt informasjonssikkerhet og avviksmeldinger.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no