Meld. St. 25 (2018–2019)

Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital

Gode forbrukarrettar er avgjerande for ein tillitsbasert marknadsøkonomi. Meldinga legg rammene for ein framtidsretta forbrukarpolitikk. Tiltak for å styrkje forbrukarane si stilling på område med særlege utfordringar blir omtalte. Det blir lagt vekt på rettane og personvernet til forbrukarane i den digitale økonomien.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no