Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 161-180 av 1003 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 20 (2015–2016) - Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015

  18.03.2016 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2016 og fisket etter dei tilsvarande avtalane for 2014 og 2015. Ho har vidare ei oversikt over status og vitskapleg rådgjeving for dei viktigaste bestandane vi deler med andre

 • Meld. St. 19 (2015–2016) - Tid for lek og læring

  Bedre innhold i barnehagen

  11.03.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den

 • Meld. St. 18 (2015–2016) - Friluftsliv

  Natur som kilde til helse og livskvalitet

  11.03.2016 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både motivering og rekruttering til

 • Meld. St. 17 (2015–2016) - Trygghet og omsorg

  Fosterhjem til barns beste

  04.03.2016 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget

 • Meld. St. 16 (2015–2016) - Fra utenforskap til ny sjanse

  Samordnet innsats for voksnes læring

  19.02.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. Målet for regjeringen er at den enkelte skal ha kompetanse som

 • Meld. St. 15 (2015–2016) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015

  05.02.2016 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

 • Meld. St. 14 (2015–2016) - Natur for livet

  Norsk handlingsplan for naturmangfold

  18.12.2015 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meldingen beskriver hvordan regjeringens politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Politikken vil bidra til å nå nasjonale og internasjonale mål på området. Meldingen beskriver hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke

 • Meld. St. 13 (2015–2016) - Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

  04.12.2015 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne meldingen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 61 LS (2014-2015) om nærpolitireformen - om å «legge frem en sak med forslag om nasjonal kriseledelse, og klargjøre roller og ansvar, samt

 • Meld. St. 12 (2015–2016) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

  27.11.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2015 frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Da Stortinget behandlet den første meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet våren 2015, gav en samlet komité tilslutning til at det

 • Meld. St. 11 (2015–2016) - Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

  20.11.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger med dette fram Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester,

 • Meld. St. 10 (2015–2016) - En konkurransekraftig sjømatindustri

  13.11.2015 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge. Regjeringen foreslår blant annet endringer i førstehåndsomsetningen av fisk, leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikt og reglene for

 • Meld. St. 9 (2015–2016) - Nasjonal forsvarsindustriell strategi

  30.10.2015 Melding til Stortinget Forsvarsdepartementet

  Meldingen omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Den beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk

 • Meld. St. 8 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  30.10.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2014, og er den tjuende meldingen som legges frem

 • Meld. St. 7 (2015–2016) - Likestilling i praksis

  Like muligheter for kvinner og menn

  09.10.2015 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Meldingen omhandler likestilling mellom kvinner og menn. Regjeringen ønsker en likestillingspolitikk som fjerner hindringer for kvinner og menns valgfrihet. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter, og samfunnet skal legges til rette

 • Meld. St. 6 (2015–2016) - Nordisk samarbeid

  02.10.2015 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen til Stortinget om bredden i arbeidet i Nordisk ministerråd utarbeides årlig og omfatter også samarbeidet utenfor Ministerrådet, som det utenrikspolitiske- og forsvarspolitiske samarbeidet.  Danmark har formannskapet i 2015 og har lagt vekt

 • Meld. St. 5 (2015–2016) - Sametingets virksomhet 2014

  02.10.2015 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sametingets årsmelding for 2014 ble vedtatt av Sametingets plenum 5. mars 2015. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til

 • Meld. St. 4 (2015–2016) - Bedre skatt

  En skattereform for omstilling og vekst

  07.10.2015 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 3 (2015–2016) - Statsrekneskapen 2015

  29.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for

 • Meld. St. 2 (2015–2016) - Revidert nasjonalbudsjett 2016

  11.05.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 1 (2015–2016) - Nasjonalbudsjettet 2016

  07.10.2015 Melding til Stortinget Finansdepartementet