Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 161-180 av 992 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 9 (2015–2016) - Nasjonal forsvarsindustriell strategi

  30.10.2015 Melding til Stortinget Forsvarsdepartementet

  Meldingen omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Den beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk

 • Meld. St. 8 (2015–2016) - Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

  30.10.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Med denne meldingen til Stortinget legger Regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2014, og er den tjuende meldingen som legges frem

 • Meld. St. 7 (2015–2016) - Likestilling i praksis

  Like muligheter for kvinner og menn

  09.10.2015 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Meldingen omhandler likestilling mellom kvinner og menn. Regjeringen ønsker en likestillingspolitikk som fjerner hindringer for kvinner og menns valgfrihet. Kvinner og menn skal ha like muligheter og rettigheter, og samfunnet skal legges til rette

 • Meld. St. 6 (2015–2016) - Nordisk samarbeid

  02.10.2015 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen til Stortinget om bredden i arbeidet i Nordisk ministerråd utarbeides årlig og omfatter også samarbeidet utenfor Ministerrådet, som det utenrikspolitiske- og forsvarspolitiske samarbeidet.  Danmark har formannskapet i 2015 og har lagt vekt

 • Meld. St. 5 (2015–2016) - Sametingets virksomhet 2014

  02.10.2015 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Sametingets årsmelding for 2014 ble vedtatt av Sametingets plenum 5. mars 2015. I årsmeldingen redegjør Sametinget for sitt politiske arbeid, de oppgavene som Sametinget forvalter og ulike økonomiske og administrative utfordringer. I meldingen til

 • Meld. St. 4 (2015–2016) - Bedre skatt

  En skattereform for omstilling og vekst

  07.10.2015 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 3 (2015–2016) - Statsrekneskapen 2015

  29.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Årleg melding om statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Meldinga gjer greie for løyvingane i statsbudsjettet og for dei rekneskapsførte tala og syner mellom anna avvik mellom budsjett og rekneskap. Det er gjort greie for

 • Meld. St. 2 (2015–2016) - Revidert nasjonalbudsjett 2016

  11.05.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 1 (2015–2016) - Nasjonalbudsjettet 2016

  07.10.2015 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 38 (2014–2015) - Open og opplyst

  Allmennkringkasting og mediemangfald

  19.06.2015 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Stortingsmeldinga inneheld ein brei gjennomgang av allmennkringkastingspolitikken. Meldinga tek for seg alle sider av NRKs verksemd, bl.a. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og statens eigarstyring. Departementet legg fram ein ny og overordna

 • Meld. St. 37 (2014–2015) - Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken

  Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

  19.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Dette er den første stortingsmeldingen som ser flere globale sikkerhetsutfordringer, sikkerhet og utviklingspolitikk i sammenheng. Regjeringen har valgt å fokusere på fire områder: terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet, og

 • Meld. St. 36 (2014–2015) - Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

  19.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Formålet med denne årlige meldingen er å holde Stortinget og allmenheten orientert om norsk politikk og prioriteringer i FN og arbeidet i FNs generalforsamling. Meldingen er oppsummerende og omhandler FNs 69. generalforsamling høsten 2014.

 • Meld. St. 35 (2014–2015) - Sammen om jobben

  Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

  19.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland. Bistanden skal i større grad ha en katalytisk effekt ved å utløse andre former for kapital, og bidra til

 • Meld. St. 34 (2014–2015) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014

  12.06.2015 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen er en årlig oversendelse til Stortinget av Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for foregående år. Den inneholder en beskrivelse av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har gått, samt gir en oversikt og vurdering av

 • Meld. St. 33 (2014–2015) - Norske interesser og politikk for Bouvetøya

  12.06.2015 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen gir en beskrivelse av Bouvetøya og gir en bred fremstilling av ulike forhold når det gjelder rettslige rammebetingelser, forvaltning og aktivitet på øya og i havområdene rundt. Den legger føringer for norsk politikk i området i årene som

 • Meld. St. 32 (2014–2015) - Norske interesser og politikk i Antarktis

  12.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen omhandler norsk politikk og interesser innenfor Antarktistraktatsystemets virkeområde, herunder de norske bilandene Dronning Maud Land og Peter I Øy. Formålet med meldingen er å dokumentere norsk engasjement i Antarktis, øke bevisstheten

 • Meld. St. 31 (2014–2015) - Garden som ressurs – marknaden som mål

  Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

  05.06.2015 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert

 • Meld. St. 30 (2014–2015) - En framtidsrettet filmpolitikk

  29.05.2015 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en

 • Meld. St. 29 (2014–2015) - Globalisering og handel

  Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

  29.05.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

 • Meld. St. 28 (2014–2015) - Legemiddelmeldingen

  Riktig bruk – bedre helse

  22.05.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Legemiddelmeldingen - Riktig bruk - bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle