Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 181-200 av 1033 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 30 (2015–2016) - Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk

  11.05.2016 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Innvandrere som skal bo og leve i Norge, skal komme i jobb, bli skattebetalere, lære norsk og bli deltakende samfunnsborgere. Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk tar utgangspunkt i migrasjonsbildet

 • Meld. St. 29 (2015–2016) - Finansmarkedsmeldingen 2015

  22.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  I meldingen redegjøres det for en helhetlig næringspolitikk for finansmarkedene, regelverksutviklingen på finansmarkedsområdet og utsiktene for finansiell stabilitet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet,

 • Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse

  En fornyelse av Kunnskapsløftet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Et samfunn i endring krever også en skole som fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor å fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg vil den gi skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i

 • Meld. St. 27 (2015–2016) - Digital agenda for Norge

  IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

  15.04.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre

 • Meld. St. 26 (2015–2016) - Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  15.04.2016 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2015.

 • Meld. St. 25 (2015–2016) - Kraft til endring

  Energipolitikken mot 2030

  15.04.2016 Melding til Stortinget Olje- og energidepartementet

  Stortingsmeldingen gir en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.

 • Meld. St. 24 (2015–2016) - Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

  15.04.2016 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring,

 • Meld. St. 23 (2015–2016) - Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

  05.04.2016 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, med vekt på unotert eiendom og infrastruktur. Den gjør

 • Meld. St. 22 (2015–2016) - Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

  05.04.2016 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen omhandler regjeringens forslag til regionreform. Regjeringen foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Regjeringen ønsker en

 • Meld. St. 21 (2015–2016) - Ulv i norsk natur

  Bestandsmål for ulv og ulvesone

  18.03.2016 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Stortingsmeldingen omhandler forslag til bestandsmål for ulv og en nasjonalt fastsatt ulvesone i Norge. Bestandsmålet skal enten videreføres uendret eller fastsettes som et nytt bestandsmål på 5-8 familiegrupper av ulv i Norge inklusiv grenserevir.

 • Meld. St. 20 (2015–2016) - Noregs fiskeriavtalar for 2016 og fisket etter avtalane i 2014 og 2015

  18.03.2016 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2016 og fisket etter dei tilsvarande avtalane for 2014 og 2015. Ho har vidare ei oversikt over status og vitskapleg rådgjeving for dei viktigaste bestandane vi deler med andre

 • Meld. St. 19 (2015–2016) - Tid for lek og læring

  Bedre innhold i barnehagen

  11.03.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har klare ambisjoner om å utvikle innholdet i barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Foreldre skal føle seg trygge på at barna deres har det godt i barnehagen. Barnehagetilbudet skal fortsatt bygge på den

 • Meld. St. 18 (2015–2016) - Friluftsliv

  Natur som kilde til helse og livskvalitet

  11.03.2016 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både motivering og rekruttering til

 • Meld. St. 17 (2015–2016) - Trygghet og omsorg

  Fosterhjem til barns beste

  04.03.2016 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget

 • Meld. St. 16 (2015–2016) - Fra utenforskap til ny sjanse

  Samordnet innsats for voksnes læring

  19.02.2016 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. Målet for regjeringen er at den enkelte skal ha kompetanse som

 • Meld. St. 15 (2015–2016) - Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014–2015

  05.02.2016 Melding til Stortinget Statsministerens kontor

 • Meld. St. 14 (2015–2016) - Natur for livet

  Norsk handlingsplan for naturmangfold

  18.12.2015 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meldingen beskriver hvordan regjeringens politikk skal bidra til å ta vare på naturmangfoldet. Politikken vil bidra til å nå nasjonale og internasjonale mål på området. Meldingen beskriver hvilke utfordringer vi står overfor, og hvilke

 • Meld. St. 13 (2015–2016) - Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

  04.12.2015 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne meldingen er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i forbindelse med behandlingen av Prop. 61 LS (2014-2015) om nærpolitireformen - om å «legge frem en sak med forslag om nasjonal kriseledelse, og klargjøre roller og ansvar, samt

 • Meld. St. 12 (2015–2016) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2014

  27.11.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen Solberg la høsten 2015 frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Da Stortinget behandlet den første meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet våren 2015, gav en samlet komité tilslutning til at det

 • Meld. St. 11 (2015–2016) - Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)

  20.11.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger med dette fram Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Planen er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Nasjonal helse- og sykehusplan skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester,