Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 181-200 av 1003 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 38 (2014–2015) - Open og opplyst

  Allmennkringkasting og mediemangfald

  19.06.2015 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Stortingsmeldinga inneheld ein brei gjennomgang av allmennkringkastingspolitikken. Meldinga tek for seg alle sider av NRKs verksemd, bl.a. NRKs allmennkringkastingsoppdrag og statens eigarstyring. Departementet legg fram ein ny og overordna

 • Meld. St. 37 (2014–2015) - Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken

  Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

  19.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Dette er den første stortingsmeldingen som ser flere globale sikkerhetsutfordringer, sikkerhet og utviklingspolitikk i sammenheng. Regjeringen har valgt å fokusere på fire områder: terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet, og

 • Meld. St. 36 (2014–2015) - Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

  19.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Formålet med denne årlige meldingen er å holde Stortinget og allmenheten orientert om norsk politikk og prioriteringer i FN og arbeidet i FNs generalforsamling. Meldingen er oppsummerende og omhandler FNs 69. generalforsamling høsten 2014.

 • Meld. St. 35 (2014–2015) - Sammen om jobben

  Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

  19.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland. Bistanden skal i større grad ha en katalytisk effekt ved å utløse andre former for kapital, og bidra til

 • Meld. St. 34 (2014–2015) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014

  12.06.2015 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Meldingen er en årlig oversendelse til Stortinget av Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for foregående år. Den inneholder en beskrivelse av arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har gått, samt gir en oversikt og vurdering av

 • Meld. St. 33 (2014–2015) - Norske interesser og politikk for Bouvetøya

  12.06.2015 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

  Meldingen gir en beskrivelse av Bouvetøya og gir en bred fremstilling av ulike forhold når det gjelder rettslige rammebetingelser, forvaltning og aktivitet på øya og i havområdene rundt. Den legger føringer for norsk politikk i området i årene som

 • Meld. St. 32 (2014–2015) - Norske interesser og politikk i Antarktis

  12.06.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen omhandler norsk politikk og interesser innenfor Antarktistraktatsystemets virkeområde, herunder de norske bilandene Dronning Maud Land og Peter I Øy. Formålet med meldingen er å dokumentere norsk engasjement i Antarktis, øke bevisstheten

 • Meld. St. 31 (2014–2015) - Garden som ressurs – marknaden som mål

  Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

  05.06.2015 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert

 • Meld. St. 30 (2014–2015) - En framtidsrettet filmpolitikk

  29.05.2015 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en

 • Meld. St. 29 (2014–2015) - Globalisering og handel

  Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken

  29.05.2015 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Meldingen drøfter endringer i norsk og global økonomi og handelssamarbeid, og konsekvenser for norsk arbeid med å fremforhandle og benytte handelsavtaler for å fremme norske interesser.

 • Meld. St. 28 (2014–2015) - Legemiddelmeldingen

  Riktig bruk – bedre helse

  22.05.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Legemiddelmeldingen - Riktig bruk - bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle

 • Meld. St. 27 (2014-2015) - På rett spor

  Reform av jernbanesektoren

  12.05.2015 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

 • Meld. St. 26 (2014-2015) - Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

  07.05.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og

 • Meld. St. 25 (2014-2015) - På rett vei

  Reformer i veisektoren

  17.04.2015 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som

 • Meld. St. 24 (2014-2015) - Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet

  17.04.2015 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Regjeringen har besluttet at kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet i 2017 er oppfylt. Stortingsmeldingen inneholder kulturdepartementets konklusjon om hvilke kategorier av lokalradioer som skal ha anledning til å fortsette på FM

 • Meld. St. 23 (2014-2015) - Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

  17.04.2015 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2014.

 • Meld. St. 22 (2014-2015) - Finansmarknadsmeldinga 2014

  10.04.2015 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Meldinga gjev mellom anna eit oversyn over tilhøve i den norske finanssektoren og verksemda til Noregs Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet, Statens finansfond og Det internasjonale valutafondet (IMF). Meldinga inneheld også omtale av utviklinga

 • Meld. St. 21 (2014–2015) - Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

  10.04.2015 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • Meld. St. 20 (2014–2015) - Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten

  24.04.2015 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  Meld.St. 20 (2014-2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten redegjør for naturverdiene i iskantsonen og  det faglige grunnlaget for den oppdaterte beregningen av

 • Meld. St. 19 (2014-2015) - Folkehelsemeldingen

  Mestring og muligheter

  27.03.2015 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  I Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter