Meld. St. 11 (2017–2018)

Nordisk samarbeid

Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet har vanlegvis vert lagt fram årleg. For å beskrive den norske formannskapsperioden i Nordisk ministerråd under eitt, vart det vedteke å utsette fremje av meldinga frå haustsesjonen 2017 til vårsesjonen 2018. Meldinga omhandlar heile breidda i det nordiske samarbeidet i 2017 og planane fram mot 2020. Både arbeidet i Nordisk ministerråd og det uformelle nordiske samarbeidet om mellom anna utanriks- og tryggingspolitikk er beskrive.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget