Meld. St. 6 (2017–2018)

Kvalitet og pasientsikkerhet 2016

Regjeringen Solberg la høsten 2017 fram den fjerde årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Stortinget har gitt tilslutning til framleggelse av årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, jf. Meld. St. 11 (2014 – 2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013,  Meld. St. 12 (2015 – 2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 og Meld. St.13 (2016-2017) Kvalitet og pasientsikkerhet 2015. Som de tre første meldingene, beskriver også den fjerde status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet, slik dette kommer til uttrykk i årsmeldinger og rapporter for 2015 fra Pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Helsedirektoratets meldeordning og nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer. Også den fjerde meldingen vektlegger at bedre kvalitet og pasientsikkerhet skal sikres gjennom å utvikle pasientens helsetjeneste, forbedre systemer, ledelse og kultur i tjenestene og redusere uberettiget variasjon. Formålet med meldingene er større åpenhet og økt oppmerksomhet om kvalitet og pasientsikkerhet både i den nasjonale og den lokale helsepolitikken. Gjennom å legge fram årlige meldinger kan utviklingen også følges regelmessig og over tid.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget