Meld. St. 16 (2018–2019)

Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2018.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no