Meld. St. 13 (2019–2020)

Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019

Meldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019. Ho gjev ei innføring i viktige tema i det internasjonale fiskerisamarbeidet, som det havrettslege rammeverket, internasjonale havmiljøprosessar, kontrollsamarbeid, og kampen mot ulovleg, uregulert og urapportert fiske og fiskerikriminalitet. I tillegg gjer meldinga greie for status og vitskapleg rådgjeving for dei viktigaste bestandane vi deler med andre land.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget