Meld. St. 5 (2022–2023)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning har et tiårig perspektiv, med konkretisering av mål og prioriteringer for den kommende fireårsperioden. Formålet med planen er å koordinere politikken på tvers av sektorer og bidra til langsiktighet og forutsigbarhet. Denne langtidsplanen – den tredje i rekken – legges frem under andre omstendigheter enn de to første. I 2022 er det krig i Europa, samfunnet er på vei ut av to år med koronapandemi, det er knapphet og høye priser på energi, og de økonomiske utsiktene er usikre. Samtidig er de store samfunnsutfordringene som har vært kjent en stund, blitt enda mer akutte. I denne situasjonen mener regjeringen at vi er avhengige av forskningsbasert kunnskap og kompetanse for å forstå og løse de utfordringene vi står overfor. Regjeringen peker ut tre overordnede mål for norsk forskning og høyere utdanning i perioden 2023–32: styrket konkurransekraft og innovasjonsevne; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft; og høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning. Langtidsplanen inneholder i tillegg seks tematiske prioriteringer og to målrettede samfunnsoppdrag. I en egen del II av planen gjennomgås kunnskapssystemet med omtale av blant annet høyere utdanning, forskningssystemet, samfunnsoppdrag, akademisk frihet og åpen forskning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget