Meldingar til Stortinget

Meld. St. 20 (2022–2023)

Regulering av pensjonar i 2023 og inntektstilhøve for pensjonistar

I meldinga blir det gjort rede for reguleringa av pensjonar i 2023 og inntektstilhøve for pensjonistar.

Les dokumentet

Følg meldinga på Stortinget